نویسنده = �������������� �������� ������
تحلیل کارکرد و موقعیت دست‌اندرکاران سازمانی در شبکۀ مدیریت اجرایی منابع آب دشت گرمسار

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1011-1024

10.22059/ije.2017.63232

وحید جعفریان؛ محمد رضا یزدانی؛ محمد رحیمی؛ مهدی قربانی