نویسنده = ���������� ��������������������� ������ ��������