نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب و بیلان آب حوضۀ آبریز سد لتیان با استفاده از مدلSWAT

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 17-28

10.22059/ije.2019.282444.1125

محمد نبی جلالی؛ مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده