نویسنده = ���������� ��������
بررسی ردّ پای کربن در تأمین آب شرب شهر سپیدان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 241-249

10.22059/ije.2018.240963.718

احمد حاجی نژاد؛ حسین یوسفی؛ امید بهمه