نویسنده = ���������������� ����������
بررسی و مقایسۀ روشهای برآورد تبخیر و تعرق واقعی در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 6، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-136

10.22059/ije.2018.268016.970

مصطفی جوادیان؛ فاطمه کردی؛ مسعود تجریشی