نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی و پهنه‌بندی وقوع مخاطرۀ سیلاب در پارک ملی گلستان

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 1055-1068

10.22059/ije.2019.285430.1163

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ حمیدرضا پورقاسمی؛ مهدی فرنقی