نویسنده = ������������ ������������
ارزیابی جامع ریسک شوری آبخوان سرخون با بهره‌گیری از ترکیب مدل‌های یادگیری ماشین

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 147-163

10.22059/ije.2020.287185.1197

فریبرز محمدی؛ علیرضا نفرزادگان؛ محمد کاظمی