نویسنده = �������� ������������ ����������
ارزیابی کیفیت آب تالاب چغاخور از نظر فلزات سنگین با استفاده از شاخص‏ های MI، HPI، HEI، Cd و IRWQIST

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 1021-1031

10.22059/ije.2020.309854.1382

سمیرا بیاتی؛ رسول زمانی احمدمحمودی؛ داوود مافی غلامی