نویسنده = �������������� ����������
بررسی عدم‌قطعیت مدل مفهومی در مدل‌سازی آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی: آبخوان نجف‏آباد حوضۀ گاوخونی)

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1081-1097

10.22059/ije.2022.330331.1549

مهسا جباری ملایری؛ سامان جوادی؛ سعیده سامانی؛ عباس روزبهانی