نویسنده = ���������� �������� ��������
برنامه‌ریزی چند هدفه به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیرزمینی و سیستم تغذیه مصنوعی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 77-95

10.22059/ije.2022.331523.1558

نیما صالحی شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی