نویسنده = ������������������ ����������
تولید محصولات زراعی استان البرز بر اساس مفهوم آب مجازی و مدیریت آن با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 291-302

10.22059/ije.2022.332922.1570

محمد شیرالی؛ اصلان اگدرنژاد؛ سالومه سپهری صادقیان