نویسنده = ������������ ����������
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت بهینۀ منابع با رویکرد همبست در بخش کشاورزی

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 1099-1111

10.22059/ije.2022.340438.1619

کیانا نراقی؛ محمد حسین نیک سخن؛ بهرام ملک محمدی