کلیدواژه‌ها = حوضۀ آبخیز کارون شمالی
بررسی بهینۀ ورودی با استفاده از آزمون گاما در مدل‌سازی بارش – رواناب حوضۀ آبخیز کارون شمالی

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 967-979

10.22059/ije.2020.306944.1359

سیدحسین روشان؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ یاروسلاو کُرمانسکی