بررسی مقدار ربایش و اهمیت آن در مطالعات اکوهیدرولوژی در گیاهان مرتعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه محیط زیست، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استاد گروه احیا و اصلاح مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه احیا و اصلاح مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 مربی پژوهشی گروه مرتعداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

در این تحقیق، مقدار ربایش در برخی از گیاهان غالب بوته‌ای و پهن‌برگ در حوضة آبخیز گنبد واقع در استان همدان با روش وزنی بررسی و اندازه­گیری شد و در هر گروه مطالعاتی، روابط میان فاکتورهای مورفولوژی گیاه (ارتفاع، قطر بزرگ، قطر کوچک، حجم و سطح تاج‌پوشش) و فاکتورهای فیزیوگرافی حوضة آبخیز (ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت شیب) با مقدار ربایش در قالب مدل‌های رگرسیونی سادة خطی، غیرخطی و چندمتغیره در نرم‌افزار آماری مینی‌تب ارائه شد. نتایج بیانگر تأثیر معنادار خصوصیات مورفولوژی گیاهان (سطح تاج‌پوشش، حجم گیاه، قطر بزرگ و کوچک گیاه، ارتفاع متوسط گیاه از یقه) بر مقدار ربایش است. به‌طوری­که در سطح معنا‌دار 1 درصد و 5 درصد مقدار ربایش در گیاهان بررسی‌شده، همبستگی قوی با فاکتورهای مورفولوژیکی نشان داد. مقدار ربایش در گیاهان بررسی‌شده به‌صورت زیر است: گیاه هزارخار (322/0 درصد)، چوبک (939/0 درصد)، گل ماهور (092/1درصد)، تلخه‌بیان (476/1درصد)، گون زرد با حجم بزرگ (85/1 درصد)، کلاه میرحسن (52/2 درصد)، گون زرد با حجم کوچک (42/4 درصد).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 25 فروردین 1393
  • تاریخ بازنگری: 29 دی 1393
  • تاریخ پذیرش: 28 مرداد 1393
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1393
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1393