بررسی مقدار ربایش و اهمیت آن در مطالعات اکوهیدرولوژی در گیاهان مرتعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه محیط زیست، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استاد گروه احیا و اصلاح مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه احیا و اصلاح مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 مربی پژوهشی گروه مرتعداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

در این تحقیق، مقدار ربایش در برخی از گیاهان غالب بوته‌ای و پهن‌برگ در حوضة آبخیز گنبد واقع در استان همدان با روش وزنی بررسی و اندازه­گیری شد و در هر گروه مطالعاتی، روابط میان فاکتورهای مورفولوژی گیاه (ارتفاع، قطر بزرگ، قطر کوچک، حجم و سطح تاج‌پوشش) و فاکتورهای فیزیوگرافی حوضة آبخیز (ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب و جهت شیب) با مقدار ربایش در قالب مدل‌های رگرسیونی سادة خطی، غیرخطی و چندمتغیره در نرم‌افزار آماری مینی‌تب ارائه شد. نتایج بیانگر تأثیر معنادار خصوصیات مورفولوژی گیاهان (سطح تاج‌پوشش، حجم گیاه، قطر بزرگ و کوچک گیاه، ارتفاع متوسط گیاه از یقه) بر مقدار ربایش است. به‌طوری­که در سطح معنا‌دار 1 درصد و 5 درصد مقدار ربایش در گیاهان بررسی‌شده، همبستگی قوی با فاکتورهای مورفولوژیکی نشان داد. مقدار ربایش در گیاهان بررسی‌شده به‌صورت زیر است: گیاه هزارخار (322/0 درصد)، چوبک (939/0 درصد)، گل ماهور (092/1درصد)، تلخه‌بیان (476/1درصد)، گون زرد با حجم بزرگ (85/1 درصد)، کلاه میرحسن (52/2 درصد)، گون زرد با حجم کوچک (42/4 درصد).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Interception and its Importance in Ecohydrology Studies in Rangeland Plants

نویسندگان [English]

  • nasrin kolahchi 1
  • Mohsen Mohseni Saravi 2
  • Ali Tavili 3
  • Ghasem Asadian 4
1 Department of Environment, Faculty of Science, Islamic Azad University (IAU), Hamedan, Iran
2 Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
4 Faculty of Agriculture and Natural Resources Research Center, Hamedan Province, Iran
چکیده [English]

One of the main components affecting the ecohydrology is interception or loss of rainfall by plant canopy. interception of reduced effective precipitation and dry areas to prevent soil moisture. Low level of abstraction is considered as important factors in managing rangeland resources. In this study, the vegetative form, some broad-leaved plants and plant selection and method of abstraction in weight was calculated. Plants studied, based on morphological structure, following percentage of rainfall received and soil moisture levels have no impact on the hydrological cycle were returned. Cousinia sp (%0.322), Hulthemia sp (%0.348), Acanthophyllum sp (%0.939), Verbascum sp (%1.092), Sophora sp (%1.476), Astragalusparrowianus with a large volume (%1.85), Acantholimon sp (%2.52), Astragalusparrowianus  with a small volume (%4.42).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecohydrology
  • interception
  • morphology of olants
  • Rangeland