برآورد ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم آب توسط اکوسیستم‌های مرتعی البرز مرکزی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

چکیده

اکوسیستم‌های طبیعی از طریق کارکردهای متعدد خود، خدمات و کالاهای بسیاری را در اختیار جوامع بشری قرار می­دهند. یکی از جنبه­های مهم کارکردی اکوسیستم‌ها، تأثیر آنها در تنظیم چرخۀ هیدرولوژیک و کمک به نفوذ و نگهداشت آب در خاک و پیشگیری از جریان آن بر سطح خاک و آثار متعاقب آن از جمله فرسایش خاک و بروز سیل است. کمّی کردن کارکردهای اکوسیستمی و برآورد ارزش اقتصادی آنها، تأثیر زیادی بر تنظیم روند بهره­برداری از این منابع دارد. در تحقیق حاضر تلاش شد ضمن کمّی کردن کارکرد تنظیم آب توسط اکوسیستم‌های مرتعی حوضۀ طالقان میانی به‌عنوان یکی از حوضه­های معرف منطقۀ البرز مرکزی، ارزش اقتصادی این کارکرد برآورد شود. به این منظور با استفاده از روش CN و با روی­هم­گذاری لایه­های اطلاعاتی مؤثر در این روش، نقشۀ CN منطقه تهیه شد و با در نظر گرفتن سناریوهای کاهش یا حذف پوشش گیاهی در سطح تیپ‌های مرتعی، اثر این تغییرات بر مقدار رواناب و نفوذ آب ناشی از بارش‌های سالانه بررسی شد. در ادامه، ارزش اقتصادی این کارکرد با استفاده از رویکرد هزینۀ جایگزین برآورد شد. براساس نتایج، ارزش اقتصادی سالانۀ کارکرد هر هکتار از مراتع منطقه در تنظیم آب به‌طور متوسط 960628 ریال برآورد شد. محاسبۀ این رقم به‌ویژه با توجه به قرارگیری حوضۀ مطالعاتی در بالادست سد مخزنی طالقان و کاربرد آن در سیاستگذاری مدیریت منابع آب حوضه حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Valuation of Water Regulation Function by Central Alborz Rangeland Ecosystems

نویسندگان [English]

  • Seyed Alireza Mousavi 1
  • Hossein Arzani 2
1 Assistance Professor, Department of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Natural ecosystems provide many goods and services for human beings via their multiple functionalities. One of these important functions is the role of natural ecosystems in regulation of hydrologic cycle and increasing the infiltarion and retention of water in soil context and preventing from water runoff which may cause in unfavorable consequences like soil erosion and flooding. Quantification and economic valuation of these functions is of high importance to regulate the utilization process from these resources. This research is trying to quantify and economically valuate the role of Mid-taleghan rangelands as a representative ecosystem of Central Alborz region in water regulation and conservation function. Curve Number methodology was applied and effective data layers were overlaid to prepare CN map of the study area. Supposing the lack of rangeland vegetation cover, its effects on hydrologic cycle and runoff and infiltration quantities were studied, followed by estimating economic value of the function using replacement cost method. Results show the value of 960628 Rials per acre as the average annual economic value of this function. The importance of this value is especially due to the location of the study area which covers the upper areas of Taleghan reservoir dam and could be useful for water resources management and policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Alborz
  • Economic valuation
  • water regulation function
  • Rangeland