ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر روند تغییرات رواناب حوضۀ آبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل‌های چرخش عمومی جو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشگاه لرستان

2 استادیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه لرستان

چکیده

دگرگونی اقلیم پدیده‌ای طبیعی است که در مقیاس زمانی بلندمدت به‌وقوع می‌پیوندد. مهم‌ترین عامل‌هایی که تغییر اقلیم را تشدید می‌کنند عبارت‌اند از: تغییر تابش منعکس‌شدۀ خورشیدی، تغییر مدار زمین، گازهای گلخانه‌ای و رانش قاره‌ها. در این پژوهش حوضۀ آبخیز باراندوزچای استان آذربایجان غربی با مساحت 1088 کیلومتر مربع بررسی شد. به‌دلیل نبود ایستگاه سینوپتیک در داخل حوضه، از ایستگاه‌های مجاور و از روش تیسن پلیگون استفاده شد. وزن هر یک از ایستگاه‌ها در پارامترهای اقلیمی دمای حداقل، دمای حداکثر، بارندگی و تابش خورشیدی مورد نیاز برای مدل ریزمقیاس‌نمایی LARS-WG دخالت داده شد. سپس با استفاده از روش وزن‌دهی، از بین 9 مدل گردش عمومی جو، دو مدل که بیشترین وزن را داشتند، انتخاب شد و تولید داده‌های اقلیمی دورۀ آینده تا سال 2040 با استفاده از پنج سناریوی این مدل‌ها انجام گرفت. در ادامه با استفاده از شبکۀ پرسپترون چندلایه، رواناب خروجی روزانه تا سال 2040 میلادی تحت پنج سناریوی ذکرشده پیش‌بینی شد. نتایج نشان داد که تحت پنج سناریوی دو مدل GCM، تغییرات در میانگین رواناب خروجی از حوضه در دورۀ پایه نسبت به دورۀ آتی وجود دارد، طوری‌که میانگین آبدهی رودخانه در دورۀ آتی در فصل‌های بهار و تابستان نسبت به دورۀ پایه تغییر می‌کند و کاهش می­یابد؛ درصورتی‌که در فصل‌های پاییز و زمستان میانگین رواناب خروجی نسبت به دورۀ پایه بیشتر خواهد شد. در کل، حجم رواناب در دورۀ آتی بیشتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Climate Change Impacts on Runoff Changes Trend in Barandoezchay Watershed in West Azerbaijan Province Using General Circulation Models (GCM)

نویسندگان [English]

  • mohammad mohammadlou 1
  • ali haghizadeh 2
  • Hossein Zeinivand 2
  • Naser Tahmasebipour 2
1 MSc Student in Watershed Management Engineering, Department of Range and Watershed Management Engineering, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
2 Assistant professor, Department of Range and Watershed Management Engineering, University of Lorestan, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Climate change is a natural phenomenon that occurs in the long time scale. The most important factors that intensify climate change are changes in reflected radiation from the sun, changes in Earth's orbit, greenhouse gases and continents drift. In this research the Barandoezchay watershed in West Azerbaijan Province with an area of 1088 km2 was investigated. Due to the lack of Synoptic station in the area, neighbor stations and Thiessen Polygons method were used and the weights of each station was incorporated in the climatic parameters include minimum temperature, maximum temperature, rainfall and solar radiation that are the requirement of downscaling LARS-WG model. Then, using the weighting method, among nine general circulation models, two models were selected which had the highest weight and were performed for production of climate data until 2040 using the scenarios studied in these models. In the next step using Multilayer Perceptron Network, daily runoff was predicted until 2040 under five scenarios of two models. The results showed that under five scenarios of two GCM models, there are changes in the average of runoff from watershed in base period compared to future period. Such that the average of river discharge in the future in spring and summer compared to the base period will be changed and will be reduced, however in autumn and winter, the runoff average will increase compared to the base period, overall total runoff volume will be more in future period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barandozchay watershed
  • general circulation models
  • LARS_WG
  • runoff changes