واسنجی و پهنه‌بندی ضرایب اقلیمی شاخص پالمر به‌منظور مدیریت ریسک خشکسالی در اکوسیستم‌های طبیعی (تالاب‌ها) ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکدة منابع‌ طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشیار دانشکدة منابع ‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

با توجه به اهمیت دستیابی به اطلاعات صحیح از وضعیت خشکسالی و مدیریت ریسک آن به‌منظور رعایت حقابۀ تالاب‌های مهم ایران، در این تحقیق ضرایب اقلیمی شاخص پالمر در 17 حوضۀ آبخیز کشور واسنجی و پهنه‌بندی شد و دامنۀ تغییرات آنها در حوضه‌های واجد تالاب بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر بررسی شد. نتایج نشان داد در وضعیت تر، در حوضه‌هایی مانند خزر، کارون، گاوخونی و بختگان، مقدار ضریب در ما‌ه‌های سرد، اغلب کمتر از 10، و در حوضه‌های بندرعباس، ارومیه و هامون بین 20 تا 30، و در ما‌ه‌های گرم بین 20 تا 30 بود و بیشترین مقدار (30 تا 40) به حوضۀ هامون تعلق داشت. در وضعیت خشک، مقدار ضریب در ما‌ه‌های سرد در اکثر حوضه‌ها کمتر از 5 و در حوضه‌های بندرعباس، هامون و ارومیه بین 5 تا 10 به‌دست آمد، همچنین مقدار ضریب در ما‌ه‌های گرم در حوضه‌های گاوخونی، کارون و بختگان بین 5 تا 10 بود و در حوضة بندرعباس و بلوچستان بیشترین مقدار (15 تا 20) نسبت به حوضه‌های دیگر حاصل شد. به‌طور کلی در وضعیت‌های تر و خشک، مقدار ضریب در نواحی ساحلی خزر کمتر، و در هامون بیشتر از دیگر نواحی بود و از اقلیم مرطوب به‌سمت خشک و فراخشک بیشتر شد. این ضریب در وضعیت تر، بیشتر از وضعیت خشک و در ماه‌های سرد کمتر از ماه‌های گرم حاصل شد. با توجه به هماهنگی نتایج این تحقیق با روند اقلیمی موجود در کشور، می‌توان در مدیریت ریسک خشکسالی از این شاخص به‌منظور برآورد حداقل آب لازم برای حیات تالاب‌ها استفاده کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calibration and Zonation of Palmer Index Climatic Coefficients for Drought Risk Management in Natural Ecosystems (Wetlands) of Iran

نویسندگان [English]

  • Sara Azadi 1
  • Saeid Soltani 2
1 MSc., Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Iran
چکیده [English]

According to the importance of obtaining accurate informations on drought conditions and it risk management for water right of major wetlands in Iran, in this study climatic coefficients of Palmer Index for 17 watersheds in country was calibrated and zonation and their range in basins containing international wetlands were investigated. Results showed that in wet conditions, in basins such as Caspian, Karoon, Gavkhooni, Bakhtegan this coefficient in cold months was obtained less than 10 and in Bandarabbas, Oroumiye and Hamoon basins was between 20 to 30 and in warm months was between 20 to 30 and the maximum value (30 to 40) was obtained in Hamoon basin. In dry conditions this coefficient in cold months, almost in most basins was less than 5 and in Bandarabbas, Oroumiye and Hamoon basins was between 5 to 10. Also, coefficient value in warm months was obtained 5 to 10 in Gavkhooni, Karoon, Bakhtegan basins, and in Bandarabbas and Balouchestan basins, compared to other areas the maximum value (15 to 20) was obtained. Generally, in dry and wet conditions, the coefficient value on the Caspian coastal regiones was less than and in Hamoon was higher than of other areas, and incresaed in humid toward dry climates. This coefficient in wet conditions was higher than dry conditions and in cold months was higher than warm months. According to agreement of this results with the Iran climate conditions, this index can be used to estimate of the minimum water necessary for wetlands life in drought risk management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coefficient of climatic characteristics
  • Iran
  • Palmer Drought Index
  • wetland
  • zoning