عوامل محیطی مؤثر بر تغییرات زمانی مؤلفه‌های کیفی آب رودخانۀ زرد در استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه لرستان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه لرستان، ایران

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن آبخیزداری ایران

چکیده

امروزه توسعۀ جهانی به‌طور جدی با مسائل کیفیت آب مواجه شده است. ازآنجاکه کیفیت آب و سلامت اکوسیستم‌ها یکی از جنبه‌های مهم حل مسائل اکوهیدرولوژی رودخانه‌ها به‌شمار می‌رود، مطالعۀ حاضر با هدف بررسی روند تغییرات زمانی فاکتورهای کیفیت آب در ایستگاه ماشین رودخانۀ زرد، به‌منظور برنامه‌ریزی برای مدیریت بلندمدت منابع آب رودخانه و اکوسیستم‌های اطراف آن انجام گرفت. در این بررسی وجود یا نبود روند فاکتورهای مهم تعیین کیفیت آب شامل پتاسیم، سدیم، منیزیم، کلسیم، سولفات، کلر، بی‌کربنات، اسیدیته، هدایت الکتریکی و مجموع مواد محلول از سال 1349 تا 1392 توسط روش‌های من-کندال، لیو و منحنی پایپر بررسی شد و در نهایت نتایج حاصل از روش‌های سه‌گانۀ من-کندال، لیو و منحنی پایپر مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد که چهار متغیر پتاسیم، کلسیم، منیزیم وسولفاتدر پایۀ زمانی بررسی‌شده روند افزایشی؛ و متغیرهای سدیمو کلر روند کاهشی دارند. نتایج این پژوهش نشان‌دهندۀ چالش‌های جدی در زمینۀ آب و مدیریت اراضی در حوضه‎‌های آبخیز، و مبنایی ضروری برای حل مسائل اکوهیدرولوژی منطقه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Affective Environmental Factors on Temporal Variations of Water Quality Properties in Zard River in Khuzistan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Mousavian 1
  • Ali Haghizadeh 2
  • Somayeh Dehdari 3
  • Zeinab Hazbavi 4
1 Ph.D Candidate, Watershed Management Sciences and Engineering, University of Lorestan, Iran
2 Assistant Professor, University of Lorestan, Iran
3 Assistant Professor, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Iran
4 Ph.D Candidate, Watershed Management Sciences and Engineering, Tarbiat Modares University, Iran; Member of Watershed Management Society of Iran
چکیده [English]

Todays, the world development is facing serious water quality issues. Since protect of water quality and ecosystem healthy is an important aspect of ecohydrology. The present research aimed to analyze the temporal trends of water quality parameters of Mashin Zard river station in order to planning long term management approaches. In this research, trend of some significant factors of water quality such as K, Na, Mg, Ca, So42, Cl, HCo3, pH, Ec and TDS during 1970 to 2013 in Iran calendar by the Mann-Kendall nonparametric statistical test, Liu method and Piper diagram has been studied. The results showed that four factors such as K, Ca, Mg and So4 had increasing trends in the study period. Whereas, Na and Cl had decreasing trend. The results of this study showed that there are serious challenges related to water and land management issues. So, these results are essential basis for achieving the important goals of region ecohydrology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liu method
  • Mann-Kendall Test
  • piper diagram
  • Water quality
  • water resources management