رسی بهسازی دفنگاه زبالۀ شهر رشت و مدیریت شیرابۀ آن در راستای کاهش آلودگی تالاب انزلی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

تالاب انزلی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های آبی شمال ایران به‌شمار می‌رود که اهمیت بسیار زیادی از لحاظ زیست‌محیطی و اقتصادی دارد. روند نابودی تالاب انزلی از مهم‌ترین دغدغه‌های پژوهشگران محیط زیست به‌شمار می‌رود. یکی از عوامل آلوده‌سازی تالاب انزلی، آلودگی رودخانه‌های ورودی به آن است. با بررسی دفنگاه زبالۀ شهر رشت، به چگونگی مدیریت شیرابه‌های زباله در این دفنگاه پرداخته شده است. شیرابه‌های ناشی از دفنگاه از عوامل آلوده‌سازی تالاب انزلی به‌شمار می‌رود. همچنین مقدار متان تولیدی در دفنگاه جدید با بهسازی دفنگاه کنونی، بررسی شده است. با ایجاد دفنگاه جدید، دبی خروجی شیرابه از دفنگاه از 5/1 درصد به 20 درصد افزایش خواهد یافت که در این صورت از آلودگی آب‌های زیرزمینی جلوگیری خواهد شد. با توجه به بارندگی زیاد در شهر رشت، دبی شیرابه به 120 متر مکعب در روز خواهد رسید. با ایجاد تأسیسات جمع‌آوری متان در دفنگاه می‌توان از متان تولیدی نیز برای تولید انرژی استفاده کرد که این مقدار در سال 2015 بیش از 105 متر مکعب در سال است. با فرض ثابت بودن مقدار پسماند ورودی به دفنگاه تا سال 2050 متان تولیدی به 105´4/1 می‌رسد. مقدار شیرابۀ تولیدی در دفنگاه 120 متر مکعب در روز و مقدار پساب تولیدی در هاضم بی‌هوازی 210000 متر مکعب در روز خواهد شد. می‌توان با تأسیس واحد تصفیه از ورود مقادیر یادشده به آب‌های سطحی و زیرزمینی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


]1[      عبدلی، محمدعلی؛ ریاحی بختیاری، علیرضا؛ محمدی، صمد، 1384، امکان‌سنجی تولید بیوکمپوست از زباله‌های شهری بابل, محیط‌شناسی شمارۀ 38: 22-19.
]2[      شهبازی، افسانه؛ مهرجو، فرزاد، 2013، منابع آلودگی آب‌های زیرزمینی و روش‌های احیا، انسان و محیط زیست، شمارۀ 11: 21-13.
]3[      پارک علم و فناوری، 1389، گیلان, طرح جامع مدیریت پسماند، حوزۀ مرکزی گیلان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت.
]4[      کرباسی، عبدالرضا؛ صابری، مجید؛ کاظمی، زیبا، 2006، مدیریت محیط زیست رودخانۀ سیاهرود و بررسی اقتصادی تصفیۀ پساب‌های ورودی به رودخانه، محیط‌شناسی شمارۀ 26.
]5[      رحمت‏، زرکامی. 1380، بررسی و مقایسۀ وضعیت عناصر غذایی در 4 رودخانۀ منتهی به تالاب انزلی, پژوهش و سازندگی، 45-41.
]6[        منوری، مسعود‎‎ٌْ عمرانی، قاسمعلی، قنبری. فاطمه‏، 1389، بررسی آلودگی ناشی از شیرابه در محل دفن پسماندهای شهر رشت، انسان و محیط زیست شمارۀ 8: 34-29.
 
]7[        ذوقی، محمدجواد؛ قویدل، آریامن، 1389، کاربرد مدل HELP در تخمین میزان شیرابۀ تولیدی در دفنگاه زباله، مطالعۀ موردی: محل دفن سمنان, سلامت و محیط شمارۀ 4.1: 76-65.
[8]      Foltz, R. C. (2001). Environmental initiatives in contemporary Iran. Central Asian Survey20(2), 155-165..
[9]        De Grave, S., & Ghane, A. (2006). The establishment of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) in Anzali Lagoon, Iran.Aquatic Invasions1(4), 204-208. De Grave, Sammy ،Ghane, Ahmad, The establishment of the Oriental River Prawn, Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) in Anzali Lagoon, Iran, Aquat. Invasions. 1 : 204–208. doi:10.3391/ai.2006.1.4.2.
 
[10]      Abedinzadeh, F., & MONAVARI, S. (2007). Study of solid waste management in industrial estate of rasht. 151–174. doi:10.1016/j.jconhyd.2010.08.009. Abedinzadeh, Farimah, Manavari, Masoud, Study of solid waste management in industrial Estate of RASHT, Environ. Sci. : 151–174. doi:10.1016/j.jconhyd.2010.08.009.
 
[11]   Valencia, R., Van der Zon, W., Woelders, H., Lubberding, H. J., & Gijzen, H. J. (2009). Achieving “Final Storage Quality” of municipal solid waste in pilot scale bioreactor landfills. Waste management29(1), 78-85. Valencia, Roberto, et al. "Achieving “Final Storage Quality” of municipal solid waste in pilot scale bioreactor landfills." Waste management 29.1: 78-85.
[12]    El-Fadel, M., Bou-Zeid, E., Chahine, W., & Alayli, B. (2002). Temporal variation of leachate quality from pre-sorted and baled municipal solid waste with high organic and moisture content. Waste management22(3), 269-282. M. El-Fadel, E. Bou-Zeid, W. Chahine, B. Alayli, Temporal variation of leachate quality from pre-sorted and baled municipal solid waste with high organic and moisture content, Waste Manag. 22 : 269–282. doi:10.1016/S0956-053X(01)00040-X.
[13]      Simon, F. G., & Müller, W. W. (2004). Standard and alternative landfill capping design in Germany. Environmental Science & Policy7(4), 277-290. Simon, Franz Georg, Müller, Werner W., Standard and alternative landfill capping design in Germany, Environ. Sci. Policy. 7 : 277–290. doi:10.1016/j.envsci.2004.04.002.
 
[14]      Brunner, D. R., & Keller, D. J. (1972). Sanitary landfill design and operation: US Environmental Protection Agency. Solid Waste Management series SW-65ts. Brunner, DR, Keller, DJ, Sanitary landfill design and operation: US Environmental Protection Agency.
 
[15]      Alexander, A., Burklin, C. E., & Singleton, A. (2005). Landfill gas emissions model (LandGEM) version 3.02 user's guide. US Environmental Protection Agency, Office of Research and Development. Alexander, Amy, Burklin, Clint, Singleton, Amanda, Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User’s Guide : 1–56.
  • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1394
  • تاریخ بازنگری: 28 مرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 28 خرداد 1394
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1394