برآورد هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی (GIUH) و هیدروگراف واحد لحظه‌ای تابع عرض (WFIUH) در حوضه‌های فاقد آمار (مطالعۀ موردی: حوضۀ قروه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست (منابع آب)، دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده

هیدروگراف واحد در پیش‌بینی سیلاب رودخانه‌ها و طراحی سازه‌های کنترلی و حفاظتی در یک حوضۀ آبریز بسیار مهم است؛ ازاین‌رو در حوضه‌های فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از روابط ریاضی و تجربی و براساس داده‌های اقلیمی، برآوردی از مقدار آب در حوضه‌ به‌عمل می­آید. دو روش هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژیکی و هیدروگراف واحد لحظه‌ای تابع عرض به‌دلیل بهره‌گیری از خصوصیات فیزیکی حوضه و نرم‌افزار GIS با دقتی پذیرفتنی، قابلیت پیش‌بینی هیدروگراف واحد لحظه‌ای حوضه‌های فاقد آمار را دارند. در این میان روش WFIUH به‌دلیل اختصاص سرعت جریان متفاوت در منطق چالاب‌های کوهپایه‌ای و کانال اصلی حوضه، با واقعیت هماهنگ‌تر است. در این مقاله هیدروگراف واحد لحظه‌ای حوضۀ قروه با وسعت 14/67 کیلومتر مربع در استان کردستان به‌کمک برنامۀ GIS و برنامه‌های الحاقی آن استخراج شد و نتایج دو روش با هم مقایسه شد. نتایج نشان می‌دهد درحالی که دو روش از همخوانی مطلوبی در تخمین زمان تمرکز حوضه در حدود 6/4 ساعت برخوردارند، روش WFIUH با بهره‌گیری از سرعت جریان متناسب با شیب، جزئیات بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculated Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph (GIUH) and Width-Function based Instantaneous Unit Hydrograph (WFIUH) in the ungauged watershed

نویسندگان [English]

  • Pooneh Saeidi 1
  • Mohammad Hossein Niksokhan 2
  • Khadije Norouzi 1
1 PhD Student in Environmental Engineering (Water Resources), Faculty of Environment, University of Tehran.
2 Assistant Professor, Faculty of Environment, University of Tehran
چکیده [English]

The role of unit hydrograph is very important in prediction of floods in the rivers, design protection and control structures in the catchment area. Therefore in the basin without hydrometric stations, by using mathematical and empirical relationship and based on climatic data, the water level in the basin is estimated. Two methods of Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph and Width Function Instantaneous Unit Hydrograph, Due to use of the watershed physical characteristics and GIS software, estimate the instantaneous unit hydrograph in ungauged basin with reasonable accuracy. WFIUH method for allocating different flow rate in hillslope and the main canal basin, is more coordinated with reality. In this article instantaneous unit hydrograph of Ghorveh basin with an area equal to 14/67 km in Kurdistan, with the help of GIS and ArcHydro extension and PEM4PIT extracted. The results of this two methods were compared and showed that concentration time estimate approximately the same by each method, almost 4.6 hours. But WFIUH method by utilizing the flow rate proportional to slope, covering more detail in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph (GIUH)
  • Width Function Instantaneous Unit Hydrograph (WFIUH)
  • Ghorveh basin
  • PEM4PIT
  • ungauged basins
] جهانبخش، سعید؛ رضائی بنفشه، مجید؛ گودرزی، مسعود؛ غفوری روزبهانی، عبدالمحمد؛ مهدیان، محمدحسین، 1391، ارزیابی کاربرد روش زمان-سطح و هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک در برآورد دبی سیلاب بازیافت کارون، نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 16، شمارۀ 41: 66-49.
[2] شیرزادی، عطاالله؛ چپی، کامران؛ فتحی، پرویز، 1390، برآورد هیدروگراف واحد مصنوعی با استفاده از تحلیل منطقه‌ای سیلاب و پارامترهای ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضۀ آبخیز مارنج و کانی سواران، کردستان)، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، علوم آب و خاک، جلد 15، شمارۀ 58: 240-231.
[3] غیاثی، نجف‌قلی؛ روغنی، محمد، 1385، کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی و مقایسه آن با هیدروگراف های مصنوعی اشنایدر، مثلثی و SCS در حوزۀ آبخیز کسیلیان، مجلۀ پژوهش و سازندگی، شمارۀ 70: 32-23.
[4] کرمی، فریبا؛ اسمعیل‌پور، مرضیه، 1393، برآورد رواناب با استفاده از مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای ژئومورفولوژی (مطالعه موردی: حوضۀ دریاچای)، مجلۀ هیدروژئومورفولوژی، شمارۀ 1: 157- 145.
[5] وزارت نیرو، 1385، شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان، مطالعات مرحلۀ اول و دوم ساماندهی رودخانۀ قروه، گزارش مطالعات هیدرولوژی رودخانۀ قروه.
[6] Cudennec, C., Fouad, Y., SumarjoGotot, I. and Duchesne, J., 2004, A geomorphological explanation of the unit hydrograph concept, Hydrological Process, vol 18(4), pp. 603-621
[7] Franchini, M. and O’Connel, P.E., 1996, An analysis of the dynamic component of the geomorphologic instantaneous unit hydrograph, Journal of Hydrology, vol. 175, pp. 407–428
[8] Gupta, V.K., Waymire, E. and Wang, C.T., 1980, Representation of an instantaneous unit hydrograph from geomorphology, Water Resources Research, vol. 16(5), pp. 855–862
[9] Grimaldi, S., Nardi, F., Di Benedetto, F., Istanbulluoglu, E. and Bras, R.L., 2007, A physically based method for removing pits in digital elevation models, Advances in Water Resources, vol. 30, pp. 2151–2158
[10] Grimaldi, S., Petroselli, A., Nardi, F. and Alonso, G., 2010, Flow time estimation with variable hillslope velocity in ungauged basins, Advances in Water Resources, vol. 33(10), pp. 1216–1223
[11] Grimaldi, S., Petroselli, A. and Nardi, F., 2012a, A parsimonious geomorphological unit hydrograph for rainfall–runoff modelling in small ungauged basins, Hydrological Sciences Journal, vol. 57(1), pp. 73-83
[12] Grimaldi, S., Petroselli, A., Porfiri, M. and Tauro, F., 2012b, Time of concentration: a paradox of modern hydrology, Hydrological Sciences Journal, vol. 57(2), pp. 217–228
[13] Nardi, F., Grimaldi, S., Santini, M., Petroselli, A. and Ubertini, L., 2008, Hydrogeomorphic properties of simulated drainage patterns using DEMs: the flat area issue, Hydrological Sciences Journal, vol 53(6), pp. 1176–1193
[14] Rinaldo, A., Marani, A. and Rigon, R., 1991, Geomorphological dispersion, Water Resources Research, vol. 27, pp. 513–525
[15] Rinaldo, A., Vogel, G.K., Rigon, R. and Rodriguez-Iturbe, I., 1995, Can one gauge the shape of a basin, Water Resources Research, vol. 31, pp. 1119–1127
[16] Rodriguez-Iturbe, I. and Valdes, J.B., 1979, The geomorphologic structure of hydrologic response, Water Resources Research, vol. 15, pp. 1409–1420
[17] Rodríguez-Iturbe, I. and Rinaldo, A., Fractal river networks: chance and self-organization, Cambridge University Press, 1997, 570 p.
[18] Rodriguez-Iturbe, I., Gonzalez-Sanabria, M. and Bras, R.L., 1982, A geomorphoclimatic theory on the instantaneous unit hydrograph, Water Resources Research, vol. 18(4), pp. 877–886
[19] Rosso, R., 1984, Nash model relation to Horton order ratios, Water Resources Research, vol. 20(7), pp. 914–920
[20] Tak, L. D. and Bras, R. L., 1990, Incorporating hillslope effects into the geomorphologic instantaneous unit hydrograph, Water Resources Research, vol. 26(10), pp. 2393-2400
[21] Tarboton, D.G., Bras, R.L. and Rodriguez-Iturbe, I., 1991, On the extraction of channel networks from digital elevation data, Hydrological Processes, vol. 5(1), pp. 81–100
[22] Tarboton, D.G. and Ames, D.P., 2001, Advances in the mapping of flow networks from digital elevation data, World water and environmental resources congress, May, Orlando, USA