بررسی الزامات برآورد جریان زیست‌محیطی در رودخانه‏ها با روش‏های هیدرواکولوژیکی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ دلیچای واقع در استان تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری سازه‏های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار گروه سازه‏های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 کارشناس ارشد سازه‏های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

در پژوهش حاضر الزامات برآورد جریان زیست‌محیطی در رودخانه‏ها با تمرکز بر رودخانۀ دلیچای به‌عنوان نمونۀ مطالعاتی با استفاده از روش‏های هیدرواکولوژیکی بررسی شده است. ابتدا با استفاده از دو روش مرسوم تنانت و محیط تر‌شده به تخمین جریان زیست‌محیطی پرداخته شده است. سپس با توجه به اهمیت و غالب‌بودن گونۀ قزل‏آلای رنگین‌کمان در این رودخانه شرایط اکولوژیکی رودخانه برای این‌گونه بررسی شده و ارزیابی زیستگاهی صورت گرفته است. براساس نتایج، جریان زیست‌محیطی تخمین زده‌شده با استفاده از دو روش ‌استفاده‌شده در این پژوهش اختلاف زیادی دارد و عملاً نتایج این دو بسیار مبهم خواهد بود. مطابق با نمودار سری زمانی زیستگاه نیز، شرایط مطلوبیت زیستگاهی برای سه گروه سنی مختلف قزل‏آلای رنگین‏کمان بسیار متفاوت است. میزان زیستگاه‏های مطلوب در دسترس نیز در ماه‏های مختلف سال بسیار متغیر است. بنابراین تخمین یک میزان خاص برای جریان زیست‌محیطی کار مشکلی خواهد بود. در صورت استفاده از روش محیط تر‌شده عملاً ذی‏نفعان در رودخانه حق بهره‏برداری از آن را نخواهند داشت، و در صورت استفاده از روش‏هایی مانند حداقل تنانت برای تخمین حداقل جریان زیست‌محیطی طبق سری زمانی زیستگاهی عملاً تنش‏های جبران‌ناپذیری برای اکوسیستم رودخانه به‌خصوص در ماه‏های بحرانی مانند تخم‏ریزی گونۀ مد نظر (اسفند و فروردین) ایجاد می‌شود. در‌مجموع ابتدا باید توزیع مکانی زیستگاهی در طول رودخانه استخراج و سپس با توجه به نمودار سری زمانی مطلوبیت هر بازه میزان جریان زیست‌محیطی تخمین زده شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on the necessities of Instream Flow Needs assessment in the rivers using hydro-ecological methods (Case study: Delichai river in Tehran, Iran)

نویسندگان [English]

  • mahdi sedighkia 1
  • Seyed Ali Ayyoubzadeh 2
  • Mahboobeh Hajiesmaeli 3
1 Ph.D Candidate in Hydraulic Structures Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
2 - Hydraulic Structures Departement, Tarbiat Modares University, Tehran
3 Ms.C in Hydraulic Sturctures Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

In the present research necessities of instream flow needs (IFN) assessment in the rivers with focusing on Delichai River as case study is investigated using the hydro-ecological methods. At first, IFN is assessed using two common approaches of the Tennant and wetted perimeter. Then considering that Rainbow trout is the most important and dominant species in this river, ecological condition of the river for this species is investigated and physical habitat evaluation is carried out. According to the results, differences among the evaluated IFN value from the Tennant and wetted perimeter methods are very large and results of these two methods will be ambiguous. According to the habitat time series curve, habitat suitability condition is also very different for three life stages of Rainbow trout. Available suitable habitat is also very variable in different months of the year. Thus, assessing a special value for IFN will be very difficult. In case of using wetted perimeter method, stakeholders don't have right to exploit the river, and in case of using methods like minimum of the Tennant method for IFN assessment according to the habitat time series irrecoverable tensions for river ecosystem will be created, especially in critical months like spawning of the target species (March & April). Generally, at first longitudinal habitat suitability distribution of the river must be extracted and then IFN value must be assessed according to the habitat suitability time series of each reach.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instream flow needs
  • Delichai river
  • Hydro-ecological methods
  • Rainbow trout
  • Habitat Suitability
منابع
[1]دهزاد، بهزاد؛ سیما، سمیه،1390، «راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‏های آبی»، نشریه شمارۀ 557، معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت نیرو.
[2]شکوهی، علی‌رضا؛ هانگ، یانگ،1390، «استفاده از مشخصه‏های مرفولوژیکی در رودخانه‏های دایمی برای تعیین حداقل نیاز آبی محیط اکولوژیکی»، مجله محیط‌شناسی، سال سی و هفتم، شمارۀ 58: 128- 117.
[3]Ahmadi- Nedushan, B. ST-Hilare, A. Berube, M. Robichaud, E. Thiemonge, N. Bobeea, B, 2006, A review of Statistical Methods for the Evaluation of Aquatic Habitat Suitability for the Instream Flow Assessment, River Research and Applications, 22: 503-523.
[4]Arthington, A.H., King, J., O'Keeffe, J.H., Bunn, S.E., Day, J.A., Pusey, B.J., Bluhdorn, B.R., Tharme, R. 1992. Development of an holistic approach for assessing environmental flow requirements of riverine ecosystems. Tn: Water al location for the environment, 69-76, The Centre for Policy Research, University of New England, Armindale
[5]Behnke, R. J, 1979, Monograph of the native trouts of the genus Salmo of western North America. U.S. Fish Widl. Serv., Region 6, Denver, CO. 215 pp.
[6]Boussu, M. F, 1954, Relationship between trout populations and cover on a small stream, J. Wildl. Manage, 18(2): 229-239.
[7]Bovee, K. D, 1986, Development and Evaluation of Habitat Suitability Criteria for Use in the Instream Flow Incremental Methodology, Instream Flow Information Paper 21, U.S. Fish and Wildlife Service, Biological Report, 86(7). 235 pp.
[8]Calhoun, A. J, 1944, The food of the black-spotted trout in two Sierra Nevada lakes. Calif. Fish Game, 30(2): 80-85.
[9]Christopher, J. Gippel and Micheal J. Stewardson, 1998, Use of wetted perimeter in defining minimum environmental flows, Regul. Rivers: Res. Mgmt, 14: 53–67.
[10]Everest, F. H, 1973, Ecology and management of summer steelhead in the Rogue River. Oregon State Game Comm., Fish. Res. Rep. 7.
[11]Fox P.J.A., Naura M. & Raven P. 1996).Predicting habitat components for semi-natural rivers in the United Kingdom. Proceedings of the 2nd International Symposiuon Habitats and Hydraulics
[12]Griffith, J. S, 1972. Comparative behavior and habitat utilization of brook trout (Salvelinus fontinalis) and cutthroat trout (Salmo clarki) in small streams in northern Idaho, J. Fish. Res. Board Can, 29(3): 265-273.
[13]Horner, N., and T. C. Bjornn, 1976, Survival, behavior, and density of trout and salmon fry in streams. Univ. of Idaho, For. Wildl. Exp. Stn, Contract 56, Prog. Rep. 1975, 38 pp.
[14]Karim, K., Gubbels, M.E., and Goulter, I.C., 1995. Review of determination of instream flow requirements with special application to Australia. Water Resources Bulletin, 31: 1063-1077.
[15]King, J.M. & Louw, D. 1998. Instream flow assessments for regulated rivers in South Africa using the Building Block Methodology. Aquatic Ecosystem Health & Management 1: 109-124.
[16]Lea, R. N, 1968, Ecology of the Lahontan cutthroat trout, Salmo clarki henshawi, in Independence Lake, California. M.A. Thesis, Univ. California, Berkeley, 95 pp.
[17]MacCrimmon, H. R, 1971, World distribution of rainbow trout (Salmo gairdneri), J. Fish. Res. Board Can, 28:663-704.
[18]Mann, J. L, 2006, Instream Flow Methodologies: An Evaluation of the Tennant Method for Higher Gradient Streams in the National Forest System Lands in the Western U.S. MSc. Thesis, Colorado State University, Fort Collins.
[19]McAfee, W. B, 1966, Rainbow trout. Pages 192-215 in A. Calhoun, ed, Inland fisheries management. Calif. Dept, Fish Game, 546 pp.
[20]Milhouse, R. T. Waddle, T.J, 2012, Physical Habitat Simulation (PHABSIM) Software for Windows (v.1.5.1). Fort Collins, CO: USGS Fort Collins Science Center.
[21]Miller, R. B, 1957, Permanence and size of home territory in stream-dwelling cutthroat trout. J. Fish. Res. Board Can, 14(5):687-691.
[22]Minshall, G. W. 1984. Aquatic insect-substratum relationships. Pages 358-400 in V. H. Resh and D. M. Rosenberg, eds. The ecology of aquatic insects. Praeger Publishers, New York.
[23]Platts, W. S. 1980. A plea for fishery habitat classification. Fisheries (Bethesda)
[24]Price, D. G., and R. E. Geary, 1979, An inventory of fishery resources in the Big Sulphur Creek drainage. Pacific Gas and Electric Co., Dept. Eng. Res. 49 pp. + Appendix.
[25]Postel SL, 1998. Water for food production: will there be enough in 2025? BioScience 48: 629–637.
[26]Pyrce,R,2004. Hydrological Low Flow Indices and their Uses.WSC REPORTNo.04-2004
[27]Raleigh, R. F. Hickman, R. C. Solomon, R.C. Nelson, P. C, 1984, Habitat Suitability Information: Rainbow Trout, U.S. Fish and Wildlife Service, FWS/OBS-82/10.60, 64 pp.
[28]Raleigh, R. F., D. A. Duff, 1980, Trout stream habitat improvement: ecology and management. Pages 67-77 in W. King, ed. Proc. of Wild Trout Symp. II. Yellowstone Park, WY.
[29]Scott, W. B. Crossman, E. J, 1973, Freshwater fishes of Canada, Fish. Res. Board Can. Bull. 184, 966 pp.
[30]Shokoohi, A., M. Amini, 2013, Introducing a New Method to Determine River's Ecological Water Requirement in Comparison with Hydrological and Hydraulic Methods, Int J Environ Sci Technol, 11:747-756.
[31]Tennant, D. L, 1976, Instream Flow Regimens for Fish, Wildlife, Recreation and Related Environmental Resources, Fisheries, 1: 6-10.
[32]Tharme, R.E, 2003, A global prespective on environmental flow assessment: emerging trends in the development and application of environmental flow methodologies for rivers, River Research and Applications, 19: 397-441.
[33]Warren, C. E. 1979. Toward classification and rationale for watershed management and stream protection. Environmental Protection Agency EPA-600/3-79-059. Cincinnati, OH.