شناسایی الگوهای پیوند از دور مؤثر بر بارش حوضۀ کارون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقلیم‏ شناسی، دانشکدۀ علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد

3 دانشجوی دکتری اقلیم‏ شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

‌الگوهای پیوند از دور جزء سازندگان کلان‌اقلیم در مقیاس‏های منطقه‏ای و جهانی هستند. شناخت الگوهای پیوند از دور مؤثر بر بارش حوضۀ آبی کارون بزرگ؛ هدف این پژوهش است. بدین‌منظور داده‏های بارش فصلی ایستگاه‏های موجود در حوضه طی دورۀ آماری (1956‌ـ 2012) و 12 الگوی پیوند از دور بررسی شده‏اند. روش انجام کارِ تحلیلِ داده‏ها با تکنیک‏های آماری همبستگی و تحلیل مؤلفه‏های اصلی است. جایگاه نخست در این حوضه با 7/49 درصد بارش در فصل زمستان، فصل پاییز با 9/34 درصد در جایگاه دوم و فصل بهار با 9/14 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. نتایج بررسی‏ها نشان می‏دهد که بارش‏های پاییزه بیشتر از الگوهای نوسانات جنوبی NINO4، NINO1+2،NINO3.4 و SOI تأثیر می‏پذیرند. مقادیر منفی ضریب همبستگی بین بارش فصل پاییز و شاخص SOI و واریانس تبیینی بیش از 77 درصد این شاخص نشانگر آن است که میزان بارش‏های پاییزه تحت تأثیر النینو قرار دارند. تحلیل بارش‏های زمستانه و بهاره نیز بیانگر تأثیر شاخص الگوی اسکاندیناوی در فاز مثبت (SCAN+) بر بارش‏ها در این دو فصل است. این شاخص به‌دلیل استقرار در محدودۀ جغرافیایی‌ـ اقلیمی سامانه‏هایی مانند پرفشار دریای سیاه، جبهۀ قطبی و بادهای غربی تا 68 درصد از تغییرات فصل سرد سال را تبیین می‌کند. بارش‏های تابستانۀ حوضه عمدتاً تابع عوامل محلی هستند و پدیده‏های پیوند از دور در آن مؤثر نیستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify Tele-connection Patterns affecting on Rainfall in Karoon Basin

نویسندگان [English]

  • Dariush Rahimi 1
  • Khodayar Abdollahi 2
  • Sadat Hasheminasab3 3
1 Department of Physical Geography, Faculty of Geography, University of Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahrekord University, Iran
3 Final year PhD. student in Climatology, Faculty of Geography, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The Tele-connection patterns are the major constituents of climate at global and regional scale(s). The Karoon Basin is of a vital stance in providing natural water supply and hydroelectric; this basin is facing major fluctuations in rainfall regime. Identifying the effect of Tele-connection on great Karoon Basin rainfall regime is the subject of this study. To accomplish this objective the seasonal-annual rainfall volumes recorded at stations related to this basin are assessed for the period of (1956-2012) through 12 Tele-connection patterns. The method applied here is the data analysis through correlation statistical techniques and analysis of the main climatic components. In this basin, 49.7% of precipitation is of the winter followed by autumn with 34.9% and spring with 14.9%. The findings of the analysis indicate that the precipitation in autumn is influenced mostly by NINO4, NINO1+2, NINO3.4 and SOI patterns. The analysis of winter and spring precipitation reveals the influence of SCAN+ phase on both these seasons. The precipitations of the basin do have a harmonized change pattern with Tele-connection pattern by addressing the delay time. It is deduced that these indicators can contribute to moist and dry cycle’s occurrence when the planning regarding this basin is of concern.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall regime
  • Scandinavia index
  • ENSO
  • Tele-connection
  • Karoon Basin
 
[1].Ahmadi, M., Analyze the relationship between Tele-connection patterns and characteristics of rainfall in iran, PhD Thesis climatology, Tarbiat Modares University, suprvisor faraj zadeh M,2013. [Persian]
[2].Alijani, B., The relationship between spatial distribution of air routes with high-level Middle East cyclone, Journal of Geographical Research,1987: vol4. [Persian]
[3].Alizadeh, A., Erfaniyan M., Ansari H., survey Tele-connection Patterns affecting on \temperature and precipitation patterns around (Mashhad station), Iranian Journal of Irrigation & Drainage,2011: vol 2. [Persian]
 
[4].Ashouri,H.,Abrishami,H.,Moradkhani,A., and Tajreshi. MAnalaysis Effect ENSO/Elnino of Flow input Zayndrood Dam, Water Recourses Management Conference ,University of Tabriz, 2008. [Persian]
[5].Cinita, B., Analysis and regionalization of Northern European winter Precipitation based on its relationship with the North Atlantic Oscillation. International Journal Climato. 2003: 23: 1185-1194.
[6].C.Rogeras,Jeffrey and S.M Coleman,Jill,"Interaction Between the Atlantic Multidecadal Oscillation,El nino/La nina,and PNA in winter Mississippi Vally Stream flow", Geophysical research letters,Department of Geograph,The Ohio state university,Columbus,USA, 2003: 25-1-25-5.
[7].Falahghalheri, G., Evaluate the roles of climatic signals on spring precipitation fluctuations in Razavi Khorasan Province, Journal of Earth and Space Physics,2011: vol 3. [Persian]
[8].Farhadi, N., Gandomkar, A., Asakereh, H., Montazeri, M., Analysis of weather conditions combined with heavy rainfall Summer in southern Zagros , Journal of Geographical Research, 2014:vol 115. [Persian]
[9].Ghavidel Y, Hatami varzaneh D, Rezaei M, The Tele-connection pattern of rainfall changes the atmosphere above the North Sea-Caspian southern coasts of the Caspian,Journal Applied Research of Geographic Sciences, 2013:Vol 31. [Persian]
[10].Ghavidel Y., Farajzadeh M., Hatami varzaneh D, analysis of the relationship between Tele-connection Pattern North Sea-Caspian and minimum temperatures in Iran, Journal geographical space, 2015:vol 52. [Persian]
[11].Hatzaki, M., H.A, Flocas, P., Maher as, D., Asimakopoulos, N., Giannakopoulos, C., "Study of future climatic variations of a teleconnection pattern affecting Eastern Mediterranean", Global NEST Journal, 2006: 8 (3): 195-203.
[12].Poyandeh E.,Moradzadeh.N., Nazmosadat S.M.J., The Effect ENSO on Humidity, 2Th conference Soil and Water Resource , university of Shiraz, 2004. [Persian]
[13].Kutiel, H., Türkes, M., New evidences for the role of the North Sea–Caspian Pattern on the temperature and precipitation regimes in continental central Turkey", Geografiska Annaler, 2005: 87 (4): 501–513.
[14].Kakppoor S., Analyze the effects Tele-connection Patterns North Sea - Caspian of fluctuations in rainfall pattern of the the North West of Iran, M.A thesis, climatology, , Tarbiat Modares University, suprvisor Ghavidel rahimi Y,2011. [Persian]
[15].Khosravi M., Karimi S., Saligheh M., Association Polar index with temperature fluctuations in shahrekord, Journal of Geography and Development,2007: vol 9. [Persian]
[16].Khorshid doost M.A., Ghavidel Y., Abbaszadeh K., The use of macro-scale patterns of atmospheric-oceanic oscillations in precipitation analysis (case study Ahar),2009: Vol 29. [Persian]
[17].Massodian, S.A.,Climatology of Iran, University of Isfahan publisher.(Book Persian),2011: 276. [Persian]
[18].Massodian. S.A., The Effect ENSO On Precipitation of Iran, Journal Of Geography and Regional Development Research ,2005 :No 7. [Persian]
[19].Mariotti,A.,.Zeng,N., Lau,K-M,Euro-Mediterranea Rainfall and Enso–seasonally Varing Relationship,Geophysical research letters. , 2002: Vol 29, Issue 12, 1-59.
[20].Nasre Isfahani, M.A., Ahmadi Givi F. , Moebi alhejeh A.R., The analysis Connection NAO and climate South west Asia, 13 Geophysical Conference of Iran,Tehran,Iran,2010.
[21].Nazmosadat. M.J, Ansari.B and Pishvaii. M.RAssessment Effect ENSO on Rainfall in Autumn in Iran,university of Shiraz Publisher,2007: 34-45.
[22].Nzarieh F, Ansari H, Evaluation and the ability of intelligent models to predict monthly rainfall patterns with the help of remote links in Khorasan Razavi ,Journal of Irrigation and Drainage,2013:Vol 2. [Persian]
[23].Nicholis, N. ,Elnino – Southern Oscillation and Rainfall Variability,Journal of climate, 1988 : vol 1,page 418-421.
[24].Salahi, B., Khorshiddost, A.M., and Qhavidel, Y., Effect NAAO on Drought of East Azerbaijan(Iran), Journal of physiographic geographical research Quarterly,2007:45-57. [Persian]
[25].Salahi, B., Hajezadeh, Z., Analysis of the relationship between the North Atlantic Oscillation index and Atlantic surface temperature variability of rainfall and temperature Lorestan Province, Journal of Geographical Research,2013: vol 110. [Persian]
[26].Sen, O., Unal, A., Bozkurt, D., Kindap, T., Temporal changes in the Euphrates and Tigris discharges and teleconnections", Environmental Research Letter, 2011: 6 (2): 1-9.
[27].Tatly, H., Synchronization between the North Sea–Caspian pattern (NCP) and surface air temperatures in NCEP", International Journal of Climatology, 2007: 27: 1171–1187.
[28].Turkes, M., Erlat, E., Climatological responses of winter Precipitation in Turky to variability of the North Atlantic Oscillation during the period 1030-2001, Thero. Apple. Climato, 2005: Vol. 78, 33-46.
[29].Wang,Chunzai,"Enso,Atlantic Climate Variability and Walker and Hadley Circulations", Kulwer Academic publishers,netherland, 2005: 173-202.
[30].Wilby, R.L., Wigley, T.M.L., Downscaling General Circulation Model output: a review of methods and limitations, Progress in Physical Geography, 1997: 21, 530–548.