تأثیر منابع آب در توسعۀ پایدار نواحی روستایی بخش ززوماهروی شهرستان الیگودرز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام‌شهر

چکیده

سکونتگاه‏های روستایی بیشتر در کنار منابع آبی اعم از آب‏های سطحی یا منابع آب‏های زیرزمینی شکل گرفته‏اند. هدف از این مطالعه، شناخت منابع آب و تأثیر آن در توسعۀ نواحی روستایی بخش ززوماهرو است. در مقالۀ حاضر با کاربست شیوۀ تحلیلی‌ـ توصیفی، ضمن بررسی مفاهیم توسعۀ ‏پایدار روستایی؛ تأثیر منابع آب در توسعۀ روستایی بررسی می‌شود. بدین‌منظور جمع‏آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‏ای و میدانی صورت گرفته و برای ارزیابی توان اکولوژیکی از مدل مخدوم و از روش کیفی قیاسی برای تعیین اولویت کاربری‏ها و برای ترسیم نقشه‏ها از نرم‌افزار GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد بیشتر آب سطحی موجود بدون استفادۀ مناسب برای فعالیت‏های اقتصادی به‌ویژه کشاورزی از منطقه خارج می‏شود. با ارزیابی توان اکولوژیکی مشخص شد که 8/2 درصد از مساحت بخش در سه طبقۀ ابتدایی کشاورزی قرار دارند؛ بدین‌معنا که زمین‏های کشاورزی در سطح بسیار خرد و پراکنده‏ای قرار دارند. توسعۀ آبزی‏پروری با توجه به وجود منابع آب غنی و سایر شرایط وضعیت مساعدی برای توسعۀ فعالیت‏های اقتصادی دارد به‌طوری که 5/1 درصد از مساحت بخش که برابر 3211 هکتار است، شرایط کاملاً مساعدی برای توسعۀ این نوع کاربری دارد و 59708 هکتار که معادل 5/26 درصد از اراضی بخش است، قابلیت مناسبی برای گسترش آبزی‏پروری در سطح بخش داشته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Rule of water resource in sustnable development of rural areas of the district Zazomahro of the Aligodarz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Boochani 1
  • Mohammad Sadegh Afrasiyabi Rad 1
  • Hossein Yousefi 2
  • Naser Ebadati 3
1 Ph.D student, Geography and urban planning, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Iran
3 Islamic Azad University, Islamshahr branch, Iran
چکیده [English]

سکونتگاههای روستاییRural settlementsoftennext to theReferenceswaterincludingof waterSurfaceorReferencesWatersundergroundShapeHave taken.The purpose of this studyRecognitionwater resource and its role in the development of rural areasSection ZazvmahrvIs.ArticleThe presentof methodsAnalyticalDescriptiveonItIsuntil theMeanwhile,CheckmeaningsSustainableDevelopmentrural;to address the role of water resources in rural development.AtThisTherefore,CollectedInformationto Two Library andAthleticsthe facewasand to assess the ecological potential modelandMakhdoomfrom Way Qualitative Deductive forDeterminationpriorityLand useandForGISmapping softwareUseByS.d.The results showed thatsurfacewaterwithout the useofappropriateeconomic activities, particularly agriculture from outside the area.The ecological capability evaluation found thatonly 2/8 percent of theagriculturalsectorin the first three floors ismeans thatagriculturallandin the areaisvery small and scattered.Aquaculture developmentdue to the rich water resources and other conditionsaresuitable condition for the development ofeconomicactivityso that 1/5 percent of the area of 3211 hectares is equivalent toa favorable condition for development of the user 59708 hektar, equivalent to 26/5% of the land suitable for development of the aquaculture sector hasbeen at the sector level.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • water resources management
  • ecological potential
  • Sustainable Development
  • rural settlements
  • Zazomahro
- Chauveau, M, Les qanatesdans les ostraca de Manawir. Paris. Seminairetenu au aucolloge de France. Persika.2006; pp. 10-14.
2- Haeri, M R.Kariz in Iran.Tehran.Office of Cultural preceding studies. 2008; 25 (4): 85-96.[Persian]
3- Azkia, M. Water resources in Iran. Tehran. Office of Cultural preceding studies. 2003; pp. 78-85.[Persian]
4- Asayesh, H. Water resources in Iran. Rural planning in Iran. Press: University of Payam Noor. Fifth Edition. Tehran. 2004; 51 (2);89-114.[Persian]
5- Zia Tavana, MH, Shamsodini, A. Urban functions in rural development, Case Study: Nourabad and surrounding villages, Human Geography Quarterly, Vol 2, N 3. 2011. pp. 45-61.[Persian]
6- Hamidian, A, Saravi, M.The Role of traditional systems of water resource management, waste prevention techniques National Conference,Vol 2, N 2. 2011. Pp.52-68.[Persian]
7- Falahi, E, Khalilian, S, Ahmadian, M. Optimization of culture with an emphasis on limited water resources, case study: Plain Saidan - Farouk, Journal of Agricultural Economics, Vol. V, No. 2. 2011. pp. 42-51 [Persian]
8- Taheri, J, Zadbagher, A, Dalalzade, AL. The results of the study area Kashan measurement of water resources, waste prevention methods National Conference. 2011. pp.25-38.[Persian]
9- Bazrafshan, O, Mojtabavi, HR, Ziarani, M, Ghavamarbani, M.Strategic planning and management of water resources management plan in the event of drought, the second national conference on prevention of waste of resources,. 2010. pp.78-91. [Persian]
10- Ebadati, N, Hoshmandzadeh, M. River water quality study dose hydrometric stations Dezful. Journal of Ecohidrologhy. No 2. 2012. Pp. 69-81.
11- Rajaei, Gh, Mahdinejad, M H, Hesarimotlagh, S. Brrsly chemical properties of water
Birjand plain and Cain in year 2008-2009. Journal of Health System. No 6. 2012. Pp. 737-745.
12- Heydari, N, Keshavarz, A. Reviewing the status of soil and water and the importance of equipping and modernization of agriculture land in this area, the second national conference on waste prevention techniques. 2006. Pp.18-32[Persian]
13- Statistical Center of Iran, the detailed results of the General Census of Population and Housing.Tehran. 2009; Vol 2, N 3.pp. 152-185[Persian]
14- Lorestan Governor, vice planning and development of the province, the province developed a national document. 2008; Vol 1, N 2. pp. 101-122.[Persian]
15- Report on ecosystems and tribal, Lorestan - Aligoudarz, 2007.pp. 99-152[Persian]
16- Regional water company city Aligudarz, 2016. pp. 51-73.[Persian]
17- Agriculture of the city Aligudarz, 2016. pp. 87-95.[Persian]
18- Radklift, M. Sustainable Development, Center Agriculture Ministry.1994; 51 (2); pp.113-151.
19- Makhdom, M. Environmental assessment and land use. Press of University Of Tehran. Seventh Edition. 2014. pp. 28-51.[Persian]