تأثیر منابع آب در توسعۀ پایدار نواحی روستایی بخش ززوماهروی شهرستان الیگودرز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام‌شهر

چکیده

سکونتگاه‏های روستایی بیشتر در کنار منابع آبی اعم از آب‏های سطحی یا منابع آب‏های زیرزمینی شکل گرفته‏اند. هدف از این مطالعه، شناخت منابع آب و تأثیر آن در توسعۀ نواحی روستایی بخش ززوماهرو است. در مقالۀ حاضر با کاربست شیوۀ تحلیلی‌ـ توصیفی، ضمن بررسی مفاهیم توسعۀ ‏پایدار روستایی؛ تأثیر منابع آب در توسعۀ روستایی بررسی می‌شود. بدین‌منظور جمع‏آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه‏ای و میدانی صورت گرفته و برای ارزیابی توان اکولوژیکی از مدل مخدوم و از روش کیفی قیاسی برای تعیین اولویت کاربری‏ها و برای ترسیم نقشه‏ها از نرم‌افزار GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد بیشتر آب سطحی موجود بدون استفادۀ مناسب برای فعالیت‏های اقتصادی به‌ویژه کشاورزی از منطقه خارج می‏شود. با ارزیابی توان اکولوژیکی مشخص شد که 8/2 درصد از مساحت بخش در سه طبقۀ ابتدایی کشاورزی قرار دارند؛ بدین‌معنا که زمین‏های کشاورزی در سطح بسیار خرد و پراکنده‏ای قرار دارند. توسعۀ آبزی‏پروری با توجه به وجود منابع آب غنی و سایر شرایط وضعیت مساعدی برای توسعۀ فعالیت‏های اقتصادی دارد به‌طوری که 5/1 درصد از مساحت بخش که برابر 3211 هکتار است، شرایط کاملاً مساعدی برای توسعۀ این نوع کاربری دارد و 59708 هکتار که معادل 5/26 درصد از اراضی بخش است، قابلیت مناسبی برای گسترش آبزی‏پروری در سطح بخش داشته است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Chauveau, M, Les qanatesdans les ostraca de Manawir. Paris. Seminairetenu au aucolloge de France. Persika.2006; pp. 10-14.
2- Haeri, M R.Kariz in Iran.Tehran.Office of Cultural preceding studies. 2008; 25 (4): 85-96.[Persian]
3- Azkia, M. Water resources in Iran. Tehran. Office of Cultural preceding studies. 2003; pp. 78-85.[Persian]
4- Asayesh, H. Water resources in Iran. Rural planning in Iran. Press: University of Payam Noor. Fifth Edition. Tehran. 2004; 51 (2);89-114.[Persian]
5- Zia Tavana, MH, Shamsodini, A. Urban functions in rural development, Case Study: Nourabad and surrounding villages, Human Geography Quarterly, Vol 2, N 3. 2011. pp. 45-61.[Persian]
6- Hamidian, A, Saravi, M.The Role of traditional systems of water resource management, waste prevention techniques National Conference,Vol 2, N 2. 2011. Pp.52-68.[Persian]
7- Falahi, E, Khalilian, S, Ahmadian, M. Optimization of culture with an emphasis on limited water resources, case study: Plain Saidan - Farouk, Journal of Agricultural Economics, Vol. V, No. 2. 2011. pp. 42-51 [Persian]
8- Taheri, J, Zadbagher, A, Dalalzade, AL. The results of the study area Kashan measurement of water resources, waste prevention methods National Conference. 2011. pp.25-38.[Persian]
9- Bazrafshan, O, Mojtabavi, HR, Ziarani, M, Ghavamarbani, M.Strategic planning and management of water resources management plan in the event of drought, the second national conference on prevention of waste of resources,. 2010. pp.78-91. [Persian]
10- Ebadati, N, Hoshmandzadeh, M. River water quality study dose hydrometric stations Dezful. Journal of Ecohidrologhy. No 2. 2012. Pp. 69-81.
11- Rajaei, Gh, Mahdinejad, M H, Hesarimotlagh, S. Brrsly chemical properties of water
Birjand plain and Cain in year 2008-2009. Journal of Health System. No 6. 2012. Pp. 737-745.
12- Heydari, N, Keshavarz, A. Reviewing the status of soil and water and the importance of equipping and modernization of agriculture land in this area, the second national conference on waste prevention techniques. 2006. Pp.18-32[Persian]
13- Statistical Center of Iran, the detailed results of the General Census of Population and Housing.Tehran. 2009; Vol 2, N 3.pp. 152-185[Persian]
14- Lorestan Governor, vice planning and development of the province, the province developed a national document. 2008; Vol 1, N 2. pp. 101-122.[Persian]
15- Report on ecosystems and tribal, Lorestan - Aligoudarz, 2007.pp. 99-152[Persian]
16- Regional water company city Aligudarz, 2016. pp. 51-73.[Persian]
17- Agriculture of the city Aligudarz, 2016. pp. 87-95.[Persian]
18- Radklift, M. Sustainable Development, Center Agriculture Ministry.1994; 51 (2); pp.113-151.
19- Makhdom, M. Environmental assessment and land use. Press of University Of Tehran. Seventh Edition. 2014. pp. 28-51.[Persian]
دوره 4، شماره 1
فروردین 1396
صفحه 13-27
  • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1395
  • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1395
  • تاریخ پذیرش: 10 بهمن 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1396