پراکنش و پایش کیفی آب قنوات شرق تهران به‌منظور مدیریت منابع آب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار گروه زمین‌شنا‌سی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر

3 استادیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه، بسیاری از قنوات تهران در معرض و تهدید آلودگی زیست‌محیطی قرار گرفته‏اند. به همین‌دلیل بررسی‏های زیست‌محیطی و پایش کیفیت آب قنوات به‌عنوان موضوعی مهم در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری مطرح است. هدف از این پژوهش، پایش کیفیت آب قنوات پهنۀ شرق تهران از نظر شاخص‌های زیست‌محیطی است. روش تحقیق این پژوهش، برای جمع‌آوری آمار و اطلاعات ابتدا برپایۀ مطالعات اسنادی و سپس بازدیدهای میدانی، نمونه‌برداری و همچنین آزمایش‌هایی استوار است که مراکز پژوهشی دیگر انجام داده‌اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که قنوات پهنۀ شرق تهران از نظر کیفیت آب تقریباً تفاوت کمی دارند، ولی در برخی متغیرهای کیفی از نظر نوع مصرف آب براساس نوع طبقه‌بندی قابل تفکیک هستند. متغیرهای مهمی از کیفیت شیمیایی آب از قبیل نیترات، سولفات، فلزات سنگین،  NH3،EC،TDS، PH، DO نشان می‌دهند که کیفیت آب قنوات در بیشتر موارد نسبت به استانداردهای ملی و سازمان جهانی بهداشت برای شرب در حد مناسب و در برخی از جمله ده‌خیر شهر ری آلودگی بیولوژیکی بیش از حد مجاز ‌دارند. همچنین از نظر شاخص لازم برای مصارف کشاورزی نیز نتایج آزمایش‌ها حکایت از مطلوب‌بودن قنوات پهنۀ شرقی تهران دارد. به‌طور کلی، هرچه از مناطق شمال شرقی تهران به سمت جنوب شرق تهران پیش می‌رویم، به‌دلیل کاهش عمق سطح آب زیرزمینی بار آلودگی و املاح آب افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Distribution and monitoring of aqueducts water quality for water resources management

نویسندگان [English]

  • Yasamaneh Jafari Aval 1
  • Naser Ebadti 2
  • Hossein Yousefi 3
  • Behrang Kalantari 4
  • Mohammad Mirzaei 5
1 MSc. Student, Department of Civil engineering, Shahed University, Tehran, Iran
2 Islamic Azad university, Islamshahr branch, Faculty of science, Iran
3 Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Iran
4 Ph.D Student, Department of Urban Planning, University of shahid beheshti, Iran
5 MSc. Student, Department of Urban Planning, Sciences and Researches University, Iran
چکیده [English]

Today, many of the Subterranean and the threat of environmental pollution have been exposed Tehran's why environmental studies and water quality monitoring Subterranean as urban planning and management is an important issue. The purpose is of this research, monitoring water quality across the East Tehran Subterranean of environmental indicators. The research method to collect data primarily based on documentary research and field visits, sampling and testing done by other research groups are based. The results of this study indicate that, Subterranean Tehran East area in terms of water quality were comparable but somewhat more detailed look at some of the variables are qualitative differences. Important variables such as chemical water quality) cations, nitrate, sulfate, heavy metals (NH3 EC, TDS, PH, DO, shows that water quality in the Subterranean, in most cases than the WHO standards are desirable. And in some of the Dehkheyr Shahr Ray has no biological contamination are higher than allowed. The indices for agricultural purposes as well as test results indicate the desirability of its aqueducts Tehran East zone. Generally, the higher the Northeast to the South East of Tehran move forward due to the reduction of pollution of underground water and dissolve of water depth increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subterranean
  • Water quality
  • Health
  • the area of East Tehran
 
[1].Abizadeh, E.; A View to Aqueducts centering on Training and Reviving Iranian Native Technology, Culture and Architecture. Armanshahr Journal.2011; Third Year (5), pp. 1-22.
[2]. Heydari, M, Bidgoli H.N.; Chemical Analysis of Drinking Water of Kashan District, Central Iran. World Applied Sciences Journal 2012;16(6):pp.799-805
[3].W.H.O.Guidelines for safe recreational water environments. Vol. 2: (Swimming pools and similar environment). Geneva: World Health Organization; 2006:pp.316-112.
[4] Sabetjo M.; Aqueduct important role in protecting the environment. Subterranean National Conference.2010.gonabad:pp.12-24.
[5] Toossab Consulting Engineers Company; Study of Qantas water quality of in Tehran, Report Number 430752 –5139,2011, Tehran221p.
[6] Edwards M.; Controlling Corrosion in Drinking Water Distribution System; A Grand Challenge for the21 St Century. Water Science & Technology 2002;4(9):58-68
[7] Jahad Keshavarzi organization; First Phase Studies on studies and identification of Subterranean, Tehran, to assess water quality testing Subterranean, Tehran.2003. p 312-152
[8] Ebadati,N. Hoshmandzade,M. Water Quality evaluation of Dez River in the Dezful hydrometric station,.jornal of Ecohydrology, Volume 1, Issue 2, Autumn 2014, Page 69-81
[9].Ishaku J M. Ezeigbo H I. 2010.Groundwater Quality monitoring in Jimeta-Yola area, North-eastern Nigeria. WATER RESOURCES Journal of the Nigerian Association of Hydrogeologists (NAH), 20(2): 1-14.
[10] Dahaghani M, Azam K. Mohamadi A.; An Investigation on Physico-Chemical and Microbiological Quality of Public Swimming Pools in Tehran City, Journal of research environmental health, 2015,Winter (1):29-35
[11] Yazdanbakhsh A. Eslami A. Rezaei S.; Quality assessment of Tehran’s Firoozabad Channel surface runoff for irrigation uses. Journal of Health in the Field. 2015: autumn (3):19-26
[12] Hashemi, H.; Organization plan of Tehran aqueducts, Water Region Company, Tehran.2006,pp..364-167.

[13] Sadatinejad S. Razavi l. Shirani M.; dimensions of Social, economic and environmental the aqueduct, 2006, 1th Conference on optimum utilization of water resources. University Shahrekord, 2006, pp.124-138.