ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و عناصر کمیاب در فصل‏ های تر و خشک آب زیرزمینی شمال بروجرد، لرستان - ایران‌

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با توجه به آلودگی فزایندۀ منابع آب و اهمیت پایش مداوم آنها، در این تحقیق نسبت به بررسی جامع عناصر کمیاب و فلزات سنگین در آب‌های زیرزمینی دشت اشترینان در محدودۀ شمال بروجرد، به‌منظور بررسی تأثیر هوازدگی کانی‌ها، فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی اقدام شد. نمونه‏های آب زیرزمینی از 10 حلقه چاه، پنج دهانه قنات و یک چشمه در دو فصل تر و خشک جمع‌آوری شدند. سپس با استفاده از طیف‌سنج جرمی آنالیز و بیشترین سطح آلایندگی توسط سازمان بهداشت جهانی مقایسه شدند. نتایج اندازه‏گیری‏ها نشان داد از تعداد 63 عنصر اندازه‏گیری‌شده، میزان بیشترین غلظت آهن، منیزیم، سرب، استرانسیم و وانادیم به‌ترتیب 4/0، 3/36، 9/62، 89/0، 5/195 و بیشتر از سطح مجاز است. بررسی میزان عنصر سرب، بر و آهن در آب زیرزمینی در محدودۀ مطالعه‌شده نشان می‏دهد غلظت این عناصر از شرق و غرب دشت به سمت مرکز در حال افزایش است. همچنین سطوح افزایشی غلظت Sr در آب زیرزمینی بیشتر ناشی از فرایندهایی همچون هوازدگی کانی‌هایی مانند فلدسپات‌های مربوط به گرانیت‌ها و گرانودیریت‌های شرق دشت تشخیص داده شد. از موارد محتمل آلایندگی می‌توان به موتورهای دیزلی چاه‌های آب در منطقه، چاه‌های دهانه‌گشاد متروک، صنایع فولاد آلیاژی در ورودی شمالی دشت و فعالیت‏های معدن‌کاری اشاره کرد که از پتانسیل‏های آلایندگی فلزات سنگین در آب زیرزمینی و تهدیدی برای محیط زیست منطقه است. با استفاده از تحلیل مؤلفۀ اصلی، سه عامل اصلی در تعیین کیفیت هیدروشیمیایی عبارت‌اند از تأثیر یون‌های اصلی، عناصر کمیاب و فلزات سنگین که درمجموع نزدیک به 68 درصد واریانس عوامل را به خود اختصاص داده‏اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
1.Mandour R, Azab Y. Toxic levels of some heavy metals in drinking groundwater in Dakahlyia Governorate, Egypt in the year 2010. The international journal of occupational and environmental medicine. 2011;2(2 April).
2.Vodela J, Renden J, Lenz S, McElhenney W, Kemppainen B. Drinking water contaminants (arsenic, cadmium, lead, benzene, and trichloroethylene). 1. Interaction of contaminants with nutritional status on general performance and immune function in broiler chickens. Poultry Science. 1997;76(11):1474-92.
3.Marcovecchio JE, Botté SE, Freije RH. Heavy metals, major metals, trace elements. Handbook of water analysis. 2007;2:275-311.
4.Pirsaheb M, Khosravi T, Sharafi K, Babajani L, Rezaei M. Measurement of Heavy Metals Concentration in Drinking Water from Source to Consumption Site in Kermanshah-Iran. World Applied Sciences Journal. 2013;21(3):416-23.
5.Jalali M. Application of multivariate analysis to study water chemistry of groundwater in a semi-arid aquifer, Malayer, western Iran. Desalination and Water Treatment. 2010;19(1-3):307-17.
6.Jalali M, Kolahchi Z. Groundwater quality in an irrigated, agricultural area of northern Malayer, western Iran. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 2008;80(1):95-105.
7..            Jalali M. Phosphorous concentration, solubility and species in the groundwater in a semi-arid basin, southern Malayer, western Iran. Environmental Geology. 2009;57(5):1011-20.
8.Khaniki GRJ, Dehghani H, Mahvi A, Rafati L, Tavanfar F. Investigation of Nitrite and Nitrate in Ground Water Sources of Hamadan Province, Iran.
9.Rafati L, Mokhtari M, Fazelinia F, Momtaz S, Mahvi AH. Evaluation of Ground Water Fluoride Concentration in Hamadan Province West of IRAN (2012). Iranian journal of health sciences. 2013;1(3):71-6.
10.Rafiei B, Khodaei AS, Khodabakhsh S, Hashemi M, Nejad MB. Contamination assessment of lead, zinc, copper, cadmium, arsenic and antimony in Ahangaran mine soils, Malayer, West of Iran. Soil and Sediment Contamination. 2010;19(5):573-86.
11.Soltani N, Keshavarzi B, Moore F, Tavakol T, Lahijanzadeh AR, Jaafarzadeh N, et al. Ecological and human health hazards of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in road dust of Isfahan metropolis, Iran. Science of the Total Environment. 2015;505:712-23.
12.Saeedi M, Hosseinzadeh M, Jamshidi A, Pajooheshfar S. Assessment of heavy metals contamination and leaching characteristics in highway side soils, Iran. Environmental monitoring and assessment. 2009;151(1-4):231-41.
13.Asarab. Hydrochemical study of Boroujerd basin. Iran Power Ministry2012.
14.Hajmollali A, Hosseini M, Farhadian MB, Sedaghat E, cartographers. Geological map of Borujerd quadrangle 5757: Geological Survey of Iran; 1991.
15.Khalaji AA, Esmaeily D, Valizadeh M, Rahimpour-Bonab H. Petrology and geochemistry of the granitoid complex of Boroujerd, Sanandaj-Sirjan Zone, Western Iran. Journal of Asian Earth Sciences. 2007;29(5):859-77.
16.Mokhtari ZG-S. CHEMICAL COMPOSITION OF TOURMALINE AS EXPLORATION GUIDE, A CASE STUDY: NORTHERN BOROUJERD, IRAN.
17.AHMADI KA, TAHMASBI Z, KESHTGAR S. A NEW VIEW ON THE METAMORPHIC ROCKS OF THE BOROUJERD AREA. 2008.
18.Association APH. Water Environment Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater. 1995;19.
19.           Parizi HS, Samani N. Geochemical evolution and quality assessment of water resources in the Sarcheshmeh copper mine area (Iran) using multivariate statistical techniques. Environmental earth sciences. 2013;69(5):1699-718.
20.Güler C, Thyne GD. Delineation of hydrochemical facies distribution in a regional groundwater system by means of fuzzy c‐means clustering. Water Resources Research. 2004;40(12).
21.Yidana SM, Ophori D, Banoeng-Yakubo B. A multivariate statistical analysis of surface water chemistry data—The Ankobra Basin, Ghana. Journal of Environmental Management. 2008;86(1):80-7.
22.Mirzaei R, Sakizadeh M. Comparison of interpolation methods for the estimation of groundwater contamination in Andimeshk-Shush Plain, Southwest of Iran. Environmental Science and Pollution Research. 2016;23(3):2758-69.
23.Loucks DP, Van Beek E, Stedinger JR, Dijkman JP, Villars MT. Water resources systems planning and management: an introduction to methods, models and applications: Paris: Unesco; 2005.
24.Rollinson HR. Using geochemical data: evaluation, presentation, interpretation: Routledge; 2014.
25.Buccianti A, Pawlowsky-Glahn V. New perspectives on water chemistry and compositional data analysis. Mathematical Geology. 2005;37(7):703-27.
26.Krein A, Schorer M. Road runoff pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons and its contribution to river sediments. Water Research. 2000;34(16):4110-5.
27.Ball JE, Wojcik A, Tilley J. Stormwater Quality from Road Surfaces: Monitoring of the Hume Highway at South Strathfield: University of New South Wales, School of Civil and Environmental Engineering, Water Research Laboratory; 2000.
28.Dannecker W, Au M, Stechmann H. Substance load in rainwater runoff from different streets in Hamburg. Science of the total environment. 1990;93:385-92.
29.WHO G. Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization. 2011;216:303-4.
30.Grenthe I, Stumm W, Laaksuharju M, Nilsson A, Wikberg P. Redox potentials and redox reactions in deep groundwater systems. Chemical Geology. 1992;98(1):131-50.
31.Sirajudeen J, Abdul Jameel A. Studies on heavy metal pollution of Groundwater sources between Tamilnadu and Pondicherry India. J Ecotoxicol Environ Monit. 2006;16(5):443-6.
32.Wuana RA, Okieimen FE. Heavy metals in contaminated soils: a review of sources, chemistry, risks and best available strategies for remediation. Isrn Ecology. 2011;2011.
33.Förstner U, Wittmann GT. Metal pollution in the aquatic environment: Springer Science & Business Media; 2012.
34.Leung C-M, Jiao JJ. Heavy metal and trace element distributions in groundwater in natural slopes and highly urbanized spaces in Mid-Levels area, Hong Kong. Water Research. 2006;40(4):753-67.
35.           Vaze J, Chiew FH. Study of pollutant washoff from small impervious experimental plots. Water Resources Research. 2003;39(6).
 
دوره 4، شماره 1
فروردین 1396
صفحه 53-64
  • تاریخ دریافت: 14 آبان 1395
  • تاریخ بازنگری: 18 دی 1395
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1395
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1396
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1396