ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع آب و خاک در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از مدل نیروی محرکه، فشار، وضعیت و پاسخ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 انشیار جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی‌

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشکدۀ علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشکدۀ علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

منابع آب و خاک از مهم‌ترین کالاهای ضروری در هر شهر یا کشور محسوب می‌شود که مصارف گوناگونی دارد. از مهم‏ترین موارد مصرف این منابع استفادۀ آب شرب، مصارف خانگی، استفاده در فعالیت‏های کشاورزی و دامداری، صنعتی و معدنی است. هدف از مقالۀ حاضر ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع آب و خاک در مناطق شهری تهران است. پژوهش حاضر به‌لحاظ روش تحقیق با تبعیت از ماهیت مسئله، روشی تحلیلی‌ـ توصیفی است و داده‏های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع‏آوری شده است. برای وزن‏دهی به زیرشاخص‏ها از مدل تحلیل سلسله‏مراتبی و نرم‏افزار Expert choice، به‌منظور ترسیم نقشه‏ها و همپوشانی و تلفیق زیرشاخص‏ها از نرم‌افزار Arc GIS و برای تحلیل از مدل نیروی محرکه، فشار، وضعیت و پاسخ استفاده شده است. طبق یافته‏ها و بر‌اساس شاخص عملکرد محیطی (EPI)، مقدار شاخص منابع آب و خاک از 3/17 تا 9/41 متغیر بوده است و منطقۀ 20 ‌بدترین شرایط و مناطق 1 و 22 ‌شرایط مناسبی داشته‏اند. در مجموع و با روی‌هم‏گذاری لایه‏های زیرشاخص‏ها مشخص شد که منطقۀ 20 ‌شرایط بسیارنامناسب و نیز عملکرد بدتری در بین مناطق داشته است و بیشتر مناطق (9 منطقه) در شرایط نامناسب قرار گرفته‏اند و دو منطقۀ 1 و 4 شرایط بسیار مناسبی دارند. به‌طور کلی، پنج منطقه در شرایط مناسب قرار داشته‏اند و 17 منطقه شرایط نسبتاً مناسب تا بسیار نامناسب و عملکرد بدی داشته‏اند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluate and analysis the water and soil resources in 22 regions of Tehran by using driving force, pressure, state and response

نویسندگان [English]

  • Zhila Sajadi 1
  • Mohammad Sadegh Afrasiyabi Rad 2
  • Jamile Tavakolinia 3
  • Hossein Yousefi 4
چکیده [English]

منابع آب و خاک Water and Soil Resources از From مهمترین The most important کالاهای Goods ضروری necessary در At هر Each شهر City یا Or کشور Country محسوب Is می‌گردد Is که That دارای have مصارف Expenditure گوناگونی variety می‌باشد. Is. از مهم ترین The most important موارد Items مصرف Consumption این منابع These resources مصرف Consumption آب Water شرب، Drinking, مصارف Expenditure خانگی، Homemade, استفاده Use در At فعالیت‌های Activity کشاورزی Agriculture و And دامداری، Livestock, صنعتی Industrial و And معدنی Mineral است. Is. هدف از مقاله حاضر ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع آب و خاک در مناطق شهری تهران می‌باشد. The purpose of this paper is to evaluate and analyze the water and soil resources in urban areas in Tehran. پژوهش حاضر به لحاظ روش تحقیق با The present research method تبعیت Adherence از From ماهیت nature مسئله، Question, روشی Way تحلیلی- Analytical توصیفی Descriptive است و داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسسشنامه جمع آوری شده است. and required data were collected through interviews and questioners. جهت وزن دهی به زیرشاخص‌ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice، جهت ترسیم نقشه‌ها و همپوشانی و تلفیق زیرشاخص‌ها از نرم افزار Arc GIS و جهت تحلیل از مدل نیروی محرکه، فشار، وضعیت و پاسخ استفاده شده است. For weighting the sub-criteria model and software AHP Expert choice, to map and overlying sub Arc GIS software and to the analysis of the driving force, pressure, state and responses are used. بر طبق یافته‌ها و بر اساس شاخص عملکرد محیطی ( EPI )، مقدار شاخص منابع آب و خاک از 17.3 تا 41.9 متغیر بوده است و منطقه 20 دارای بدترین شرایط و مناطق 1 و 22 دارای شرایط مناسبی بوده اند. According to the findings, based on the environmental performance index (EPI), soil and water resources of 17.3 to 41.9 indexes varied and regions 1 and 22 regional and 20 the worst conditions were suitable. در مجموع و با رویهم گذاری لایه‌های زیرشاخص‌ها مشخص گردید که منطقه 20 دارای شرایط بسیارنامناسب و نیز دارای عملکرد بدتری در بین مناطق بوده است و اکثر مناطق (9 منطقه) در شرایط نامناسب قرار گرفته اند و دو منطقه 1 و 4 از شرایط بسیار مناسبی برخوردار می‌باشند. A total of sub-layers was determined by overlaying the area 20 very appropriate conditions and also has been performed worse across regions and most of the regions (9 regions) are in poor condition and two regions 1 and 4 of the conditions rather good. به طور کلی 5 منطقه در شرایط مناسب قرار داشته اند و 17 منطقه دارای شرایط نسبتاًمناسب تا بسیار نامناسب و دارای عملکرد بدی بوده اند. In general, five regional and 17 areas under appropriate conditions have been very unfavorable conditions relatively appropriate to have a bad performance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • water and soil resources
  • water and soil quality
  • model of DPSR
 
1- Helperin،A. N.،Beckman،D. S.،Inwood،D. California’s Contaminated Groundwater، Natural Resources Defense Council. 2001. pp12-14،see information in: http://capp.water.usgs.gov/GIP/gw_gip gw_a.html.
2- Giuliano،G.،Carone،G.،Corazza،A.،1998. Mapping Pollution of Groundwater Used for Drinking Water Supply،Rome،Italy. GNDCI Publication. 1875, one oversized sheet.
3- Rubhera،R.A.M.،Eindhoven،M.،«Groundwater pollution in urban Dar es Salaam Tanzania: assessing vulnerability and protection priorities»،MSc Thesis in Irrigation management major،University of Technology،The Netherlands،June 2002. pp. 98-109.
4- Faithful،J. and Finlayson،W. Water quality assessment for sustainable agriculture in the Wet Tropics-A community assisted approach. Marine pollution Bulletin. 2005. Vol. 51(1-4)،pp.99-112.
5- Jalili،M. Assessment of the chemical components of Feminine groundwater, western Iran. Environmental Geochemistry and Health Journal. 2007. Vol. 29(5)،pp.357-374
6- Patwardhan -A، «Changing status of urban water bodies and associated health concern in Prune،India»- Proceedings of the Third International Conference on Environment and Health، 2003- Delhi-India.
7- Xaun،V. Ground water pollution in Hochiminh city and its prevention-case study،Annual Report of FY 2001، The Core University Program between Japan society for the Promotion of Science (JSPS) and National Centre for Natural Science and Technology (NCST). 2001. Volume.P.1- P.7،pp.4-5.
8- Junbing،Pu.،Daoxian،Y.،Cheng Z.،Heping،Z. Hydrogeochemistry and possible sulfate sources in karst groundwater in Chongqing China. Environmental Earth Sciences Journal. 2003. Vol. 68(1)، pp. 159-168.
9- USEPA. Drinking Water Advisory: Consumer Acceptability Advice and Health Effects Analysis on Methyl Tertiary-Butyl Ether،U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water. 2010. EPA-822-F-97-009.
10- Garduño،H.،Saleem،R.،Sengupta،B. India Groundwater Governance Case Study، Water Papers. 2014. pp.9-10،see information in: http: //www.worldbank.org/water.
11- Radojevic،M.V. & Bashkin،N،«Practical environmental analysis»،3rd ed،London،Royal Society of Chemistry.1999.520p.
12- Ayers،R.S.،Westcot،D.W. Water quality for agriculture،FAO Irrigation and Drainage Paper. 1985. 29 Rev. 1،see information in: http://www.fao.org/docrep/003/t0234e /t0234e00htm.
13- Anzecc & Armcanz. Australian Water Quality Guidelines for Fresh and Marine Water. 2015.،see information in: http://www.environment.gov.au/water/ publications/quality/index.htm.
14- Wilcox،L.V. The Quality of IrrigationWater. US Dept. of Agricultural Technology Bulletin. 2008. Vol. 962، pp.1-40.