تعیین و اولویت‏بندی پهنه‏‏ های مناسب تغذیۀ مصنوعی به روش تاپسیس فازی سلسله ‏مراتبی (مطالعۀ موردی: دشت فتویه استان هرمزگان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

چکیده

امروزه تخلیۀ آب‏های زیرزمینی و جایگزین‏نشدن آنها، یکی از مشکلات بزرگ محسوب می‏شود. تغذیۀ مصنوعی آبخوان، یکی از راه‏حل‏های اصلی این بحران است. دشت فتویه در بخش مرکزی شهرستان بستک و در استان هرمزگان قرار گرفته است. هدایت الکتریکی آب‏های سطحی در ایستگاه کهورستان واقع در منطقه، در کلیۀ ماه‏های بررسی‏شده بسیار نامناسب است، به طوری که این آب‏ها نه‏تنها برای شرب بلکه برای کشاورزی نیز مناسب نیستند. بنابراین، آب‏های زیرزمینی منبع تأمین آب منطقه به شمار می‏روند. با وجود افت آب‏های زیرزمینی نیاز به تغذیۀ مصنوعی آبخوان دشت فتویه احساس می‏شود. بنابراین، در تحقیق حاضر مناطق مناسب تغذیۀ مصنوعی شناسایی شد. شاخص‏های مطرح در این تحقیق شامل نُه پارامتر هیدروژئولوژی و ارتفاعی می‌شود که هر یک از آنها در قالب نقشه در محیط GIS ارائه شد. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی و روش تاپسیس فازی سلسله ‏‏مراتبی و تاپسیس فازی تحلیل شبکه‏ای، لایه‏ های اطلاعاتی مختلف ایجاد و تلفیق شوند تا مکان‏های مناسب برای اجرای تغذیۀ مصنوعی در دشت فتویه شناسایی و اولویت‏بندی شوند. نتایج نشان داد مناطق جنوبی دشت پتانسیل زیادی برای تغذیۀ مصنوعی دارند. در عین حال روش تاپسیس فازی تحلیل شبکه‌‏ای نتایج بهتری را ارائه داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 Alizadeh A. The principles of Applied Hydrology, 13th edition. Mashhad: Astan Quds Razavi; 2005. [Persian].
[2]. Ravi Shankar MN, Mohan G. A GIS based hydrogeomorphic approach for identification of sitespecific artificial-recharge techniques in the Deccan volcanic province. J. Earth Syst. Sci. 2005. No, 114. pp. 505-514.
[3]. Todd DK, Mays LW. Groundwater hydrology. 3nd, John Wiley and Sons publishers; 2005. P. 636. [4]. Salari S. Solid waste disposal site selection areas suitable for using GIS. M.Sc. thesis. Facutly of water scince Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz. 2012. [Persian].
[4]. Sener B, Süzen ML, Doyuran V. Landfill site selection by using geographic information systems. Environmental Geology. 2006. 49 (3):376-388.
[5]. Ghayoumian J, et al. Application of GIS techniques to determine areas most suitable for artificial groundwater recharge in a coastal aquifer in southern Iran. Journal of Asian Earth Sciences. 2007. 30, 364 -374.
[6] Torfi H. Plain Kharan Feasibility Study of artificial recharge techniques using remote sensing and GIS. M.A. thesis. Faculty of Sciences. Shahid Chamran University of Ahvaz. 2009. [Persian].
[7]. Karimi E, Zare M, Karimi M, Bahrami Z. Areas suitable of site selection for artificial recharge using GIS and hierarchical analysis method. 1st National symposium on Geology of Iran. Shiraz. 2011. [Persian].
[8]. Sepand S. Feasibility study of artificial recharge in the range of Lali. MSc thesis. Faculty of Sciences. Shahid Chamran University of Ahvaz. 2008. [Persian].
[9]. Ebrahimi F. Artificial recharge of site selection in the township Shahrood. M.A. thesis. Shahrood University. 2011. [Persian].
[10]. NajafAbadi AM. Areas suitable of site selection for artificial recharge of groundwater in two ways Boolean logic and fuzzy basin Shahrekord plain. M.Sc. thesis. Shahrekord University. 2010. [Persian].
[11]. Bowen WM. AHP: Multiple Criteria Evaluation. In: Klosterman, R, Brail R and Bossard EG, Editor. Spreadsheet Models for Urban and Regional Analysis. New Brunswick: Center for Urban Policy Research. 1993. pp. 333-357.
دوره 5، شماره 1
فروردین 1397
صفحه 1-10
  • تاریخ دریافت: 20 دی 1395
  • تاریخ بازنگری: 13 مرداد 1396
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397
  • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1397