مطالعۀ وضعیت کیفی آب رودخانۀ سردآبرود مازندران با استفاده از شاخص کیفیت آب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

‌رودخانه‏ها جزء کوچکی از آب‏های جاری جهان هستند و به‌عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصرف در کشاورزی، شرب و صنعت مطرح‌اند. هدف از این پژوهش بررسی کیفیت آب سه ایستگاه (زوات، والت و رودبارک) واقع در حوضۀ رودخانۀ سردآبرود استان مازندران طی سال‏های آبی 1358 تا 1394، با استفاده از شاخص کیفیت آب (CWQI) و همچنین نرم‏افزار Aquachem است. در این پژوهش برای محاسبۀ شاخص از پارامترهایی نظیر کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلراید، سولفات، هدایت الکتریکی و اسیدیته استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش، ایستگاه زوات برای مصرف شرب در رتبۀ نسبتاً خوب و برای مصرف آبیاری و احشام در رتبۀ عالی و در همۀ مصارف دو ایستگاه‏‏ والت و رودبارک در رتبۀ بد قرار داشتند. همۀ ایستگاه‏های رودخانۀ سردآبرود برای مصرف آب در آبزی‏پروری و تفریح و سرگرمی در شرایط بد قرار داشته و تقریباً در همۀ موارد به تصفیه نیاز داشتند. با توجه به تجزیه و تحلیل‏های صورت‌گرفته، بهترین و بدترین کیفیت آب به‌ترتیب مربوط به ایستگاه زوات، والت و رودبارک بود. همچنین، تیپ و رخسارۀ آب در این رودخانه با استفاده از نرم‏افزار Aquachem تیپ بی‏کربنات- سدیمی تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the qualitative Canada of the Sardabrood River in Mazandaran with the use the qualitative indicator of Canada׳s water

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Khadempour 1
  • Nasrin Sayari 2
1 University of Shahid Bahonar kerman
2 University of Shahid Bahonar Kerman
چکیده [English]

The rivers are considered as a small part of flowing water and one of the basic sources of the world׳s irrigation, drinking water industry and other uses. The aims of this study are division of water quality in three stations (Zawat, Walt and Roodbarak) which are situated in Sardabrood river by using qualitative water index (CWQI) and the Aquachem software. For this aim to calculate the indicator, calcium, magnesium, potassium, sodium, Chloride, Sulfate, The electrical conductivity (EC) and acidity (PH) based on the results, Zawat station is in a rather good rating for potation and in an excellent rating for irrigation and Walt and Roodbarak had bad ratings. All the Roodbarak stations are in bad conditions for raising aquatic amusement and are needed to be filtered and refined. Concerning to the analysis, the best and worst qualitative water is related to the Zawat and Walt and Roodbarak stations. The type of water by the Aquachem was Bicarbonate- Sodium (NaHCO3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of water resources
  • Canadian Water
  • river
  • Aquachem
[1]. Hushmand A, Syed cable H, Delqandi M. Review changes to the water quality index (WQI) and the effective parameters (period Mlasany- Karun River Ahwaz), Conference and Exhibition of Environmental Engineering, Tehran University, Iran. 2008. (In Persian).
[2]. Delbari M, Afrasiabi P, Salari M. Zoning quality parameters (salinity and alkalinity) using geostatistical methods case study: Kerman Plain. Journal of Water Resources Engineering, 2012; 6:11-24. (In Persian).
[3]. Enriqu S, Manuel F, Colmenarejo J, Angel R, Garcl L, Borja R. Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Ecological Indicators, 2007; 7:315-328.
[4]. Ebrahimpur S, Mohammadzadeh H. Water quality assessment and zoning lake using qualitative indicators NSFWQI, OWQI. CWQI. Journal of Environmental Research, 2013; 4(7): 137-146. (In Persian).
[5]. Simoes F, Moreira A, Bisinoti M.C, Gimenez S, Santos M. Water quality index as a simple indicatorm of aquaculture effects on aquatic bodies. Ecological Indicators. 2008; 38: 476- 480.
[6]. Shamsaei A, Oreei Zareh A, Sarang. The comparison of water indices and zoning quality in karoon and dezrivers. Journal of Water and Wastewater, 2005; 55: 39-48. (In Persian).
[7]. Sadeghi M, Bay A, Bay N, Soflaie N, Mehdinejad M.H, Mallah M. The effect oagriculture drainage on water quality of the zaringol in golestan province by the water quality index. Journal of Research in Environmental Health, 2015; 1(3): 177-185. (In Persian).
[8]. Khorramabadi Shams G, Yusefzadeh A, Godini H, Hoseinzadeh E, Khoshgoftar M, Yusefzadeh A. Evaluation of river water quality using NSFWQI and GIS: A case study of Khorramrood river in khorramabad, Iran. Journal of Lorestan University of Medical Sciences, 2014; 3(3):101-111. (In Persian).
[9]. Fataei A, Seyyedsharifi S.A, Seiiedsafaviyan S.T, Nasrollahzadeh S. Water quality assessment based on WQI and CWQI indexes in balikhlouriver. Iran. Journal of Basic and Applied. 2013; 3(3):263- 269. (In Persian).
[10].            Sayari N, Abbas Zadeh M, Taji H, Hatamei B. Karunriver water quality monitoring and dose using the index. CWQI First National Conference on Sustainable Management of Soil Resources and Environment, Kerman University, Iran. 2014. (In Persian).
[11].            Sedaghat M, Esmaeelpour Alamdari Z, Sayari N. Water quality study using the canadian water quality index (Case study: Tajan river). The First National Conference on Sustainable Management of Soil Resources and the Environment, Kerman University, Iran. 2014. (In Persian).
[12].            Myrmshtaqy S. M, Amirnejad R, Khaledian M.R. Sefidrud river water quality study and mapping of them using qualitative indicators NSFWQI and OWQI. Journal of Wetlands, 2011; 3(9): 23-34.
[13].            Singh G, Kant Kamal R. Application of water quality index for assessment of surface water quality status in Goa. Current World Environment, 2014; 9(3): 994- 1000.
[14].            Nor Azalina R, Mohd Hafiz Z, Rosmina A. Salak river water quality identification and classification according to physico-chemical characteristics. Procedia Engineering Journal, 2012; 50:69-77.
[15].            The Canadian Water Quality Index 1.0 Technical Report. (http://www.ccme.ca/ceqg-_rcqe/ea2.html). 2001.
 
[16].            Piper A. M. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analysis. Trans. American Geophysical Union, 1944; 25 (6): 914-928.
[17].            Fetter C.W. Applied Hydrogeology. 2nd ed. Macmillan Publishing Company, New York, 310p. 1988.
دوره 5، شماره 1
فروردین 1397
صفحه 49-58
  • تاریخ دریافت: 05 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1396
  • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1397