ارزیابی کارایی استفاده از پساب شهری در مدیریت مخاطرۀ بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بیابانی برآباد شهرستان سبزوار)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیابان‌زدایی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری بیابان‏ زدایی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کاشان

3 دانشیار، دانشکدۀ جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مقولۀ توسعۀ پایدار به کاهش آثار نامطلوب توسعه در اکوسیستم‌ها و پایداری مستمر آنها تأکید می‌کند. یکی از مسائل مطرح در اکوهیدرولوژی مناطق خشک، مدیریت پساب‌های شهری است. یکی از ایده‏هایی که می‏تواند شرایط کاهش آثار منفی پدیدۀ بیابان‌زایی را فراهم آورد، استفادۀ پساب فاضلاب شهری در احیای مناطق بیابانی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استفاده از پساب شهر سبزوار در احیای مناطق بیابانی دروک‌ـ برآباد سبزوار است. دربارۀ کارایی کیفیت پساب و تأثیرات آن بر اکوسیستم منطقه، کیفیت پساب با مقادیر استاندارد در بخش‏های کشاورزی، تخلیه به آب‏های سطحی، تغذیۀ مصنوعی، الگوی کشت، چگونگی آبیاری، دام و طیور و حیات وحش مطالعه شد. برای امکان‌سنجی براساس روش دلفی عوامل مؤثر امتیازدهی شدند. به‌منظور یکپارچه‌سازی، تحلیل اطلاعات، تصمیم‏گیری و پیشنهاد راهبرد متناسب با طرح، از مدل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد مجموع امتیاز نهایی کسب‌شده از عوامل بیرونی 992/2 و درونی 917/2 است که در نتیجه طرح مد نظر الگوی تهاجمی را به خود اختصاص می‏دهد. وجود نیزارها با قابلیت پالایش طبیعی، ذخیره‏گاه آب در رودخانۀ کالشور و قدرت سازگاری فراوان گونه‏های بیابانی کشت‌شده در منطقه از عوامل امکان استفادۀ پساب و احیای اکوسیستم بیابانی منطقه‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effectiveness of the use of urban wastewater on management of desertification hazard (a case study: Barabad desert area of Sabzevar)

نویسندگان [English]

  • Abbasali Vali 1
  • Hassan Barabadi 2
  • Abolghasem Amirahmadi 3
1 desert combating department,natural resources college,university of Kashan.
2 desert combating department,natural resources college,university of kashan,kashan,iran
3 climatology and geomorphology department,Hakim Sabzevary university
چکیده [English]

The issue of sustainable development emphasizes the undesirable effects of development in ecosystems . One of the issues raised in the ecohydrology of arid areas is the management of urban wastewater. The purpose of this research is to investigate the possibility of using Sabzevar wastewater in the restoration of Drake-Brabid desert region. In assessing the efficacy of wastewater quality and its effects on the ecosystem , the quality of wastewater was compared with standard values in the uses of agricultural sectors, artificial discharge, crop pattern, irrigation, livestock and wildlife. For determination the possibility of wastewater re-use Delphi technique was evaluated by effective factors. The SWOT model was used to integrate, analyze information, decide and propose a strategy tailored to the design. The results showed that the total score of the obtained external factors was 2.992 and 2.917for internal factors. respectively, which resulted in the invasive pattern as a result of the proposed design. The presence of natural reeds with the potential for refining, water storage in the Kalchoor River and the high adaptability of desert species are factors that allow us to use wastewater and revive its ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural hazard
  • Desertification
  • desert eco-hydrolory wastewater
  • sewage treatment plants of Sabzevar
  • SWOT Model
[1].   Deputy Planning and Supervision strategy of Presidential. Environmental regulations on the reuse of wastewater and Return water. 2010; 535: 8. (In Persian)
[2].   Newsletters of Global network of Confronting Desertification. 2009. [Persian]
[3].   Mariolakos I. Water Resources Management in the Framework of Sustainable Development. Desalination. 2007; 213: 147-151.
[4].   Salehi A, Tabari M, Mohammadi J, Aliarb A. Effect of irrigation with municipal effluent on soil and growth of Pinus eldarica Medw trees. Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 2008; 16(2): 186-196. (In Persian)
[5].   Masoudi Ashtiani S, Parsinejad M, Abbasi F. The Effect of Urban Wastewater Utilization at Sorghum Irrigation on Some Soil Physical Properties, Soil Researches Journal (Soil and Water Sciences). 2011; 25(3): 243-253. (In Persian)
[6].   Joya MH. Investigation of Industrial Wastewater and Household Wastewater and Its Impact on Aquifer of Yazd-Ardakan plain. Collection Articles of The first scientific seminar on water resources studies. Ministry of Energy. Tehran. 1990; 8p. (In Persian)
[7].   Danesh SH, Alizadeh A. Application of Wastewater in Agriculture, Opportunities and Challenges, Collection Articles of the First National Seminar on position Recovered waters and Wastewater in Water Resources Management, Mashhad. 2008; 12P. (In Persian)
[8].   Khanjani MJ, Rashidi A, Hashemipour SM. Use of treated wastewater Sewage in Cultivation of Pistachio. Collection Articles of the 2nd Watershed Management and Water and Soil Management Conference. Kerman, Iran. 2005; 12 p. (In Persian)
[9].   Rezazadeh S, Ghanavi Z. Investigating the Challenges and Solutions of the Use of Wastewater from the Sewage Treatment System of Qazvin City in Irrigation Traditional gardens of Qazvin.Collection Articles of the Second National Seminar on position Recovered waters and Wastewater in Water Resources Management, Mashhad. 2010; 11 P. (In Persian)
[10].  Niknam R, Yousefpour AE, Hajian MH, Rashidi Sharif Abadi A. Economic Estimation of Application Wastewater Treatment Plant of Kerman city for irrigation of agricultural lands with environmental considerations. Collection Articles of the 4th Water Resources Management Conference, Tehran, Amirkabir University. 2011; 14 P. (In Persian)
[11].  Shahriari A, Nouri S, Abedi Kupai J, AySalah F. Effect of irrigation with treated wastewater on growth of Nitraria schoberi under greenhouse conditions, Journal of Science and Technology of greenhouse crops. 2010; 1(4): 13-21. (In Persian)
[12].  Feizi M. Effect of Treated Wastewater on Accumulation of Heavy Metals in Plants and Soil. International Workshop on Wastewater Reuse Management. ICID-CIID. Seoul. Korea. 2001:137-146.
[13].  Alaton I, Tanik A, Ovez S, Iskender G, Gure M, Orhon D. Reuse potential of urban wastewater treatment plant effluents in Turkey: a case study on selected plants. Desalination. 2007; 215(1): 159-165.
[14].  Al-Omran AM, Al-Wabel MI, El-Maghraby SE, Nadeem ME, Al-Sharani S. Spatial variability for some properties of the wastewater irrigated soils. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. 2012; 12:167-175.
[15].  Gatta G, Libutti A, Gagliardi A, Beneduce L, Brusetti L, Borruso L, et al. Treated agro-industrial wastewater irrigation of tomato crop: Effects on qualitative/quantitative characteristics of production and microbiological properties of the soil. Agricultural Water Management. 2015; 149: 33–43.
[16].  Dadrasi Sabzevar A, Khosroshahi M. The effects of the use of low quality flood on desert area. Iranian journal of Range and Desert Reseach. 2010; 17(1): 127-148. (In Persian)
[17].  First Consulting Engineers. The Project of Operation plan from salty, low salty and unconventional water in the level of Watershed of Country. Report No.6: Appropriate policies and strategies of salty, low salty and unconventional water. 2007. (In Persian)
[18].  Alizadeh A. Principles of Applied Hydrology. 13nd ed. Mashhad: Imam Reza University; 2001. [Persian]
[19].  Environmental Protection Organization. Environmental standards and standards, Environmental Protection Organization publications. 1999. (In Persian)
[20].  Irrigation and Drainage National Committee of Iran. A review of standards and practices for the use of wastewater for irrigation. 2011; 30 p. (In Persian)
[21].  Ayers RS, Westcot DW. Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper. FAO. Rome, Italy. 1985; 29.
[22].  Institute of Standards and Industrial Research of Iran. National Iranian Standard, Physical and Chemical Properties of Drinking Water, Physical and Chemical Properties of Drinking Water, 1997; Standard 1053(5). (In Persian)
[23].  Water and Soil Pollution Check Office of Environmental Protection Organization. Qualitative Study Guide water resources. Internal Publications. 2001. (In Persian)
[24].  Dadrasi Sabzevar A, Khosroshahi M, Barabadi H. Feasibility assessment of use o f refined urban wastewater for reclamation of arid lands (Case study: The Urban wastewater treatmentt plantt of Sabzevar). Desert Management. 2014; 3: 37-49. (In Persian)
[25].  Synoptic Station of Sabzevar City. Meteorological data; 2017. (In Persian)
[26].  Barabadi H, Feasibility of desert areas recovery with using wastewater treatment plant East of Isfahan (Case study: Segzi plain of Isfahan), National conference on defense and security of desert and desert regions of Iran (with development, defense and sustainable development approach), Strategic Defense Research Center, Tehran. 2016. (In Persian)