قاعده لاضرر و حق بر محیط زیست با تأکید بر دریاچۀ ارومیه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه ارومیه

چکیده

دریاچۀ ارومیهبا وجود داشتن ویژگی‏های زیست‌محیطی منحصر‌به‌فرد، در نتیجۀ دخالت عوامل طبیعی و انسانی، در معرض خشک‌شدن قرار گرفته و به‌خلاف کارکردی که می‏توانست در تعدیل شرایط زیست‌محیطی منطقه داشته باشد، به تهدیدی برای امنیت انسانی و نقض حقوق اساسی آنها، از جمله حق حیات، حق سلامتی، حق برخورداری از محیط زیست پاک و... تبدیل شده است. با وجود مشکلات یادشده، آنچه بررسی آن ضروری است، پرداختن به این سؤال اساسی است که چگونه می‏توان از مبانی فقهی برای توجیه حق بر محیط زیست در خصوص دریاچۀ ارومیه استفاده کرد؟ کارکرد قاعدۀ لاضرر ـ به عنوان یکی از قواعد مسلّم فقهی ـ در اثبات این حق چیست؟ آیا از این قاعده می‏توان برای پیشگیری و جبران ضرر نسبت به رفتار و اقدامات تهدیدکنندۀ محیط زیست استفاده کرد؟ پژوهش حاضر با درک این ضرورت، به بررسی مفهوم حق بر محیط زیست و مفهوم قاعدۀ لاضرر پرداخته و کوشیده است با بررسی ارتباط این دو مفهوم، جایگاه استدلالی قاعدۀ لاضرر در اثبات حقوق زیست‌محیطی دریاچۀ ارومیه را روشن کند و از این رهگذر، به ارائۀ راهکارهایی به‌منظور حفاظت از دریاچه و تأمین حقوق زیست‌محیطی پیرامون آن دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Lazarar Principle and the Right to the Environment; Case Study: Lake Urmia

نویسندگان [English]

  • reza nikkhah 1
  • seyed mehdi salehi 1
  • hosein javadi 2
1 university of urmia
2 University of Urmia
چکیده [English]

Lake Urmia, despite its unique environmental characteristics, has been exposed to drying as a result of the interference of natural and human factors, and contrary to the role it could play in reducing the environmental conditions of the region, the Lake Urmia threatens the health of the people and the loss of their basic rights to life,including the right to clean air,the optional choice of residence, etc. In spite of these problems, what is necessary is the consideration of the fundamental question of how can we use the jurisprudential foundations to justify the right to the environment of Lake Urmia? Where is the rule of “Lazarar” as one of the indisputable rules of jurisprudence in proving this right,and can this rule be used in cases where the absence of an affair or quitting can cause harm?
The current paper, understanding this necessity,explores the concept of the right to the environment and the concept of the Lazarar principle,and has tried to clarify the relation between these two concepts, to clarify the position of the argumentative principle in proving the environmental rights of Lake Urmia,and in this way, to provide strategies for protecting the lake and providing environmental protection around it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right
  • Right to the environment
  • The Lazarar principle
  • Lake Urmia
1-        Al-Joahri I H. Al-Saha'h Taj al-Loahga va Saha'a al-Arabiya, Vol,4. al-Thaniyah press. Beirut: Dar al-Malayeen; 1979.
2-        Farahidi K A. Al-Ain Research by Mehdi Makhzumi and Ibrahim Samerai. Qom: Dar Al-Hajarah. Vol. 3; 1985.
3-         Jafari Langroudi M. General Introduction to Law of Science, Tehran: Library of Ganj Danesh; 1996. [ Persian]
4-        Mesbah Yazdi M. TaghiLaw and Politics in the Qur'an, written by Mohammad Shahrabi. Qom: Imam Khomeini Institute of Education and Research; 1998. [ Persian]
5-        Katouzian N. Philosophy of LawSecond Edition. Vol,3. Tehran: Publication Joint Stock Company; 2002. [ Persian]
6-        Aleahrololoom S M. Balaghatol-Faghih. Volume 1. Tehran: Al-Sadiq; 1983.
7-        Madani S J. Fundamentals of Law Science. Tehran: Hamrah Publishing; 1995. [ Persian]
8-        Motahari M. Notes by Professor Motahari. Tehran: Sadra; 2002. [ Persian]
9-        Ansari M. Al-Makaseb. Vol, 6. Qom: Al-Hadi Institute; 1997.
10-    Mesbah Yazdi M T. Legal Theory in Islam: Mutual Laws of the People and the Government. Writing Mohammad Mehdi Naderi and Mohammad Mehdi Kariminia. Vol,1. Qom: Imam Khomeini Institute of Education and Research; 2002. [ Persian]
11-    Banan G A. Environment, Human and Prevention of Pollution. Vol,2. Tehran: National Association for the Conservation of Natural Resources and Human Resources; 1972. [ Persian]
12-    Janeidi M J. Mineral Industries and Environment Pollution. Tehran: Industries Development and Renovation Organization; 1973. [ Persian]
13-    Matin A. Global Biosphere Threat, Natural Resources at the Biodiversity. Journal of Research and Development. 1991; 4: (13). [ Persian]
14-    Amir Arjmand A. Environmental Protection and International Solidarity. Journal of Legal Research. 1995; 15: 324-436. [ Persian]
15-    Asghari Zamani A. Assessment of Lake Level Change in Urmia as a Deep Environmental Challenge to the North-West of Iran, Geographic Space Geosciences. 2014; 41: 77-91. [ Persian]
16-    Rashid Nighi A, Majnoni Harris l, Nazemi A H. The Adverse Impact of Urmia Lake Drying on the Environment of the Region; The First International Conference on Environmental Crises and its Improvement. Kish Island. 2012; 3360-3368. [ Persian]
17-    Ahmadian M, Asghari S. Environmental Consequences of Lowered Lake Urmia Water and Rescue Solutions, Geographical Survey of the Territory. 2013; 40: 81-96. [ Persian]
18-    Nemati M R. A reflection on the drying of Lake Urumieh, its effects and consequences, the first international congress on land, clean space and energy. Ardebil: Mohaghegh Ardabil University; 2016. [ Persian]
19-    Lotfi A. Lake Urmia; An explanation of the conditions and basis, editing of Michael Moser, translation of Yasman Akbarzadeh. Tehran: Dariche naw and Rozhin; 2012. [ Persian]
20-    Salimi Turkamani H. Environmental Impact Assessment of Lake Urmia in terms of International Environmental Law. Strategic Quarterly. 2011; 58: 177-202. [ Persian]
21-    Azarnivand A, Bani Habib M E. Evaluation of Urmia Lake Recovery Based on Sustainable Development Indices by Simple Weighing Models and Hierarchical Analysis. Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Environment. Hamedan: Tomorrow's Environment Society.2013; 1-16. [ Persian]
22-    Karami P. Environmental Problems Caused by Urmia Lake, Result and Solutions. The First National Conference on Urmia Lake Later Effects on Water and Soil Resources Tabriz; 2013. [ Persian]
23-    Ebrahimzadeh A, Hasani A, Farnoodfar R. Survey of Urmia Lake Drying and Environmental Pollution and Its Impact on the Economy. The First National Conference on Environmental Pollution Focusing on Clean Land. the University of Medical Sciences of Ardabil; 2014. [ Persian]
24-    Ranjpisheh M, Jamali F, Beigi N, Moazzami N. Causes and Consequences of Urmia Lake Drying and Solutions, Third National Conference of Students' Societies of Agricultural and Natural Resources. Agriculture and Natural Resources of Tehran University Campus; 2015. [ Persian]
25-    Ramezani Ghavam Abadi M H, Sanayipour S. Legal review of Iran's commitment to a reasonable use of Lake Urumia with an emphasis on Ramsar Convention. Journal of Legal Studies Shiraz University. 2013; 5: (3) [ Persian]
26-    Feizi Emamzadeh A. Urmia Lake Mooring Effects on the Tourism Economy of the Region, Conference on National Challenges in the Reclamation of Lake Urmia. Payame Noor University of Shabestar and Bennis; 2016. [ Persian]
27-    Bagherzadeh Karimi M, Rohani Rawankouhi M. Guide for Iranian Wetlands registered at the Ramsar Convention. Tehran: Rooze Naw Publishing; 2007. [ Persian]
28-    Dadashpour H, Alizadeh B, Rostami F. Evaluation of the Urmia Lake Intermediate Project from the Perspective of Regional Sustainable Development. Environmental Research; 2013: 4 (8). [ Persian]
29-    Hashemi O. Management of Lake Urmia Water Crisis and Its Environmental Impact. International Conference on New Development Achievements in Civil Engineering. Architecture and Urban Planning. Tehran: Nikan; University of Technology. Tehran University; 2015. [ Persian]
30-    Javadi Chaharborj A, Soleimanzadeh A R. Effect of unstable development on human rights violations with emphasis on environmental crisis of Lake Urmia. Second National Conference on Planning, Conservation, Environmental Protection and Sustainable Development. Tehran: Shahid Beheshti University; 1393. [ Persian]
31-    Nikobakht S, Asiba M A, Mokhtari M H, Mehr Nahad H. The destructive effects of drying the Urmia Lake on biodiversity and providing protective solutions. The first conference on the protection of Iranian wetlands and ecosystems. Hamedan: The company of tomorrow environment; 2013. [ Persian]
32-    Soleimani Ziweh M, Keynchali S, Khoshmanesh K, Gholami S R, Minaiehmehr S. Investigating the Health and Environmental Impacts of Urmia Lake Losses Comparing with Similar Issues in the globe (Lakes Aral, Chad, Abyenur , thirteenth National Conference on Environmental Health of Iran, Kerman. Farabi Hall; 2010. [ Persian]
33-    Nouri G, Aghaee V. Evaluation of environmental hazards in the marginal areas of Lake Urmia caused by fluctuations of the periphery boundary during 1985 to 2010. environmental hazards journal. first year: second edition; 2012. [ Persian]
34-    Pour Asghar F, Hassan Alizadeh AS, Soltani M, Omidfar M. Investigating the propagation of salt particles into the perimeter environment due to the drying of Lake Urmia. National Conference on Flow and Air Pollution. Tehran University; 2012. [ Persian]
35-    Hor Ameli M. Vasael Al-Shia ela Tahsil al-masael Al-sharia. Vol, 25. Beirut: Dar al-Ehya al-'torase al-Arabi; 2010.
36-    Al-Husseini al-Ruhani SM. Al-Qawad al-FQh. Vol, 5. Qom: Amir Printing house; 1992.
37-    Mohaghegh Damad S M. Laws of jurisprudence; Civil Division. Vol,1. Tehran: Center for the Publishing of Islamic Sciences; 2009. [ Persian]
38-    Mirza'i Qomi A. Awaied Al-Ayam. in an attempt of Abu Talib Naeini. Ismaeil Publication; 1942.
39-    Khansari Najafi M. Maniyat al-Talib. editions of Mirzai Naeini's lesson. Najaf: Almortazavi; 1978.
40-    Khomeini S R. Al-Rasael. Tehran: Institute for the Setting up and Publishing of Imam Khomeini's Works; 1999.
41-    Ansari M. Al-Makaseb. Tabriz: Mabata Al-Matboaat; 1996.
42-    Mousavi Bojnourdi S M H. Al-Qawad Al-Feghiya. Qom: Ismaili Publishing; 1413.
43-    Rashidpor A. the Lazarar principle from the perspective of Imam Khomeini. Tehran: Oroj; 2010. [ Persian]
44-    Maraghei M A. Al-Anawin Al-Feghieh. First edition. Qom: Nashr al-Islami institute; 1996.
45-    Naraghi A. Awaied al-Ayāmam. Qom: Articles of the Basirah Publications; 1988.
46-    Khorasani M K. Kafayah Al-Asool. Vol, 2. Qom: Al-Nashr al-Islami Institute; 2001.
47-    Khoee S A. Mesbah Al-Usol. Qom: The Society of Teachers of the Seminary of Qom; 1989.