ارزیابی کیفی و کمی سفره‌های آب زیرزمینی با به‌کارگیری روش WQI و آزمون من-کندال (مطالعۀ موردی: دشت سرخون-استان هرمزگان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

3 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه گرگان

4 استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه هرمزگان

5 استادیار، گروه مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداری) و پژوهشکدۀ منابع طبیعی و زیست دانشگاه یاسوج

چکیده

نبود دسترسی پایدار به منابع آبی، منازعات اجتماعی و اختلالات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. این موضوع در حال حاضر یکی از مسائل جدی حوضۀ آبخیز سرخون در استان هرمزگان است. از جمله اقداماتی که برای حل این مسئله می‏تواند مفید واقع شود، بررسی روند تغییر در خصوصیات کمی و کیفی منابع آبی این حوضه است. به این منظور، از داده‏های بارندگی و داده‏های مربوط به کیفیت و کمیت آب‏های زیرزمینی استفاده شده است. برای انجام این کار، از روش WQI به منظور تعیین کلاس کیفی آب و از آزمون من-کندال برای مشاهدۀ روند در متغیرهای بررسی‌شده استفاده شده است. نتایج بیان‌کنندۀ کاهش معنا‏دار و قطعی کیفیت و افت تراز آب زیرزمینی در دشت سرخون است. روند به‌دست‌آمده برای افت سطح ایستابی دشت با ضریب واریانس ۰۳/۰ و آمارۀ S من-کندال ۲۷۷- در سطح اطمینان ۹/۹۹ درصد معنا‏دار گزارش می‏شود. شیب خط به‌دست‌آمده برای افت تراز و افزایش مقدار WQI، که بیان‌کنندۀ کاهش کیفیت آب است، به‏ترتیب ۳۳/۰- و ۴۲/۳ بوده است. مقادیر گزارش‌شده برای شیب خط بیان‌کنندۀ افت ۳۳ سانتی‏متری و افزایش ۴/۳ واحدیWQI به ازای هر سال است. درنهایت، بر اساس درک و شناخت جامع به‌دست‌آمده از شرایط منطقۀ مطالعه‌شده، اقداماتی از جمله دریافت عوارض منابع طبیعی به منظور تعادل‏بخشی به کیفیت و کمیت منابع آب زیرزمینی منطقۀ مطالعه‌شده پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]. Adamowski, J.,Chan H. F. A wavelet neural network conjunction model for groundwater level forecasting." Journal of Hydrology. 2011; 407(1): 28-40.
[2]. Nazari, R., Joodavi, A. Applied Flow and contaminant Transport Modeling in Aquifer. Aftabe Alamtab Issue, 2014; 230p. (In Persian).
[3]. Li, X.D., Liu, C.Q., Harue, M., Li, S.L. Liu, X.L. The use of environmental isotopic (C, Sr, S) and hydrochemical tracers to characterize anthropogenic effects on karst groundwater quality: a case study of the Shuicheng Basin, SW China. Applied Geochemistry, 2010; 25(12): 1924-1936.
[4]. Vijay, R., Khobragade, P., Mohapatra P K. Assessment of groundwater quality in Puri City, India: an impact of anthropo-genic activities. Environ Monit Assess. 2011; 177(1–4):409–418.
[5]. Fujita, M., Suzuki, J., Sato, D., Kuwahara, Y., Yokoki, H. and Kayanne, H. anthropogenic impacts on water quality of the lagoonal coast of Fongafale Islet, Funafuti Atoll, Tuvalu. Sustainability science, 2013; 8(3), pp.381-390.
[6]. Gigloo, F., Najafinejad, A., Moghani Bilehsavar, V., Ghivasi A. Evaluation of water quality variation of Zarringol River, Golestan province. Journal of Water and Soil Conservation. 2013; 20(1): 77-96pp.
[7]. Najafi, N. A Framework for Groundwater Quality Assessment. Issue 620. 2011.
[8]. Mehri, S., Alshayikh, A., Javadadeh, Z. An Assessment of Changes in Groundwater Quality and Groundwater Levels in Lake Urmia Basin. Iranian Journal of EcoHydrology. 2015; 2(4): 395-404.
[9]. Noohegar, A., Reahi, F., Kamangar, M. Identification of suitable flood spreading areas by using groundwater sustainable development approach. (Case Study: Sarkhoon plain). Journal of Environmental Studies. 2016; 42 (1): 33-48.
 
[10].            Panda, D. K., A. Mishra, S. Jena, B. James and A. Kumar. "The influence of drought and anthropogenic effects on groundwater levels in Orissa, India." Journal of hydrology. 2007; 343(3): 140-153.
[11].            Zeleňáková M, Purcz P, Oravcová A. Trends in water quality in Laborec River, Slovakia. Procedia Engineering. 2015; 119:1161-70.
[12].            Sun W, Xia C, Xu M, Guo J, Sun G. Application of modified water quality indices as indicators to assess the spatial and temporal trends of water quality in the Dongjiang River. Ecological Indicators. 2016; 66:306-12.
[13].            Daneshvar-Vosuogi, F., Dinpazhoh, Y., Aalami, M.T. Effect of Drought on Groundwater Level in the Past Two Decades (Case study: Ardebil Plain). J. Soil Water Sci. 2010; 21: 4. 165-179. (In Persian)
[14].            .Ekrami, M., Sharifi, Z., and Ekhtesasi, M. Investigation of qualitative andquantitativechanges of groundwater resources in Yazd-Ardakan Plain in decade of 2000-2009. J.Department of hygiene in Yazd. 2011; 10: 82-91. (In Persian).
[15].            NaderianFar, M., Ansari, H., Ziaie, A., Davari, K. Evaluating the Groundwater Level Fluctuations under Different Climatic Conditions in the Basin Neyshabour. Journal of Irrigation & Water Engineering. 2011; 1(1): 23-37. (In Persian).
[16].            Choobin, B., Malekian, A. Relationship between Fluctuations in the Water and Aquifer Salinization (Case Study: Aquifer Aspas-Fars Provinece). Journal of Desert Management. 2013; 1: 13-26pp. (In Persian).
[17].            Khoorani, A., Khajeh, M., 2016. Investigating the Simultaneous between Drought Trends and groundwater Level Reduction (Case Study: Darab Plain). The Journal of Spatial Planing. 2016; 18(2): 58-79pp. (In Persian).
[18].            Samadi, R., Behmanesh, J., Rezaei, H. Investigating Trends in Groundwater Level. (Case Study: Urmia Plain). Journah of Water and soil conservation. 2015; 22 (4): 67-84. (In Persian).
[19].            . Samadi, J. Spatial-Temporal Modeling of Groundwater Level Variations in Urban and Rural Area - Kashan Aquifer Using GIS Techniques. Journal of Environmental Science&Technology. 2017; 19 (1):65-77pp. (In Persian).
[20].            Pasquini, A.I., Lecomte, K.L., Piovano, E.L., Depetris, P.Y. Recent rainfall and runoff variability in central Argentina. Quaternary International. 2006; 158: 1. 127-139.
[21].            Sobuohi, J., and Soltani, S. Trend analysis of climate factors in large cities of Iran. J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. 2008; 12: 303-321. (In Persian)
[22].            Yidana, S. M. & Yidana, A. Assessing water quality using water quality index and multivariate analysis. Environmental Earth Sciences. 2010; 59, 1461-1473.
[23].            Sahu, P., & Sikdar, P. Hydrochemical framework of the aquifer in and around East Kolkata Wetlands, West Bengal, India. Environmental Geology; 2008, 55, 823-835.
[24].            - Ramakrishnaiah C. R., Sadashivaiah C. and Ranganna G. Assessment of Water Quality Index for the Groundwater in Tumkur Taluk, Karnataka State, India. E-Journal of Chemistry; 2009, 6(2): 523-530.
[25].            Zare Abyane, H., Bayat Varkeshi, M., Maruofi, S. Investigation of groundwaterfluctuations in Malayer Plain. J. Soil Water Sci; 2012 22: 2. 173-190. (In Persian)
[26].            .Daneshvar Vosuogi, F., Dinpazhoh, Y., Aalami, M.T., Gorbani, M.A. Analysis of trend of changes in groundwater quality of Ardebil plain using Man-Kendal non-parametric tests. J. Civil Engin. Environ. 2011; 40: 3. 13-23. (In Persian)
[27].            Mann, H.B. Nonparametric tests against trend. Econometrica, 13:245-259, 1945.
[28].            Kendall M.G. Rank Correlation Methods. Griffin, London, UK, 1975.
[29].            Aziz J. J., Ling M., Rifai H. S., Newell C. J. Gonzales J. R., (). MAROS: A decision support system for optimizing monitoring plans. Groundwater. 2003; 41: 355-367.
دوره 5، شماره 3
مهر 1397
صفحه 801-811
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 15 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 01 مهر 1397
  • تاریخ انتشار: 01 مهر 1397