به‌کارگیری مدل PHABSIM در تبیین رژیم اکولوژیکی رودخانه به‌منظور برآورد جریان زیست ‏محیطی و مقایسه با روش‏های هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قره‏سو)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان‌

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان‌

3 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان‌

چکیده

اختصاص آب به محیط‌زیست که با عنوان حق‌آبه زیست‌محیطی مطرح می‌شود، برای حفظ اکوسیستم رودخانه و پایین‌دست آن بسیار حیاتی و مهم می‌باشد. عدم تخصیص مناسب جریان زیست‌محیطی، موجب اختلال در فعالیت‌های حیاتی موجودات آب‌زی، کاهش ارتباطات بین اکوسیستم‌ها و دسترسی به مناطق مناسب جهت تخم‌ریزی و مهاجرت آبزیان گردیده است. در مطالعه حاضر روش‌های هیدرولوژیکی تنانت، تسمن و آرکانزاس به منظور برآورد حداقل جریان زیست‌محیطی و مدل شبیه‌سازی زیستگاه PHABSIM جهت تأمین حداقل شرایط زیستگاه برای گونه شاخص  سیاه ماهی C.capoeta gracilis در رودخانه قره سو  منتهی به خلیج گرگان، مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفتند. آمار مورد نیاز برای محاسبات هیدرولوژیکی نیز از ایستگاه هیدرومتری سیاه‌آب در طول دوره آماری 44 ساله ( 1394-1350)  استفاده شد.  اندازه گیری و ثبت متغیرهای محیطی، داده‌های مربوط به مقاطع عرضی رودخانه شامل فاصله هر مقطع از مقطع پایین‌دست در اواخر خرداد ماه 1396، در4 ناحیه اصلی و مقاطع کنترل در هر ناحیه از پایین‌دست (مصب رودخانه) به سمت بالادست و در طول رودخانه قره‌سو انجام شد. بر اساس ارزیابی اکولوژیکی، روش تنانت نیاز آب زیست‌محیطی رودخانه قره‌سو را 30 درصد متوسط دبی سالانه برای فصول بهار و تابستان و 10 درصد متوسط دبی سالانه برای فصول پاییز و زمستان به ترتیب مقادیر 57/0 و 19/0 متر مکعب بر ثانیه و روش‌های تسمن 44 درصد، آرکانزاس 64 درصد و تکنیک شبیه‌سازی زیستگاه 85 درصد میانگین جریان سالانه در رودخانه قره‌سو، به ترتیب مقادیر 856/0، 22/1 و 63/1 متر مکعب بر ثانیه، جریان زیست‌محیطی را برآورد می‌نمایند. با بررسی الزامات برآورد جریان زیست‌محیطی در رودخانه مطالعه شده، با توجه به شرایط دینامیک اکولوژیکی و زیستگاهی رودخانه، مدل شبیه‌سازی زیستگاه بسیار کاراتر از روش‌های هیدرولوژیکی ظاهر شده و پاسخ آن‌ها به مسئله تخصیص رژیم اکولوژیکی جریان می‌تواند منطقی و حافظ بقای محیط اکولوژیکی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of the PHABSIM model in Explaining the Ecological Regime of the River in order to Estimate the Environmental Flow and Compare with Hydrological Methods (Case Study: Gharasoo River)

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan naderi 1
  • mehdi zakerinia 2
  • meisam salarijazi 3
1 Department of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 gorgan
3 gorgan
چکیده [English]

Lack of appropriate allocation Environmental Flow, has been disrupts the vital activities of aquatic organisms, reduces communication between ecosystems, access to suitable areas for spawning and migrating aquatic. In this research, the environmental demand of Gharasoo River at the siahab station hydrometry was investigated at the entrance to the Gorgan Gulf. Were evaluated of In order to obtain the ecological requirement of Gharasoo River in Golestan province hydrological methods of Tenant, Tessman, Arkansas, Physical Habitat Simulation Model (PHABSIM) for species Capoeta capoeta gracilis. The findings of this research show method of Tenant by taking 30 % annual average flow for the spring and summer seasons, 10 % annual average flow for autumn and winter seasons suggests respectively quantities 0/57 and 0/19 cms. Methods of Tessman, Arkansas and Physical Habitat Simulation model Provide estimates environmental water requirement in equal order 0/856, 1/22, 1/63 cms. Also, there was a lot of difference among between the results of estimating the minimum required water requirement for the river using hydrological methods and providing minimum habitat conditions for indicator species using habitat simulation method and as regards the ecological and habitat conditions of the river are a completely dynamic situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Environmental Flow
  • Gharasoo River
  • Habitat Suitability
  • Habitat Simulation
  • hydrological methods
[1]. Yan Y, Yang Z, Liu Q, Sun T. Assessing effects of dam operation on flow regimes in the lower Yellow River. Procedia Environmental Sciences. 2010; 2:507-16.
[2]. Lotfi, A. Guideline on rapid assessment of environmental features of rivers. Environment Protection Department of Iran Publication. 2012.[Persian]
[3]. Tabatabai MM, Nadushan RM, Hashemi S. Impact of hydrogeomorphic processes on ecological functions of brown trout habits. International Journal of Environmental Science and Technology. 2017;14(8):1757-70.
[4]. Arias M. I. E. Evaluating streamflow to characterize ecological functions of physical habitat in rivers. University of California, Davis; 2007.
[5]. Waddle T. PHABSIM for Windows user's manual and exercises. 2012.
[6]. Maddock I, Harby A, Kemp P, Wood PJ. Ecohydraulics: an integrated approach. John Wiley & Sons; 2013.
[7]. Blanckaert K, Garcia XF, Steiger J, Uijttewaal W. Ecohydraulics: linkages between hydraulics, morphodynamics and ecological processes in rivers. Ecohydrology. 2013; 6(4):507-510.
[8]. Poff NL, Richter BD, Arthington AH, Bunn SE, Naiman RJ, Kendy E, et al. The ecological limits of hydrologic alteration (ELOHA): a new framework for developing regional environmental flow standards. Freshwater Biology. 2010; 55(1):147-70.
[9]. Tharme RE. A global perspective on environmental flow assessment: emerging trends in the development and application of environmental flow methodologies for rivers. River research and applications. 2003;19(56):397-441.
[10]. Shokoohi A, Hong Y. Using hydrologic and hydraulically derived geometric parameters of perennial rivers to determine minimum water requirements of ecological habitats (case study: Mazandaran Sea Basin—Iran). Hydrological Processes. 2011; 25(22):3490-3498.
[11]. Bahukandi KD, Ahuja NJ. Building block methodology assisted knowledge-based system for environmental-flow assessment of Suswa River of Dehradun Dist., India: A reminiscent framework, International Research Journal of Environment Sciences.2013; 2(12):74-80.
[12]. Acreman M, Arthington A. H, Colloff M. J, Couch C., Crossman N. D, Dyer F, et al. Environmental flows for natural, hybrid, and novel riverine ecosystems in a changing world. Frontiers in Ecology and the Environment.2014; 12(8), 466-473.
[13]. Nia ES, Asadollahfardi G, Heidarzadeh N. Study of the environmental flow of rivers, a case study, Kashkan River, Iran. Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua. 2016; 65(2):181-94.
[14]. Booker DJ, Dunbar MJ. Application of physical habitat simulation (PHABSIM) modelling to modified urban river channels. River Research and Applications. 2004; 20(2):167-83.
[15]. Islam Md.S. Nature and limitations of environmental flow methodologies and its global trends. Journal of Civil Engineering. 2010; 38(2): 141-152.
[16]. Jowett IG, Hayes JW, Duncan MJ. A guide to instream habitat survey methods and analysis. Wellington: NIWA; 2008.
[17]. Oberdorff T, Pont D, Hugueny B, Porcher JP. Development and validation of a fish‐based index for the assessment of ‘river health’in France. Freshwater Biology. 2002; 47(9):1720-34.
[18]. Sedighkia M, Ayyoubzadeh S.A, Hajiesmaeli M. Investigation of Requirements for Estimation of the Environmental Flow in Rivers by Hydroacoustic Methods (Case Study: Delichay River located in Tehran Province). Journal of Ecohydrology. 2015; 2(3):289-300.
[19]. Sedighkia M, Ayyoubzadeh SA, Hajiesmaeli M. Modification of Tennant and Wetted Perimeter Methods in Simindasht Basin, Tehran Province. Civil Engineering Infrastructures Journal. 2017; 50(2):221-31.
[20]. Yi Y, Cheng X, Yang Z, Wieprecht S, Zhang S, Wu Y. Evaluating the ecological influence of hydraulic projects: A review of aquatic habitat suitability models. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017; 68:748-62.
[21]. Nikghalb S, Shokoohi A, Singh VP, Yu R. Ecological regime versus minimum environmental flow: comparison of results for a river in a semi Mediterranean region. Water resources management. 2016; 30(13):4969-84.
[22]. Hashemi S, Majdzadeh M, Mosavi R. Range of biological currents of red tuna based on morphological and habitat parameters in the lar river basins. Journal of Natural Environment, Natural Resources of Iran. 2017; 69(3):865-880. [Persian]
 
[23]. Zhang Q, Xiao M, Liu CL, Singh VP. Reservoir-induced hydrological alterations and environmental flow variation in the East River, the Pearl River basin, China. Stochastic environmental research and risk assessment. 2014;28(8):2119-31.
[24]. Sedighkia M, Abdoli A, Ayyoubzadeh S.A, Ahmadi A.A, Gholizadeh M. Development of the native method of environmental flow in the rivers of the southern basin of Kaspian-Lar National Park. Journal of Ecology.2018; 43(3):543-560. [Persian]
[25]. Shokoohi AL, Amini MA. Introducing a new method to determine rivers’ ecological water requirement in comparison with hydrological and hydraulic methods. International Journal of Environmental Science and Technology. 2014; 11(3):747-56.
[26]. Tennant DL. Instream flow regimens for fish, wildlife, recreation and related environmental resources. Fisheries. 1976;1(4):6-10.
[27]. Abdi R, Yasi M. Evaluation of environmental flow requirements using eco-hydrologic–hydraulic methods in perennial rivers. Water Science and Technology. 2015;72(3):354-63.
[28]. Tessmann SA. Environmental Assessment. Technical Appendix E. Environmental use sector reconnaissance elements of the western Dakotas region of South Dakota study. Brookings, SD: South Dakota State University, Water Resources Research Institute. 1980.
[29]. Filipek SP, Keith WE, Giese J. Status of the Instream Flow Issue in Arkansas, 1987. Journal of the Arkansas Academy of Science. 1987;41(1):43-8.
[30]. Davis MM. Instream flow guidelines and protection of Georgia’s aquatic habitats. Georgia Institute of Technology; 2005.
[31]. Ahmadi-nadushan B, ST-Hilaire A, Berube M, Robichaud E, Thiemonge N, Bobee B. A review of statistical methods for the evaluation of aquatic habitat suitability for instream flow assessment. River Research and Applications.2006; 22:503-523.
[32]. Zamani M, Eagdari S, Zarei N. Study of the C.capoeta gracilis Habitat Suitability Index in the Kordan River. Fisheries Journal, Iranian Journal of Natural Resources.2015; 68(3):409-419. [Persian]
[33]. Tabatabaei N, Hashemzadeh I, Eagdari S, Zamani M. Determinative factors in habitat preference of Paracobitis iranica (Nalbant & Bianco 1998) in Kordan River, Namak lake watershed. Journal of Aquatic Ecology. 2014; 3(4):1-9. [Persian]
[34]. Gan K, McMahon T. Variability of results from the use of PHABSIM in estimating habitat area. River Research and Applications. 1990;5(3):233-9.
[35]. Vosoghi G, Mostajir B. Freshwater fish. Tehran University Press.2015. [Persian]
[36]. Asadi H, Sattari M, Eagdari S. Investigation of the determinants of selectivity and preferential habitat Capoeta capoeta gracilis (Keyserling 1891) in the Siahrood River. Iranian Journal of Fisheries Science. 2014; 23(3):1-9. [Persian]
[37]. Abdoli A. Iranian interior water fish. Museum of Nature and Wildlife of Iran. 1999. [Persian]
[38]. Thompson M. Minimum flow recommendations for the Wellington region.2015.
[39]. Keenan L, Thompson M and Mzila D. Freshwater allocation and availability in the Wellington region: state and trends. Wellington: NIWA;2012.
[40]. Hay J. Instream flow assessment for the lower Ruamahanga River. Prep. Gt. Wellingt. Reg. Counc. Cawthron Rep. 2008;1403.
[41]. Amini M, Shookohi A. Analytical solution Determination of the fracture point of the wetted environment graph - Discharge in a hydraulic method Determining the minimum environmental flow. Journal of Hydraulic.2014; 9(1):27-43. [Persian]
[42]. Zarakani M, Shookohi A, Pising V. Introducing a comprehensive ecological diet in the absence of data to determine the true environmental status of rivers. Iranian Water Resources Research Journal. 2017; 13(2):140-153. [Persian]
[43]. Karimi SS, Yasi M, Eslamian S. Use of hydrological methods for assessment of environmental flow in a river reach. International Journal of Environmental Science and Technology. 2012; 9(3):549-58.