تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل واقعی و بهترین مدل برآورد نیاز آبی زعفران در تربت حیدریه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، پژوهشگر پژوهشکدۀ زعفران دانشگاه تربت حیدریه

2 استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشکدۀ کشاورزی، پژوهشگر پژوهشکدۀ زعفران دانشگاه تربت حیدریه

3 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

‌گیاه نیمه‌گرمسیری زعفران، به دلیل نیاز آبی کم و درآمد زیاد، جایگاه ویژه‏ای در الگوی کشت مناطق خشک و نیمه‏خشکی همچون منطقۀ خراسان ‏رضوی دارد. در تحقیق حاضر، به تعیین میزان تبخیر و تعرق پتانسیل و واقعی و مناسب‏ترین مدل برآورد تبخیر و تعرق زعفران در منطقۀ تربت ‏حیدریه (قطب تولید زعفران جهان) پرداخته شد. به این منظور، روش‏های مختلف فائوپنمن‏مانتیث، بلانی‏کریدل، هارگریوزسامانی، تورنت‏وایت، جنسن‏هیز و تورک ارزیابی شدند. بررسی مقایسۀ نتایج به‌دست‌آمده از روش فائو با سایر روش‏ها با استفاده از آزمون کای‏اسکوئر انجام شد. نتایج مقایسۀ روش‏های مختلف با روش فائوپنمن‏مانتیث به‏عنوان روش استاندارد و مبنا نشان داد روش‏های بلانی‏‏کریدل، جنسن‏‏هیز و هارگریوزسامانی به‏ترتیب دقت بیشتری نسبت به سایر روش‏ها داشتند. مقدار نیاز آبی سالانۀ زعفران در اقلیم منطقۀ تربت ‏حیدریه با استفاده از روش استاندارد فائوپنمن‏مانتیث، 1731 مترمکعب در هکتار به‏دست آمد. از آنجا ‏که در معادلۀ‏ هارگریوزسامانی برای محاسبۀ تبخیر و تعرق فقط به دو عامل دما و تشعشع خورشیدی نیاز است و تعیین عوامل یادشده در بیشتر ایستگاه‏های هواشناسی امکان‏پذیر است، پیشنهاد می‌شود در برآوردهای تخمینی اولیه و سریع نیاز آبی گیاه زعفران از این روش استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determine of the Actual and Potential Evapotranspiration and Appropriate Model for Determining Water Requirement of Saffron (Case study: Torbat Heydarieh)

نویسندگان [English]

  • PARVIN ALIAKBARI 1
  • amir salari 2
  • Abbas KhasheiSiuki 3
1 MSC. RESEARCHER IN SAFFRON INSTITUTE
2 Assistant Professor, Department of Plant Production, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Torbat Heydarieh,
3 university of birjand, Avini street, birjand city, soth khorasan province,iran
چکیده [English]

The semi-tropical plant of saffron, due to low water requirement and high income, has a special place in the cultivating pattern of arid and semi-arid regions such as Torbat Heydarieh region of Khorasan Razavi. In this research was carried out to determine the potential and actual evapotranspiration rate and the most suitable model for estimating evapotranspiration of saffron in Torbat Heydarieh (the world's saffron producing pole). The results of comparison of different methods with FAO method as standard and basic method showed that Blaney-Criddle, Genesis and Hargreaves methods were more accurately than other methods. A comparison of the results of the FAO method with other methods was performed using Chi-square test. The amount of annual water requirement of saffron in the climate of Torbat Heydarieh using the FAO method was 1731 m3 / ha. Since in the Hargreaves-Samani equation, for the calculation of evapotranspiration, only two factors are necessary for temperature and solar radiation, and it is possible to determine the factors in most weather stations, the overall result of this research is that, in the estimation of initial and Rapid need for a saffron plant in the region can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FAO-Penman-Monteith
  • Saffron production pole
  • Water requirement
[1]. Ehsanzadoh P, Yadollahi A.A, Maibodi A.N.M. Productivity, growth and quality attributes of 10 Iranian saffron accessions under climatic conditions of Chahar–Mahal Bakhtrazi, Central Iran. In: Proceeding of the 1st International Symposium on Saffron. Albacete. Spain. 2004. p. 183-188.
 [2]. Mollafilabi A. Experimental findings of production and echophysiological aspects of saffron (Crocus sativus L.). Acta Horticulturae (ISHS), 2004; 650: 195-200.
[3]. Kafi M, Koocheki A, Rashed M.H, Nassiri M. (Eds.). Saffron (Crocus sativus) Production and Processing. Science Publishers, Enfield. (In Persian). 2006.
[4]. Kafi M, Rashed Mohasel M.H, Koocheki A, Molafilabi A. Saffron Production and Processing. Ferdowsi University of Mashhad Publications, Mashhad, Iran. 2002. (In Persian).
[5]. Rashed M.H, Kafi M, Koocheki A, Nassiri M. Saffron (Crocus sativus) Production and Processing. Science Publications, 2006; 87-96. (In Persian).
[6]. Bari Abarghoei H, Ghalavand A, Mazaheri D, Noor Mohammadi G, Sanei M. Temperature effect on flowering and yield performance accessions on Iranian saffron. Pajouhesh Va Sazandgi, 2001; 4: 65-69. (In Persian with English Summary).
[7]. Stegman E.C, Bauer A. Sugar beet response to water stress in sandy soils. Transaction of the American Society of Agriculture Engineering, 1977; 20: 469-472.
[8]. Khashei Siuki A, Hashemi S.R, Ahmadee M. The effect of Pottasic Zeolite and irrigation scheduling on saffron yield. Reserch Project in University of Birjand. 2015. (In Parsian).
[9]. Burman R, Pochop L.O. Evaporation, Evapotranspiration and Climate Data. Elsevier Science B.V. 1994.
[10]. Allen R.G, Smith M, Pereira L.S, Raes D. An update for the calculation of reference evapotranspiration. ICID Bulletin, 1994; 43(2): 35-92.
[11]. Allen R.G, Pereira L.S, Raes D, Smith M. Crop evapotranspiration guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper, 1998; NO. 56. Rome. Italy.
[12]. Hargreaves G.H. Defining and using reference evapotranspiration. Irrigation and Drainage Engineering ASCE, 1994; 120(6): 1132-1139.
[13]. Jensen ME, Burman R.D, Allen R.G. Evapotranspiration and Irrigation Water Requirements. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practices, 1990; No. 70. American Society of Civil Engineers, NY.
[14]. Shih S.F. Data requirement for evapotranspiration estimation. Irrigation and Drainage Engineering. ASCE, 1984; 110(3): 263-274.
[15]. Amatya D.M, Skaggs R.W, Gregory J.D. Comparison of methods for estimating REF-ET. Irrigation and Drainage Engineering, 1995; 121(6): 427-435.
 [16]. Saeed M. The estimation of evapotranspiration by some equations under hot and arid conditions. Transaction American Society of Agricultural and Biological Engineers, 1986; 29(2): 434-438.
 [17]. Baiat Varkeshi M, Zare Abyaneh H, Ghasemi A. Provide the Best Empirical Evapotranspiration Relationship Compared With FAO-Penman-Monteith in the North West. 3rd Iran Water Resources Management Conference. Tabriz, Iran. 2008. (In Persian)
[18]. Zandilak H. Select the Appropriate Method for Estimating Evapotranspiration in Yazd. 1st Regional Water Resources Development Conference. Abarkoh. 2011. (In Persian).
[19]. Zare Abianeh H, Biat Varkeshi M, Sabzi Parvar AK, Maroofi S, Ghasemi A. Evaluation of estimating reference evapotranspiration methods in Iran. Journal of natural geographic researches. 2010; 74: 95-110. [Persian].
[20]. FallahGhalhari GA, Ahmadi H. The estimation of phenological thresholds of Saffron cultivation in Isfahan province based on the daily temperature statistics, Saffron Agronomy and Technology, 2015; 3 (1):65-49. [In Persian].
[21]. Fooladmand H. R, Sepaskhah A. R. Evaluation and calibration of three evapotranspiration equations in a Semi-Arid region. 2005.
[22]. Nasaji Zavareh M, Sadeghifar R. Estimation of reference crop evapotranspiration using different methods (Case study: Karaj). 9th Conference on Irrigation and Evaporation Reduction. Kerman, Iran. 2007. (In Persian).
 
[23]. Pakdin M, Shahnavaz Y, Roostaei S, Alipoor H. Study of potential and actual evapotranspiration in Faruj basin. The 1st National Conference on Solutions to Access Sustainable Development in Agriculture, Natural Resources and the Environment (sdconf). Tehran, Iran. 2012. (In Persian).
[24]. Nazari R, Kaviani A. Evaluation of potential evapotranspiration methods and evaporation pan with lysimeter in semiarid climate (case study: Qazvin plain). Ecohydrology journal. 2016; 3(1): 19-30.
[25]. Koochakzadeh M, Nikbakht G. Evaluating of reference evapotranspiration methods with FAO-56 in different climate in Iran. Journal of Agricultural science. 2003; 10(3): 43-57. [Persian]
[26]. Ahmadee M, Khashei Siuki A, Sayyari, M.H. Comparison efficiency of different equations to estimate the water requirement in saffron (Crocus sativus L.) (Case study: Birjand plain, Iran). Journal of Agroecology, 2017; 8(4): 505-520. (In Persian with English Summary).
[27]. Sepaskhah A.R, Kamgar-Haghighi A.A. Saffron irrigation regime. International Journal of Plant Production, 2009; 3(1): 1-16.
[28]. Asghari Jafarabadi M, Mohammadi SM.
Statistical Series: An Introduction to Inferential Statistics (Point Estimation, Confidence Interval anHypothesisTesting). Journal of Diabetes and Metabolic Disorders2013Under Press [In Persian].
[29]. Samadi H, Majdzadeh B. Comparison of reference evapotranspiration calculated by empirical formulas with lysimeters in Kerman. 8th Conference on Irrigation and Evaporation Reduction. Kerman, Iran. 2003. (In Persian).
[30]. Alizadeh A, Mahdavi M, Iranloo M, Bazari M.E. Evapo-transpiration and crop coefficient of saffron (Crocus sativus). Geographical Research, 1999; 54 and 55: 29-42. (In Persian with English Summary).
[31]. Mahdavi M. Plant coefficient and saffron evapotranspiration on standard condition. MSc thesis. Faculty of Agricultutre. Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 1999. (In Parsian)
[32]. Doorenbos J, Pruitt W.O. Guidelines for predicting crop water requirements. FAO irrigation and drainage paper, 1977; NO. 24. Rome. Italy.
[33]. Salih A.M.A, Sendil U. Evapotranspiration under extremely arid climates. Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 1984; 110 (3): 289-303.