بررسی اثربخشی آموزش‏های زیست‌محیطی بر دانش‏آموزان متوسطۀ اول دختر برای حفاظت از تالاب‏ها (مطالعۀ موردی: تالاب شور، شیرین و میناب)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست دانشکدۀ محیط زیست پردیس فنی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکدۀ محیط زیست پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده

اکوسیستم‏های تالابی طیف وسیعی از خدمات اکوسیستمی را برای انسان‏ها در پی دارند که در دهه‏های اخیر به دلیل استفادۀ بی‌رویۀ بشر از آنها، دچار اختلالات شدیدی شده‏اند و به علت افزایش جمعیت این روند رو به افزایش است. تالاب شور، شیرین و میناب از تالاب‏های ساحلی استان هرمزگان است که حیات روستاهای حاشیۀ آن وابسته به تالاب است. این تالاب در سال‏های اخیر توسط عوامل طبیعی و انسانی دچار آسیب‏هایی شده است که با توجه اهمیت اکولوژیکی، اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی‌ای که دارد، لزوم حفاظت از آن بیش از پیش احساس می‏‌شود. آموزش محیط زیست بنیادی‏ترین شیوه در حفاظت از محیط زیست و سرآغاز بلوغ فکری بشر است که توسط آن، افراد جامعه خود را مسئول حفظ محیط زیست می‏دانند. به دلیل آموزش‏پذیر بودن نوجوانان، گروه هدف پژوهش حاضر دانش‏آموزان دختر متوسطۀ اول روستای تیاب بوده‏اند تا اثربخشی آموزش‏های زیست‌محیطی در مورد سه مؤلفۀ دانش عمومی، زمینه‏های تخریب و تهدید و چگونگی مشارکت جامعۀ محلی برای حفاظت از تالاب شور، شیرین و میناب روی آنان بررسی شود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی-مقطعی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. روایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید دانشکدۀ محیط زیست بوده و ضریب آلفای کرونباخ توسط نرم‏افزار SPSS22 معادل 8/0 به دست آمده است که خوب بودن پایایی را نشان می‌دهد. از مقایسۀ نتایج پیش‏آزمون و پس‏آزمون دانش‏آموزان مشخص شد که آموزش‏های زیست‌محیطی تأثیر مثبت دارد و در نمرۀ پس‌آزمون آنها در هر سه مؤلفۀ پرسشنامه، پیشرفت درخور توجهی دیده می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of environmental education on girl middle school students in the conservation of wetlands (case study: Shour ,Shirin and Minab wetland)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Jadidi 1
  • ahmad nohegar 2
1 Master student of Environment Education of Faculty of Environment of Tehran University
2 professor of Faculty of Environment of Tehran University
چکیده [English]

Ecosystem of wetlands have a wide range of ecosystem services for humans, which have been severely disrupted in recent decades due to their unstable human usage and are rising due to population growth. shour ,shirin and minab wetland is the coastal wetlands of Hormozgan province, whose life in the villages of the margin is dependent on the wetland. This wetland has been damaged by natural and human factors in recent years, due to its ecological, economic, social and cultural importance, the need to protect it is felt more than ever. Environmental education is the most fundamental way in protecting the environment and the beginning of the intellectual maturity of humankind, by which people consider themselves to be responsible for the protection and preservation of the environment. Due to adolescent's educational ability, the target group was the middle school students in Tiab To investigate the effectiveness of environmental education on the three components of general knowledge, the areas of destruction and threats, and the way local communities contribute to protect this wetland. The research method is descriptive and cross-sectional survey and data collection was done through a questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by the faculty members of the environmental scientist and the Cronbach's alpha coefficient was calculated 0.8, which indicates that the reliability is good. Comparing the results of pre-test and post-test of students, it was determined that environmental education has a positive effect and there is a significant improvement in post-test scores all three components of the questionnaire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal wetlands
  • Environmental education
  • Shour Shirin and Minab wetland
  • Tiab village
1. Qasami F, Shobeiri M, Larijani M, Farahmand Rad Sh. Provide a fuzzy multi-branch decision-making model to choose the method of environmental education in vocational schools. Environmental education and sustainable development. 2017; (3) 5: 59-78.[Persian]
2. Azkamp AS. Applied Social Psychology, Translation by Farhad Maher. First Edition. Mashhad: Astan Quds Razavi; 1990. [Persian]
3. North America Environmental Education Association, 2011.
4. Ramsar Convention, 1971.
5. Esfandeh S, Danekar A. Comparative-comparative study of wetlands in Hormozgan Province by combining Med Wet and IBA methods. Science and Environmental Engineering. 2014; 2 (5): 9-1. [Persian]
6. Moghimi A, Negahban S. Ecogeomorphological characteristics of coastal wetlands (Case study: shour shirirn and minab wetland in the Strait of Hormuz). Second National Conference on Iranian Water Resources Research. Zanjan Regional Water Authority, Zanjan, 2011. [Persian]
7. Nohegar A. Hydrogeomorphology of the coastal zone of the northern Strait of Hormuz with emphasis on ecological processes and sustainable coastal ecology (protected area of Tib and Minab), Hormozgan, 2009. [Persian]
8. Karashki H. The role of self-regulation in informal learning. The first informal education and learning conference. 2018; 611-627. [Persian]
9. Rahbari M. The need to pay attention to the role of environmental education in the institutionalization of the environmental culture. National Environmental Conference of Payame Noor University. Esfahan. 2014; p. 1-5. [Persian]
10. Sarbaz S, Sotoodeh A, Rahimi M. The Effect of Environmental Education on Improving Attitudes of Primary Students towards Animal Rights. Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development. 2016; 5 (2): 25-33. [Persian]
11. Daliri Gh, Nohegar A, Daliri Z. Evaluating the Effectiveness of Environmental Education on Children (Case Study: Birjand Children and Adolescent Contemplation Centers), Fourth International Conference on Environmental Planning and Management. 2017. [Persian]
12. Andooz A, Majed Ahmadi H, Beig Mohammadi H. The Role of Education on Student's Environmental Attitude (Case Study: Students of Ilam). Second International Conference on Environment and Natural Resources, Shiraz. Kharazmi High School of Science and Technology. 2015. [Persian]
13. Alexandar, R &Poyyamoli, G. The effectiveness of environmental education for sustainable development based on active teaching and learning at high school level-a case study from Puducherry and Cuddalore regions, India. Journal of sustainability education. 2014; 2-30.
14. Duarte, F.M & et al. The role of environmental education in changing school students’ perceptions of and attitudes toward coral reefs in the Fernando de Noronha Archipelago, Brazil. Journal of Integrated Coastal Zone Management. 2005; 14(4):581-590.
15. Geological Report of Hormozgan Province Coastal Plans. Studies of Hormozgan province. Governorate of Hormozgan Province. 2011. [Persian]
16. Hormozgan regional water company. Geological studies report. Sazeh Pardazi Iran Consulting Engineers. 2017. [Persian]
17. Gandomkar A, Shabani N. Investigation of Temperature Changes in Minab River Basin and Its Impact on the Shouhr, Shirin and minab International Wetland. The first conference on the protection of Iranian wetlands and ecosystems, Hamedan, the environmental think tank of tomorrow. 2013. [Persian]
18. Directorate General of Environmental Protection, Hormozgan Province, 2001. [Persian]
19. Directorate General of Environmental Protection, Hormozgan Province, 2008. [Persian]
20. Behroozi Rad B, Kiabi H. Seasonal Identification and Comparison of Variety and Concentration of Aquatic Birds in International Wetlands of Kolahi and Tiab in the Four Seasons of the Year from Autumn 2001 to Summer 2002. Environmental Sciences Journal. 2008; (5) 3: 113-126. [Persian]
21. Hejazi Y, Ahangari E, Hadavi M. Investigation of effective factors in participation in protective measures of active nongovernmental organizations in the area of the Kani Borazan wetland in Mahabad. Ecology. 2014; (40) 4: 997-989. [Persian]