امکان‌سنجی به‌کارگیری مدل شبیه‌سازی – بهینه‌سازی برای ارزیابی تصمیم‌‌های مبتنی بر پیوند آب – انرژی – غذا با لحاظ خسارت‌های محیط‏ زیستی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رشد جمعیت و همراه با آن، افزایش نیازهای حیاتی، سبب به وجود آمدن مفهوم پیوند آب – انرژی – غذا و افزایش توجه به آن شده است تا بتوان با استفاده از این مفهوم، از منابع در دسترس به‌صورت بهینه استفاده کرد. یکی از مسائل مهم در استفادۀ بهینه از منابع که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به اندازه‏ای که به بحث‏های هزینه و سود پرداخته شده به آن توجه نشده‌، در نظر گرفتن خسارت‏های ‏محیط‏ زیستی است. نکتۀ دیگر در کنار استفادۀ بهینه از منابع، توجه به تأمین پایدار نیازهاست تا در مدت بهره‏برداری، بخش‏های مختلف سیستم دچار اختلال نشوند. همچنین، تأثیرگذار بودن خود پیوند در تصمیم‏ها نیز مهم است، چون در صورت تأثیرگذاری اندک آن، نیازی به پیچیده کردن مدل تصمیم نخواهد بود. در مطالعۀ حاضر، مدل ریاضی پیوند آب – انرژی – غذا در یک منطقۀ مطالعاتی با دو هدف حداقل‏‏‏سازی هزینه‏ها و حداکثرسازی قابلیت اطمینان پیاده‏سازی شد و با استفاده از الگوریتم بهینه‏سازی جامعۀ مورچه‏ها، جواب‏های بهینه به دست آمد. همچنین، تأثیر در نظر گرفتن و نگرفتن پیوند بین منابع مصرفی و تأثیر آن بر هزینه‏ها بررسی شد. نتایج نشان داد در نظر گرفتن خسارت‏های محیط ‏زیستی، بدون وضع سیاست‏های تشدید این آثار، تأثیری در تصمیم‏ها نمی‏گذارد و فقط سبب رشد هزینه‏های سیستم می‏شود. بررسی تأثیرگذاری پیوند، مشخص کرد که در نظر گرفتن پیوند، بهینه‏ترین حالت در تصمیم‏‏های با هدف حداقل‏‏سازی هزینه‏ها را دارد و سبب عملکرد بهتری در حداکثرسازی شاخص قابلیت اطمینان کلی سیستم، بدون تأثیر منفی بر سایر بخش‏ها می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Applying a Simulation-optimization Model for Assessment of Decisions based on Water-energy-food NEXUS Considering the Environmental Damages

نویسندگان [English]

  • Faraz Kolahzari Moghadam 1
  • Hamed Ketabchi 2
1 M.Sc., Water Resources Engineering Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Water Resources Engineering Dept., Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The population growth along with the rise in essential needs, has caused creating the concept of water-energy-food NEXUS and the increase in attention to this framework in order to apply it to optimal use of resources. One of the most important issues in the optimal use of resources that has received less attention is environmental damages which has not been addressed as much as the cost and benefit debate. Beside the optimal use of resources, another point is to attention to sustainable supply needs, so that different parts of the system do not be disrupted during operation. The effectiveness of the NEXUS is also important for decisions as in case of minor effects, there is no need to complicate the decision model. In this study, a mathematical model of water-energy-food NEXUS was implemented in a study area for the purpose of minimizing costs and maximizing reliability, and using ant colony optimization algorithm, optimal solutions were obtained. The effect of considering and not considering the NEXUS between resources and its effect on costs was also examined. The results showed that considering the environmental costs without adopting intensified policies does not affect decisions and only increases the costs of the system. NEXUS impact analysis showed that NEXUS considerations are optimal to make decisions under minimization of costs and it does a better performance of maximizing the overall system reliability index, without negatively affecting other parts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant Colony Optimization Algorithm
  • Reliability
  • Mathematical Model
  • Cost
[1]. Ghafoori Kharanagh S, Banihabib M, Javadi S. challenges and solutions for the groundwater governance in Yazd-Ardakan plain using DPSIR. Iranian Journal of Ecohydrology. 2019; 4: 1029-1043. [persian]
[2].          Zhang C, Chen X, Li Y, Ding W, Fu G. Water-energy-food nexus: concepts, questions and methodologies. Journal of Cleaner Production. 2018; 195: 625-639.
[3].          Zhang X, Vesselinov VV. Integrated modeling approach for optimal management of water, energy and food security nexus. Advances in Water Resources. 2017; 101: 1-10.
[4].          Zhang J, Campana J, Yao PE, Zhang T, Lundblad Y, Melton A, et al. The water-food-energy nexus optimization approach to combat agricultural drought: A case study in the United States. Applied Energy. 2017: 1-16.
[5].          Yuan KY, Lin YC, Chiueh PT, Lo SL. Spatial optimization of the food, energy, and water nexus: A life cycle assessment-based approach. Energy Policy. 2018; 119: 502-514.
[6].          Uen TS, Chang FJ, Zhou Y, Tsai WP. Exploring synergistic benefits of water-food-energy nexus through multi-objective reservoir optimization schemes.Science of The Total Environment. 2018; 633: 341-51.
[7].          Karnib A. Water, energy and food nexus: The Q-Nexus model. 10th World Congress on Water Resources and Environment. 2017.
[8].          Campana P, Zhang PE, Yao J, Andersson T, Landelius S, Melton T, et al. Managing agricultural drought in Sweden using a novel spatially-explicit model from the perspective of water-food-energy nexus.Journal of Cleaner Production. 2018; 197: 1382-1393.
[9].          Wicaksono A, Jeong G, Kang D. Water – energy – food nexus simulation: an optimization approach for resource security. Water. 2019; 11: 667-684.
[10]. Li M, Fu M, Singh Q, Ji VP, Liu Y, Zhang D, et al. An optimal modelling approach for managing agricultural water-energy- food nexus under uncertainty. Science of The Total Environment. 2019; 651: 1416-1434.
[11].Li D, Fu M, Singh Q, Liu VP, Fu T. Stochastic multi-objective modeling for optimization of water-food-energy nexus of irrigated agriculture. Advances in Water Resources. 2019; 127: 209-224
[12]. Li M, Singh VP, Fu Q. Optimization of agricultural water – food – energy nexus in a random environment: An integrated modelling approach. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2019; 4: 1-17.
[13]. Goodarzi M, Piryaei R, mousavi M. Climatic changes and the application of an urban WEF NEXUS approach to the utilization of the existing recources in Boroujerd. Iranian Journal of Ecohydrology. 2019; 3: 569-584. [persian]
[14]. Ketabchi H, Ataie-Ashtiani B. Evolutionary algorithms for the optimal management of coastal groundwater: A comparative study toward future challenges. Journal of Hydrology. 2015; 520: 193-213.
[15]. Wicaksono A, Katolik U. A development of system dynamics model for simulation of water, energy, and food nexus. 12th International Conference on Hydroinformatics. 2018.