پهنه‌بندی سیلاب و شبیه‌سازی رفتار هیدرولیک رودخانه با استفاده از نرم‌افزار HEC RAS (مطالعۀ موردی‌: رودخانۀ مارون - جنوب غرب ایران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد دهدشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دهدشت، ایران

2 دانشیار گروه زمین‌شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف پهنه‌بندی سیلاب و تعیین حد بستر و حریم رودخانۀ مارون با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS در محیط GIS پی‏ریزی شد. با استفاده از نرم‌افزار GIS نقشه‏های کاربری اراضی، توپوگرافی، و مدل رقومی ارتفاع تهیه شد. در گام بعد، مشخصات شبکۀ رودخانه‏ای و مشخصات هندسی رودخانه با استفاده از نرم‌افزار HEC- GeoRAS استخراج شد. در نهایت، با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS اقدام به مدل‏سازی و تخمین دبی سیلاب شد. در گام سوم، نتایج مربوط به مدل HEC-HMS همراه با مشخصات هندسی استخراج‌شده از مدل HEC-GeoRAS به مدل HEC-RAS برای مدل‏سازی هیدرولیکی رودخانۀ مارون وارد شد. در مرحلۀ بعد، نتایج به‌دست‌آمده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS به نرم‏افزار Arc GIS منتقل شد و با استفاده از داده‏های موجود، عمل پهنه‌بندی سیلاب برای سیلاب با دورۀ بازگشت‏های 5، 10، 25 و 50 سال صورت گرفت. از 5 رویداد سیل که در ایستگاه آب‏سنجی و ایستگاه باران‏نگار تنگ‏تکاب که داده‏های ثبت‌شدۀ مناسبی داشتند، 2 رویداد برای واسنجی و 3 رویداد برای ارزیابی در نظر گرفته شد. نتایج مدل با شاخص RMSE به عنوان تابع هدف صحت‏سنجی شد. نتایج تحقیق نشان داد مساحت سیل‏خیزی برای دوره‏های بازگشت 5، 10، 25 و 50 ساله به‌ترتیب برابر با 1265، 1651، 2334 و 4450 هکتار و تعداد روستاهای در معرض خطر به‌ترتیب برابر با 5، 3، 2 و 9 هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood Zoning and Hydraulic Behavior Simulation Using HEC RAS in (GIS) (Case Study: Maroon River - Southwestern Iran)

نویسندگان [English]

  • Khosro Shafiei Motlagh 1
  • Naser Ebadati 2
1 Assistant Prof. Professor, Department of civil Engineering, Dehdasht Branch, Islamic Azad University, Dehdasht, Iran
2 Associate Professor, Department of geology, Islamshar Branch, Islamic Azad University, Islamshar, Iran
چکیده [English]

The present project was designed with the aim of zoning the flood and determining the limits of the boundary and the boundaries of the Maroon River using the software (GIS) and HEC -RAS. The (HEC-HMS) model was used to simulate the flood hydrograph and determine the flood characteristics including peak discharge and run-off volume in Maroon watershed. Using (GIS) software, land surface maps, topography, curve numbers and elevation digital models were developed. In the next step, the profile of the river network and the geometric characteristics of the river were extracted using the (HEC-GeoRAS) toolbox. Finally, modeling and flood discharge estimation were done using (HEC-HMS) hydrologic model. And the results of the (HEC-HMS) model were combined with the geometric specification extracted from the (HEC-GeoRAS) model to the (HEC-RAS) model for the hydraulic modeling of the Maroon River. The final step is to transfer these results from the (HEC-RAS) hydraulic model to the Arc (GIS) software. At this stage, using available data, flood zoning was conducted for flood with a return period of 5, 10, 25 and 50 years. In this project, five flood events, which were well documented at the Tang-e-Takab Rain Station, were selected to calibrate and evaluate the model. The results of this study indicate that the flood area for 5, 10, 25 and 50 years return periods was 1265, 1651, 333 and 4450 ha, and the number of vulnerable villages arrangements equal to 2.3, 4 and 9 villages are in jeopardy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood
  • Maroon Basin
  • (HEC-RAS)
  • Arc (GIS)
[1]. Ilkhchi, A. Haj Abbasi, M. Jalalian, A. The effect of land use change on dryland production on runoff production. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources.2003 ;(4): 36-33. [Persian].
[2]. Kumar Parhi,P. Flood Management in Mahanadi Basin using HEC-RAS and Gumbel’s Extreme Value Distribution. Journal of the Institution of Engineers (India): 2018, 99, (4), Page 751-752.
[3]. Karimi, M. Malekinejad, H. Abghari, H. Azizian, M. Evaluation of Different Methods of Fluid Hydrograph Simulation Using HEC-HMS. (Case Study: Chehelzai Watershed). Iranian Journal of Water Research,2011; 5 (9): 1-6.[Persian].
[4]. Benavides, J. A., Pietruszewski, B., Kirsch, B and Bedient, Ph. Analyzing Flood Control Alternatives for the Clear Creek Watershed in A Geographic Information System Framework. World Water and Environmental Resources Congress.2011. 340pp.
[5]. Chidaz, A. Mohseni, M. VafaKah, M. Evaluation of HEC-HMS Model for Estimation of Flood Hydrograph in Kasilian Watershed. Journal of Watershed Research. 2009;4 (3): 54-63.[Persian].
[6]. Roshan, H. Vahabzadeh, Gh, Soleimani. K, Farhadi. R. Simulation of River Hydraulic Behavior Using HEC-RAS Model in GIS (Case Study: Bashar River, Kohgiluyeh and Boyerahmad Province). Watershed Management Research; 2013. 4 (7): 70-84.[Persian].
[7]. Farazjo, h. Investigation and change of vegetation on flood hydrograph. Golestan Dam Watershed. Using (GIS) and HEC -HMS model. MSc thesis. Gorgan Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources.2003; 176 p.[Persian].
[8]. Sadeghi, S. Jalali Rad, R. Alimohammadi Sarab, AS. Flood Zoning Using Software (HEC-RAS) and Geographic Information System (Case Study: Darabad Urban Watershed, Tehran), Caspian Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources.2003;2: 34-47.[Persian].
[9]. Khaliqi Cigaroodi,Sh. Investigation of land use change on hydraulic properties of surface waters. PhD Thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran.2005. 224 p.[Persian].
[10].            Seyed Cablis, K. Akhund ali, A. Evaluation of Rain Loss Methods in Flood Hydrograph Simulation (Case Study: Casillian Basin). Water and Soil Journal. 2011. 23 (4). 65.[Persian].
[11].             Azeri, M. Tellurie,A. Evaluation of the Impact of Watershed Management on Flood Properties Using Integration of HEC-HMS and HEC-RAS Models in GIS (Case Study: Jagark Watershed). Journal of Watershed Sciences and Engineering.2011; 5 (15): 69-72.[Persian].
[12].            Noori, F. Bahmanesh, J. Mohammad Nejad, B. Ziaei, H. Evaluation of WMS / HEC-HMS Model in Qorveh Basin Flood Forecasting. Journal of Soil and Water Conservation Research, 2012; 19 (4): 201-210.[Persian].
 
[13].            Darwishi, L, Brahmand, B. Flood Zoning Simulation Using HEC-RAS Model (Case Study: Karun River, Sayed Sharif Basin). 5th Iranian Water Resources Management Conference. Tehran. Iran Water Resources Science and Engineering Association. Shaheed Beheshti University.2014. 342p.[Persian].
[14].            Hosseinzadeh, A. Ahmadi, M. Flood zoning using HEC-RAS hydraulic model in GIS environment. 5th Iranian Hydraulic Conference. Kerman. Bahonar University of Kerman. 2004; 142-153.[Persian].
[15].            Dolati, B. Lima, M. Flood zoning due to dam failure and its impact on downstream area using HEC-RAS software. 5th comprehensive flood management and engineering conference. Tehran. Ministry of Roads and Urban Planning - Ministry of Water Research Institute. Ministry of Natural Resources - Permanent Secretariat of the Conference.2018. 452p. [Persian].
[16].            Qomi, F.Sadghian ,M.Flood Zoning Simulation Using HEC-RAS Model Case Study: Karun River Intermediate qir - Ahvaz Dam). Natural Resources Science and Technology, 2010; 5 (1): 105-116[Persian].
[17].            Rad, M. Vafa Khah, M. Gholam Ali Fard, M. Flood zoning using HEC-RAS hydraulic
model downstream of Khorramabad watershed. Hazards of the Natural Environment.2017. 7 (16): 211-226.[Persian].
[18].            Zeraatkar, Z. Hasanpour, F. Birjand Urban Flood Simulation Using HEC-RAS and ARC-GIS Model. Watershed Research, 2016; 29 (3): 41-56.[Persian].
[19].             Peyravi MR, Peyvandi A, Khodadadi A, Ahmadi Marzaleh M. Flood in the South-West of Iran in 2019; Causes, Problems, Actions and Lesson Learned. Bull Emerg Trauma. 2019; 7(2):199-200.
[20].            Rajabizadeh, Y, Ayobzadeh, S, Zahiri, AS. Investigation of Golestan province flood in 2019-2020 and presenting its future control and management strategies. Ecohydrology, 2020; 6 (4): 921-942. [Persian].
[21].            Final Report of the Watershed Research and Evaluation Research Plan for the preparation of Watersheds of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in 2005;534p. [Persian].
[22].            Ahmadpour, A. Mir Hashimi, S., Haghighat Joe, P. Prediction of daily runoff in Marun basin using HEC-HMS model. Water and Wastewater Science and Engineering, 2017; 4 (1): 4-13.[Persian].
دوره 7، شماره 2
تیر 1399
صفحه 397-409
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 تیر 1399