ارزیابی عملکرد الگوریتم‏ های بارش ماهواره ‏ای PERSIANN و PERSIANN-CDR و بررسی تأثیر‌ ناهمواری ‏ها بر آن (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبریز حله)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای منابع آب دانشکدۀ مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکدۀ مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشکدۀ مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد الگوریتم‏های بارش ماهواره‏ای PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد عمق بارش حوضۀ آبریز حله انجام شده و تأثیر‌ ناهمواری‏ها بر عملکرد الگوریتم بارش ماهواره‏ای بررسی شد. بنابراین، داده‏های بارش ماهواره‏ای، با تفکیک مکانی 25/0 درجه در طول و عرض جغرافیایی، طی سال‏های 2003 تا 2016 با داده‏های 114 ایستگاه باران‏سنجی مقایسه شد. نتایج نشان داد الگوریتم PERSIANN در همۀ مقیاس‏های زمانی و مکانی، ضمن کم‌برآورد کردن عمق بارش، دقت کمی نیز دارد. در مقابل، الگوریتم PERSIANN-CDR دقت بیشتری دارد. با این‌وجود، عملکرد الگوریتم تعدیل‏یافته در مقیاس روزانه نیز قابل قبول نیست. ضریب تبیین الگوریتم تعدیل‏یافته در مقیاس سلولی و در مقیاس‏های ماهانه و سالانه به‌ترتیب 7588/0 و 9446/0 به دست آمد. منحنی‏های شدت– مدت‌ـ فراوانی سه نوع منبع داده را نشان می‏دهد. هر دو الگوریتم در دورۀ بازگشت‏های مختلف و در مدت‏های مختلف، مقادیر بارش را کمتر از مقادیر مشاهداتی برآورد می‏کند. نتایج نشان می‏دهد بین عملکرد الگوریتم‏های بارش ماهواره‏ای و ارتفاع و شیب همبستگی وجود دارد، به‏طوری ‏که در هر دو الگوریتم مقدار RMSE، از نقاط کم‌ارتفاع، به سمت مناطق مرتفع، افزایش می‏یابد. همچنین، نتایج تحقیق حاضر نشان می‏دهد ارتفاع نسبت به شیب نسبی تأثیر‌ بیشتری بر عملکرد الگوریتم‏های بارش ماهواره‏ای PERSIANN و PERSIANN-CDR دارد. از این‏رو، توصیه می‏شود با توجه به ناهمواری‏های موجود در ایران، در استفاده از الگوریتم‏های بارش ماهواره‏ای PERSIANN و PERSIANN-CDR برای تخمین بارش در مناطق مرتفع احتیاط بیشتری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Assessment of The PERSIANN and PERSIANN-CDR Satellite Precipitation Algorithms and Survey of the Irregularities Effect on It (Case Study: Helleh River Basin)

نویسندگان [English]

  • Saeed Shokri Koochak 1
  • Ali Mohammad Akhoond Ali 2
  • Mohammad Reza Sharifi 3
1 PHD Student, Department Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Professor, Department Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of elevation on the performance of PERSIANN and PERSIANN-CDR satellite precipitation algorithms in Helleh basin has been investigated. Satellite precipitation data with spatial resolution of 0.25⁰ in longitude and latitude, compared with 114 rain gauge stations data during a fourteen-year period (2003- 2016). Also, with the use of errors zoning in the basin area, the effect of elevation on the performance of the satellite precipitation algorithms was investigated. The results showed that the PERSIANN algorithm is underestimate on different temporal and spatial scales and it had a little accuracy. In contrast, the PERSIANN-CDR algorithm was more accurate. However, the performance of the adjusted algorithm is unacceptable at daily scale. The determination coefficient of the adjusted algorithm was 0.7588 and 0.9446, monthly and annual at the cell scale respectively. Intensity-Duration-Frequency of curves. The three types of data sources show that both algorithms unserestimate rainfall values at different times during different Frequency and at different times than observational values. The spatial distribution of errors of satellite precipitation algorithms relative to basin elevation showed that in both algorithms, the RMSE value increases from low to high elevation. It is recommended to be more cautious in the use of satellite precipitation algorithms for estimating precipitation in high altitudes, and in addition to applying cloud properties to satellite imagery, a correction for altitude classes should also be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Satellite Precipitation Algorithms
  • PERSIANN
  • PERSIANN-CDR
  • Helleh River Basin
[1]. Azizi, Gh, Faraji Sabokbar, H.A, Abaspour, R.A, Safarrad, T., The Model of the Spatial Variability Precipitation in the Middle Zagros,PHYSICAL GEOGRAPHY RESEARCH QUARTERLY, 2010, 42(72), 35-51, (Persian).
[2]. Khaledi, Sh., Investigation of mountainous microclimate, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2007, 33(41), 45-54, (Persian).
[3]. Alijani, B, Kavyani, M.R., Basics of meteorology (9 th ed), Publishers by samt, 2004,.600 Pp ,(Persian).
[4]. Konrad, C., Relationship between precipitation event types and topography in the southern blue ridge mountains of the southeastern USA, Internatinal Journal of Climatology, 1996, 16: 49-62.
[5]. Junzhi, L, Xing, Z,A, Zheng, D., Evaluation of TRMM 3B42 Precipitation Product using Rain Gauge Data in Meichuan Watershed, Poyang Lake Basin, China, Journal of Resources and Ecology, 2012, 3(4):359-366. DOI:10.5814/j.issn.1674-764x.2012.04.009
[6]. Rasouli, A.A, Erfaniyan, M, Sari Saraf, B, Javan, Kh., Comparative evaluation of estimated rainfall values TRMMAnd recorded precipitation of ground stations in Lake Urmia Basin, Journal of GEOGRAPHIC SPACE, 2016, 16(54), 195-217, (Persian).
[7]. Shirvani, A, Fakhari Zade Shirazi, E., Comparison of ground based observation of precipitation with TRMM satellite estimations in Fars Province, Journal of Agricultural Meteorology, 2014, 2(2), 1-15, (Persian).
 
[8]. Madadi, Gh, Hamzeh, S, Noroozi, A.A,. Evaluation of rainfall on a daily, monthly and annual basis using satellite imagery (Case study: west boundary basin of Iran), Journal of RS and GIS for Natural Resources, 2015, 6(2), 59-74, (Persian).
[9]. Li, X., Zhang,Q., Yu-Xu, C., Assessing the performance of satellite-based precipitation products and its dependence on topography over Poyang Lake basin, Theoretical and Applied Climatology, 2014, 115)3–4): 713–729.
[10].            Gholinejad, N., Modeling of Spatial Distribution of Intense Precipitation Over Sahand Mountain Using Weather Satellite Images, MSc dissertation, University of Tabriz, 2010, 131 Pp, (Persian).
[11].            Dezfooli, S, Hosseini-Moghari, D., S. M, Ebrahimi, K., Comparison of Trmm-3b42 V7 and Persiann Satellites Precipitation Data With Ground-Based Data (case Study: Gorganrood Basin, Iran), JWSS - Journal of Water and Soil Science, 2016, 20(76), 85-98, (Persian).
[12].            Khwarazmi, S., Validation of microwave satellite rain rate algorithms based on observations, , MSc dissertation, University of Hormozgan, 2013, 91 Pp. (Persian).
[13].            Ghazanfari Moghaddam, M.S, Alizadeh, A, Mousavi Baygi, S.M, Faridhosseini, A.R, Bannayan Awal, A., Comparison the PERSIANN Model with the Interpolation Method to Estimate Daily Precipitation (A Case Study: North Khorasan), Journal of Water and Soil, 2011, 25(1), 207- 2015, (Persian).
[14].            Tan, M,L, Ibrahim, A,L, Duan, z, Cracknell, A, P, Chaplot, V., Evaluation of Six High-Resolution Satellite and Ground-Based Precipitation Products over Malaysia, remote sensing, 2015, 7: 1504-1528; doi:10.3390/rs70201504.
[15].            Sorooshian, S., Hsu, K., Gao, X., Gupta, H. V., Imam, B., and Braithwaite, D., Evaluation of the PERSIANN system satellite-based estimates of tropical rainfall, Bull. Am. Meteorol. Soc.,2000, 81(9): 2035– 2046.
 
[16].            Regional Water Company of Fars, water resources of Helleh basin Report, 2011, 142 Pp. (Persian).
[17].            Hsu, K.L., Gao, X., Sorooshian, S., Gupta, H.V., Precipitation estimation from remotely sensed information using artificial neural networks. Journal of Applied Meteorology, 1997, 36: 1176-1190.
[18].             Moazami, S, Uncertainty Analysis of Satellite Rainfall Estimate Algorithms, Ph. D. dissertation, K.N.Toosi University of Technology., 2013, 196. (Persian).
[19].            Ashouri H, Hsu KL, Sorooshian S, Braithwaite DK, Knapp KR, Cecil LD, Nelson BR, Prat OP. PERSIANN-CDR: daily precipitation climate data record from multi-satellite observations for hydrological and climate studies. Bull. Am.Meteorol. Soc. 2014, 96(1): 69–84. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-13--00068.1.
[20].            Duan, Z., Liu, J., Tuo, Y., Chiongna, G., & Disse, M., Evaluation of eight high spatial resolution gridded precipitation products in Adige Basin (Italy) at multiple temporal and spatial scales, Science of the Total Environment,2016, http://dx.doi.org/10.1016/j. scitotenv.2016.08.213.
[21].             Katiraie Boroujerdy, p,s., Comparison of high-resolution gridded monthly satellite and ground-based precipitation data over Iran, Iranian Journal of Geophysics,2014, 7(4), 149-160, (Persian).
[22].             Hirpa, F.A., Gebremichael, M., Hopson, T., Evaluation of high-resolution satellite precipitation products over very complex terrain in Ethiopia, Journal of METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY, 2010, 49(5): 1044-1051.
[23].            Guo, H, Chen, S, Bao,A, Hu, J, Gebregiorgis, A, S, Xue, X, Zhang, X., Inter-Comparison of High-Resolution Satellite Precipitation Products over Central Asia, remote sensing, 2015, 7:7181-7211,doi:10.3390/rs70607181.