بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در دو گونۀ مرتعی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

3 استادیار، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند

10.22059/ije.2022.340160.1617

چکیده

به منظور بررسی میزان ربایش تاجی بارش و نیز تأثیر مقدار و شدت بارش و درصد تراکم تاج‌پوشش گونه‌های پرند و کاهوی وحشی بر مقدار و درصد برگاب آن‌ها در راستای بهره‌وری مناسب برای حفاطت خاک این پژوهش در پردیس دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست بیرجند طی 9 ماه (مهرماه 1398 تا خرداد 1399) انجام شده است. مقدار بارندگی در زیرگونه‏ها پس از هر رویداد بارش اندازه‌گیری شد. همچنین، طی فصل پاییز تا بهار به صورت عمودی از سطح تاج‌پوشش گونه‌ها تصویربرداری و مساحت مؤثر آن‌ها محاسبه شد. سپس همبستگی مقادیر، آنالیز رگرسیونی و تجزیۀ واریانس مربوط به هریک از پارامترها در Spss بررسی شد. براساس نتایج به‌دست‌آمده، بیشترین و کمترین درصد برگاب به‌ترتیب برابر با 32 و 11 درصد مربوط به گونۀ کاهوی وحشی است. مقدار کل برگاب سالانه برای گونه‏های پرند و کاهوی وحشی به‌ترتیب برابر 4/30 و 1/55 میلی‌متر به دست آمد. نتایج آنالیز رگرسیونی نشان داد بین مقدار بارش با مقدار برگاب گونۀ پرند رابطۀ خطی وجود دارد (R2=0/827). بین مقدار برگاب با درصد تراکم گونۀ پرند رابطۀ خطی وجود دارد (R2=0/73). بین مقدار بارش با مقدار برگاب گونۀ کاهوی وحشی رابطۀ خطی وجود دارد (R2=0/63).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the rainfall interception condition in some rangeland species

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Tajbakhsh 1
  • Mahdieh Aliabadi 2
  • Sholeh Ghollasimod 3
  • Moslem Rostampour 3
1 Associate professor, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Masters student Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Assistant professor, Faculty of Natural Resources and Environment, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

In order to check the amount interception and also the effect of the amount and intensity of precipitation and the percentage of canopy density of species Petropyrum aucheri, Scariola sp on the amount and percentage of interception in order to be productivie for soil protection in this study at the Faculty of natural resources and environment Birjand at 9 month ( September2019 to June 2020) has been done. Precipitation was measured under the species after each precipitation event. Also, during the autumn to spring, the canopy surface of the species was photographed vertically and their effective area was calculated. Then, the correlation of values, regression analysis and analysis of variance related to each of the parameters in Spss was investigated. According to the results, the highest and lowest percentages interception are equal to 32 and 11 percent, respectively, related to Scariola sp. The total annual interception for Petropyrum aucheri and Scariola sp species was 30/4 and 55/1 mm respectively. The results of regression analysis showed that there is a linear relationship between the amount of precipitation and the amount of interception of the petropyrum aucheri species (R2=0/827). There is a linear relationship between amount interception and percentage density of petropyrum aucheri species (R2=0/73). There is linear relationship between the amount of rainfall with amount interception Scariola sp species (R2=0/63).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interception
  • Petropyrum aucheri
  • Scariola sp
  • Birjand
[1]. Bagheri H, Atarod P. The effect of the meteorological parameters and rainfall size on rainfall interception of Cupressus arizonica and Pinus eldarica in the arid climate zone. Iranian Journal of forest. 2011; 3(4): 291-303. [Persien]
[2]. Asadi A. Comparison of Canopy Interception Loss in Evergreen and Deciduous Trees Used in Afforestation Projects. Journal wood and forest science and technology research. 2009; 16(4): 85-96. [Persian]
[3]. Mottahari M, Atarod P.Canopy water storage capacity and its effect on rainfall interception in a Pinus eldarica plantation in a semi-arid climate zone. Iranian journal of forest and poplar research. 2012; 20(1): 96-109. [Persian]
 
[4]. Navar J, Charles F, Jurado E. Spatial variations of interception loss components by Tamaulipan thornscrub in northeastern Mexico. Forest Ecology and Management.1999;124 (2-3):231-239.
[5]. Zargari A. medicinal plants. 6nd ed. Tehran: institute of publishing and printing university of Tehran;1996. [Persian]
[6]. Pourzarmehri A, Dastourani M, Farzam M. Evaluation of the rainfall interception condition in some shrub species. Echohydrology. 2019; 6(3): 808-819. [Persian]
 
[7]. Hoseini Ghaleh Bahmani SM, Attarod P, Ahmadi MT. Rainfall redistribution in natural pure stands of Quercus castaneifolia C.A.M. and Fagus orientalis L. in Caspian forests (Case study: Kheyrud forest). Iranian Journal of Forest. 2011; 3(3): 253-264. [ Persian]
[8]. Serrato F, Diaz A. A simple technique for measuring rainfall interception by small shrub: interception flow collection box. Hydrological Processes. 1997;12(13):471– 481.