نقش سازه‌های تاریخی ذخیره و انتقال آب در توسعۀ پایدار گردشگری (مطالعۀ موردی: برکه‌های جزیرۀ قشم)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری پردیس بین‌المللی قشم دانشگاه تهران

2 مدرس دانشکدۀ گردشگری، دانشگاه تهران

10.22059/ije.2024.369582.1781

چکیده

میراث فرهنگی ثروت ملی کشور محسوب می‌شوند که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته، بلکه میراثی است که باید برای آیندگان باقی بماند. میراث فرهنگی، نقش زیربنایی برای اقتصاد کشور دارد و زمینه‌ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار است. تأمین آب همواره به عنوان یک چالش مهم برای جوامع انسانی، به‌خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک مطرح بوده است. مردم جزیرۀ قشم نیز با توجه به شرایط آب‌وهوایی این جزیره از دیرباز در تأمین آب شرب با چالش‌های زیادی مواجه بوده‌اند. این چالش سبب شد مردم محلی برای تأمین آب مورد نیاز خود دست به ساخت سازه‌های ذخیره و تأمین آب بزنند، برکه به عنوان یک راه‌حل برای ذخیرۀ آب احداث ‌شده است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی مؤلفه‌های نقش سازه‌های تاریخی آبی برکه در توسعۀ پایدار گردشگری جزیرۀ قشم است. در این تحقیق با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی یا قراردادی: طبقه‌ها، طبقه‌های فرعی و زیرطبقه‌های نقش سازه‌های تاریخی ذخیره و انتقال آب در توسعۀ پایدار گردشگری با تأکید بر جزیرۀ قشم، تبیین شد. در فرایند جمع‌آوری داده‌ها از فن‌هایی مانند مشاهدۀ مشارکتی، مصاحبۀ عمیق و بدون ساختار و مطالعات استدلالی اسناد استفاده شد. پس از تحلیل داده‌های تحقیق با محوریت و تأکید بر واکاوی مؤلفه‌های مؤثر بر نقش سازه‌های تاریخی آبی برکه در توسعۀ پایدار گردشگری جزیرۀ قشم، 3 طبقه، 8 طبقۀ فرعی و 38 زیرطبقه، شناسایی و تبیین شد. طبقات شامل: «پایداری اقتصادی»، «پایداری اجتماعی‌ـ فرهنگی»، و «پایداری بوم‌شناختی (زیست‌محیطی)» است و در نهایت طبقات اصلی بر پایۀ سه اصل توسعۀ پایدار تبیین و در نهایت مؤلفه‌هایی شناسایی شد و نقش سازه‌های تاریخی آبی ذخیره و انتقال آب در توسعۀ پایدار گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of historical structures of water storage and transportation in the sustainable development of tourism (Case study of Qeshm Island ponds)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Eshgarf 1
  • Somayeh Hajinezhad 2
1 PhD Student of tourism at Qeshm International Campus, University of Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Tourism, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Cultural heritage is the national wealth of the country, which does not belong only to the present generation, but must remain for future generations. Water supply has always been an important challenge for human societies. This challenge caused the local people to start building water storage and supply structures to supply their water needs, the pond was built as a solution to store water. The aim of the current research is to investigate the role of historical water structures in the sustainable development of tourism in Qeshm Island. In this research, using conventional or conventional qualitative content analysis method: floors, sub-floors and sub-floors, the role of historical water storage and transfer structures in the sustainable development of tourism was explained with an emphasis on Qeshm Island. In the data collection process, techniques such as participatory observation, in-depth and unstructured interviews, and argumentative document studies were used. After analyzing the research data, focusing on the analysis of the factors affecting the role of the historical water structures of the pond in the sustainable development of Qeshm Island tourism, 3 floors, 8 sub-floors and 38 sub-floors were identified and explained. The classes include: "Economic Sustainability", "Social-Cultural Sustainability", and "Ecological (Environmental) Sustainability" and finally the main classes are explained based on the three principles of sustainable development and finally identified components and the role of historical structures. Water storage and water transfer were emphasized in the sustainable development of tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historical water instruments
  • tourism
  • sustainable development
  • pond
  • Qeshm Island
[1] Baltar, F., Brunet, I., “Social research 2,0: virtual snowball sampling method using Facebook”, Internet research, 2012;pp, 57-74.
[2]            Khosrozade, A., “Investigation of ancient constructions related to water storage in Qeshm Island”, 2015; Shiraz, The first specialized conference on architecture and urban planning in Iran.
[3]            Norbakhsh, H., “Qeshm Island and Persian Gulf”, 1990; Tehran: Amir Kabir Publications.
[4] Negahban, M., Jamadi, A., “Qeshm architecture”, 2012; Library of native knowledge and cultural and natural heritage of Qeshm.
 [5]          UNESCO., “Education for a Sustainable future, Thessaloniki: UNESCO / The Government of Greece”, 1997.
[6]            Pearce, D,W., Kerry, R., “Economics Natural Resources and Environment, Baltimore”, 1990; Johns Hopkins university Press.
[7] Zahedi, Sh., Najafi, gh. “Development of the concept of sustainable development”, 2006; Quarterly journal of humanities teacher, Vol 4 (10), pp 43-76.
[8] Pereira, P., Pereira, D., Caetano, A., “Geomorphosite assessment in Montesinho Natural Park (Portugal)”, Geographica Helvetica, 2007; Vol. (62),pp. 159-168.
[9]           Dashtizadeh, A,R., “A Glance at Hydraulic Structures on Qeshm Island, Persian Gulf-Iran”, Architecture & Atr (2A), 2013; Issue No, 23 & 24, pp, 134-138.
[10]         Badre, M., Sajadi, H., Farzane, M. R., “Local knowledge of the construction and operation of the historical water pond structure in Qeshm Island”, biannual journal of indigenous knowledge of Iran, 2019; Vol. 6 (12), pp 535-581.
[11]         Saberi, H., Amini-Nezhad, gh, R., Ghasemi, A., “Participatory urban development with an emphasis on the central neighborhood, a case study of Ali Abad neighborhood in Barazjan”,2013; Journal of Geography and Environmental Studies, Vol 6 (2), pp, 31-41.
[12]         Meschede, C., “Information dissemination related to the Sustainable Development Goals on German local govermental websites”, Aslib Journal of Information Management, 2019; Vol. (3),pp. 440-455. https://doi.org/10.1108/AJIM-09-2018-0195.
[13]        Khaton-Abadi, S. A., “Aspects of sustainable development: from thought to action”, 2006; Isfahan, Academic Jihad Publications.
[14]        Razavian, M. T., Qhadermarzi, H., Olyan, M., Cheraghi, R., “The research strategy of urban management in the direction of sustainable development in historical contexts, a case example: the historical context of Yazd city”, 2015; Scientific urban and regional development planning, Vol. 1 (1), pp 24-48.
[15]         Ravanan, N., “An unpublished report about specialized geological studies and identification of three new geosites in Qeshm Island UNESCO Global Geopark: Holor proposed geosite”.
 [16]        Atophi, GH, R., Javidan, H, R., “The importance and place of economic security in the development of economic stability”, 2016; Vol 10 (1), pp, 1-6.
[17]         Habibi, A., “Persian Gulf Traditional Architecture Vocabulary”, Persian Gulf Research Journal, 2012; by the efforts of Abdul Rasul Khairandish and Mojtaba Tabriznia. Tehran: Book House.