ارتباط تغییرات آب و هوایی با امنیت انسانی با تأکید بر عملکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

10.22059/ije.2024.370976.1787

چکیده

افزایش آگاهی جهانیان نسبت به مشکل تغییرات آب‌‌و‌هوایی و تهدیدهای بالقوۀ آن مانند درگیری‌های داخلی، اختلاف‌های مرزی، مهاجرت، امنیت انرژی و دیگر منابع کمیاب، بحران‌های اجتماعی و بحران‌های بشردوستانه از یک طرف و تغییر و تحول مفهوم امنیت بین‌المللی و انتقال مفهومی آن از بُعد جهانی به بُعد فردی بعد از پایان جنگ سرد از طرف دیگر، به ارتباط مستقیم تغییرات آب‌و‌هوایی و امنیت انسانی منجر شده است. از طرفی، ارتباط متقابل امنیت افراد در نقاط مختلف جهان و ضرورت عمل دسته‌جمعی برای تضمین آن، به تبدیل امنیت انسانی به ‌عنوان دغدغۀ مشترک در مقابل تهدیدهای مهمی همچون تغییرات آب‌و‌هوایی که ویژگی فرامرزی دارند، منجر شده است. در این نوشتار سعی شده با روش توصیفی – تحلیلی ضمن بررسی مبانی قاعده‌مندی جلوگیری از تغییرات آب‌و‌هوایی و مفاهیم مرتبط به امنیت انسانی، به بررسی ارتباط تغییرات آب‌و‌هوایی و امنیت انسانی با یکدیگر پرداخته و به این نتیجه می‌رسیم که آثار تغییرات آب‌و‌هوایی به مقوله‌های زیست‌محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین‌المللی و در نتیجه امنیت انسانی را به پیش کشیده است که نیاز به دخالت و رویارویی نظام حقوق بین‌الملل به‌خصوص کمیسیون حقوق بین‌الملل، که وظیفۀ توسعه و تدوین حقوق بین‌الملل را به عهده دارد، آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between climate change and human security with an emphasis on the performance of the International Law Commission

نویسندگان [English]

 • Reza Maleki 1
 • Masood Raei 2
1 Phd student of Public International Law, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Associate Professor, Department of Public International Law, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

Increasing global awareness of the problem of climate change and its potential threats, such as internal conflicts, border disputes, migration, energy security and other scarce resources, social crises and humanitarian crises on the one hand, and the change and transformation of the concept of international security and conceptual transfer From the global dimension to the individual dimension after the end of the Cold War, on the other hand, it has led to a direct connection between climate change and human security. On the other hand, the interrelationship of people's security in different parts of the world and the necessity of collective action to guarantee it has led to the transformation of human security as a common concern in the face of important threats such as climate change that have a cross-border nature. In this article, we have tried to analyze the relationship between climate change and human security with the descriptive-analytical method, while examining the regular basis of climate change prevention and concepts related to human security, and we come to the conclusion that the effects of water changes and air is not limited to environmental categories and has brought forward the connection of these changes with international peace and security and as a result human security, which requires the intervention and confrontation of the international law system, especially the International Law Commission, whose task is to develop And it is responsible for compiling international law, it reveals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • greenhouse gases
 • climate change
 • human security
 • international security
 • International Law Commission
 • Reisman W. M. Sovereignty and human rights in contemporary international law. American Journal of International Law. 1990; 84(4): 866-876.
 • Shaheydar A, Amine M. International Environmental Law at the Border of Domestic and International Challenges, International Conference on New Researches in Agricultural and Environmental Sciences. 2014; 1-19.
 • Fahimi A. Civil liability caused by environmental destruction in Iranian jurisprudence and law, Islamic Culture and Science Research Institute, Tehran.
 • Babaeian E, nagafineik Z, zabolabasi F, habeibei M, adab H, & malbisei S. Climate Change Assessment over Iran During 2010-2039 by Using Statistical Downscaling of ECHO- G Model. Geography and Development. 2009; 7(16): 135-152.
 • Navari A. a reflection on the performance of the international community against climate change, Environmental Research. 2015; 9(1): 47-58.
 • Fazoni Ardakani Z, Zamani Gh. research needs in climate change studies and its impact on agriculture in developing countries, the first national desert conference, Tehran, Tehran University International Desert Research Center. 2013; 1-11.
 • Moghbeli Damaneh M, Sanaeenejad S. H. Overview of climate change, relying on the UN framework convention on climate change conferences and the role of IRAN. Climate Change and Climate Change. 2020; 1(2): 1-20.
 • Qasimi M. A. Relationship between Human Security and Sustainable Development. Strategic Studies Quarterly. 2008; 11(41): 527-544.
 • Talaat A. International Law and Human Security at the Third Millennium. Journal of Legal Research. 2014; 13(26): 129-158.
 • Shaygan F. the concept of human security, Iranian Association of United Nations Studies. 2016; 2(7): 1 – 8.
 • McInerney-Lankford S, Darrow M, Rajamani L. Human Rights and Climate Change: A Review of the International Legal Dimensions, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, WashingtonCongressional Testimony. 2011.
 • Tayebi S, AzadBakht B. Environmental protection in the light of international humanitarian law (perspective for sustainable development), Majid Legal Publications, Tehran. 2014.
 • Khoshmanesh zadeh B, Poorhashemi A, Soltanieh M, Hermidas Bavand D. Analyzing the Impacts of Climate Change on Human Rights. Journal of Environmental Science and Technology. 2015; 17(4): 223-234.
 • Barnett J, & Adger W. N. Climate change, human security and violent conflict. Political geography. 2007; 26(6): 639-655. ‏
 • Mohammadi Nesab F. Explaining the dimensions of human rights mechanisms' exposure to the adverse effects of climate change, Master's Thesis in International Law, Supervisor, Soban Tayibi, Islamic Azad University, Damavand Branch, Department of Law. 2019.
 • Akhavan Kazemi M, & Veici S. Analysis of the Impacts of Climate Change and its Challenges and Opportunities on Regional Crisis. Human Geography Research. 2016; 48(1): 69-87.
 • Shiravand H, Hashemi M. Investigating the effects of climate change on sustainable security, National Conference on Passive Defense and Sustainable Development, Ministry of Interior. 2015; 691-705.
 • Hanjra M. A, Qureshi M. E. Global water crisis and future food security in an era of climate change. Food policy. 2010; 35(5): 365-377. ‏
 • Gleick P. H. Global climatic change and international security. Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y. 1990; 1(41): 1 – 20.
 • Hallegatte S, Mook B, Laura B, Marianne F, Tamaro K, Ulf N, Julie R, David T, Adrien V. (Managing the Impacts of Climate Change on Poverty, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2016; 1-227.
 • International Organization for Migration (IOM), Assessing the Evidence: Environment, Climate Change and Migration in Bangladesh. 2016; 26(1): 25-49.
 • Ebrahimzadeh I, & esmaeil negad M. The Future Challenge of Climatic Refugees Regional Developments Case study: South Khorasan. Geography and Development. 2017; 15(48): 1-18.
 • Gervasi M. On the United States’ decision to withdraw from and cease implementation of the Paris Agreement on climate change. Chinese Journal of International Law. 2019; 18(4): 777-809.
 • Crépeau F, Nakache D, Collyer M, Goetz N. H, & Hansen A. (Eds.). Forced Migration and Global processes: A view from forced migration studies. Lexington Books. ‏
 • Busby J. W, & Busby J. Climate change and national security: an agenda for action. Council on Foreign Relations Press.
 • Wisner B, Fordham M, Kelman I, Johnston B. R, Simon D, Lavell A., Weiner D. Climate change and human security. Peace Research and European Security Studies, International Institute for Strategic Studies. ‏
 • Sand P. H, Wiener J. B. Towards a new international law of the atmosphere. Goettingen J. Int'l L. 2016; 7(195). ‏un doc
 • Mayer B. A review of the international law commission's guidelines on the protection of the atmosphere. Melb. J. Int'l L. 2019; 20(1): 453. ‏ ILC Provisional Summary.