بررسی و ارزیابی سطح کیفیت پارامترهای فیزیکوشیمیایی پساب تصفیه شدة فاضلاب جزیره کیش در جهت آبیاری فضای سبز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم دریایی دانشگاه تهران

2 استادگروه آموزش، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه، تهران

3 مهندسی سوانح، آموزش و سیستم های محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/ije.2024.370158.1785

چکیده

در این مطالعه کیفیت پساب تصفیه شدة جزیره کیش که منبع اصلی آبیاری فضای شهری کیش است، ارزیابی شد. ابتدا از 12 نقطة ذخیره آب نمونه‌برداری و به آزمایشگاه آب و فاضلاب دانشگاه تهران منتقل شد و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب شامل قلیائیت (pH)، هدایت الکتریکی (EC)، نیاز بیوشیمیایی اکسیژن (BOD)، نیاز شیمیایی اکسیژن (COD)، کل جامدات معلق (TSS)، مواد جامد محلول (TDS)، نسبت جذب سدیم (SAR)، فسفات و نیترات، منیزیوم، کلسیم و سدیم اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در مخازن، آب حالت قلیائی دارد و EC آن بین 2/0 تا 9/1 است که کمتر از حد استاندارد می‌باشد؛ از 12 مخزن آب، 7 مخزن شامل پارک مرجان، هنگام، استخر کاکتوس، استخر مرکز همایش‌ها، استخر ایران، باغ راه و استخر پارک گلستان غلظت BOD بیشتر از حد استاندارد است که یک خطر زیستی برای محیط‌زیست محسوب می‌شود. در 7 نقطه غلظت TSS بیشتر از حد استاندارد است که شامل پارک مرجان، پارک هنگام، استخر کاکتوس، مرکز همایش‌ها، استخر ایران، باغ راه و پارک گلستان است. بر اساس استانداردهای جهانی، میزان فسفات در مخازن آب مصرفی کیش زیاد بوده و مستلزم مدیریت آن به‌ویژه در تصفیه خانه‌های فاضلاب است. بیشترین SAR در مرکز همایش‌ها، تصفیه خانه شمال و پارک گلستان بود، اما میزان آن در پاویون، پارک مرجان، سیمرغ و کاکتوس کمتر از 4 بوده و بیان‌گر مطلوبیت آن برای آبیاری است؛ اما مخازن مرکز همایش‌ها و تصفیه‌خانه شمال مستلزم مدیریت بیشتری است، چون‌که استفاده دراز مدت از این پساب، می‌تواند منجر به شور شدن خاک جزیره کیش شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 06 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1403
  • تاریخ اولین انتشار: 12 اردیبهشت 1403
  • تاریخ انتشار: 12 اردیبهشت 1403