دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-319 
7. بررسی توانایی مدل Dyna-CLUE در تحلیل و پیش‌بینی الگوهای آتی کاربری اراضی در حوضۀ آبخیز سیمینه‌رود

صفحه 73-87

10.22059/ije.2020.309703.1381

سهیلا یونس زاده؛ علی سلاجقه؛ طیبه مصباح زاده؛ مسعود تجریشی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ حمید طاهری شهرائینی


20. تبیین رفتار آب در شکل‌گیری نظام باغ سازی بیرجند مبتنی بر مدل‌سازی کمی

صفحه 295-305

10.22059/ije.2021.319169.1471

محمد شبانی؛ رضا میرزایی؛ فرهاد خسروی بیژائم؛ سید محمد رضا خلیل نژاد


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1400، صفحه 891-1059 مهر 1400، صفحه 611-889 تیر 1400، صفحه 321-609 فروردین 1400، صفحه 1-319