دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 641-941 
بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبریز کرخه

صفحه 687-698

10.22059/ije.2017.62496

راضیه کوشکی؛ محمد رحیمی؛ مجتبی امیری؛ مجید محمدی؛ جعفر دستورانی