دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 641-941 
6. بررسی رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبریز کرخه

صفحه 687-698

10.22059/ije.2017.62496

راضیه کوشکی؛ محمد رحیمی؛ مجتبی امیری؛ مجید محمدی؛ جعفر دستورانی


24. تدقیق جداسازی جریان پایه با استفاده از آبدهی ماهانه طبیعی شده

صفحه 911-921

10.22059/ije.2017.62649

امین عیدی پور؛ امیر پورحقی؛ اکبر شکراللهی؛ حسین یوسفی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 943-1268 پاییز 1396، صفحه 641-941 تابستان 1396، صفحه 301-639 بهار 1396، صفحه 1-299