اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حمیدرضا صادقی

مدل سازی فرسایش خاک و تولید رسوب، حفاظت آب و خاک، هیدرولوژی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی، گروه مهندسی آبخیزداری

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/sadeghi
sadeghimodarres.ac.ir

سردبیر

سید جواد ساداتی نژاد

اکوهیدرولوژی دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~jsadatinejad
jsadatinejadut.ac.ir

مدیر داخلی

محمد حسین جهانگیر

مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشیار
گروه انرژی‌های نو و محیط زیست
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mh.jahangir
mh.jahangirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محسن محسنی ساروی

دکتری جنگل با گرایش هیدرولوژی و آبخیزداری استاد، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~msaravi
saravinrf.ut.ac.ir

احمد نوحه گر

برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست استاد، پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~nohegar
ahmad.nohegargmail.com

غلامرضا نبی بیدهندی

محیط زیست استاد، پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ghhendi
ghhendiut.ac.ir

ابوالفضل مساعدی

منابع آب و آبیاری استاد، علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی

agriculture.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=181&Itemid=1266&lang=fa
mosaedium.ac.ir
0000-0002-9698-5005

علی اصغر آل شیخ

مهندسی عمران نقشه برداری استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطالعات مکانی (GIS - (دانشکده مهندسی
نقشهبرداری )ژئودزی و ژئوماتیک( - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/alesheikh/
alesheikhkntu.ac.ir
8878-6212

علی اکبر متکان

سنجش از دور استاد، دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/GIS/Pages/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C.aspx
a-matkansbu.ac.ir

میر مسعود سجادی

منابع طبیعی استاد، شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mmsajjadi/index.php?a=0&lg=1
mmsajjadihotmail.com

یوسف حسن زاده

عمران آب و محیط زیست استاد، عمران آب، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?yhassanzadeh
yhassanzadehtabrizu.ac.ir
04133392395

وحید نورانی

عمران آب و محیط زیست استاد، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?nourani
nouranitabrizu.ac.ir

علی محمد آخوند علی

هیدرولوژی استاد
گروه هیدرولوژی و منابع آب
دانشگاه شهید چمران اهواز

water.scu.ac.ir/~aliakh
aliakhscu.ac.ir

مرتضی یوسف زادی

زیست شناسی استاد، گروه زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان

fonoon.hormozgan.ac.ir/index.aspx?pageid=338&p=1
yousefzadihormozgan.ac.ir
33711025-6

علیرضا مقدم نیا

مهندسی آبخیزداری(هیدرولوژی) دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~a.moghaddamnia/publications
a.moghaddamniaut.ac.ir

حسین یوسفی

انرژی و محیط زیست دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~hosseinyousefi
hosseinyousefiut.ac.ir

یونس نورالهی

مهندسی منابع انرژی دانشیار، گروه انرژی های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~noorollahi
noorollahiut.ac.ir

امیر سعدالدین

مدیریت منابع آبخیز دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

frw.gau.ac.ir/?p=9463
amir.sadoddingmail.com

عبدالرسول تلوری

مهندسی عمران – منابع آب و هیدرولوژی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال

faculty.iau-tnb.ac.ir/telvari/fa
artelvariiauahvaz.ac.ir

مجتبی اردستانی

مهندسی عمران (منابع آب) دانشیار، پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست

profile.ut.ac.ir/~ardestan/network
ardestanut.ac.ir

رامین رحمانی

علوم جنگل دانشیار جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

rahmani.profcms.gau.ac.ir/
rahmanigau.ac.ir

افشین هنربخش

مهندسی رودخانه و منابع آب دانشیار. دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین.دانشگاه شهر کرد

www.sku.ac.ir/~honarbakhsh
afshin.honarbakhshgmail.com
2543-03832324406

محمدحسین جهانگیر

دانشیار،
گروه انرژی های نو و محیط زیست،
دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~mh.jahangir
mh.jahangirut.ac.ir

کوروش بهزادیان

منابع آب/هیدرولیک دانشیار، مهندسی عمران، دانشگاه غرب لندن، انگلستان

www.uwl.ac.uk/users/kourosh-behzadian
kourosh.behzadianuwl.ac.uk
0000-0002-1459-8408

h-index: 16  

کریم سلیمانی

سنجش از دور مرکز سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

civilica.com/p/176178/
k.solaimanisanru.ac.ir