نویسنده = ������������������ ������������
تحلیل حساسیت مدل احتساب‌کنندۀ رطوبت خاک برای شبیه‏ سازی پیوسته در حوضۀ بهشت ‏آباد

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 1117-1127

10.22059/ije.2017.63241

الهام کیانی سلمی؛ افشین هنربخش؛ خدایار عبدالهی


شناسایی الگوهای پیوند از دور مؤثر بر بارش حوضۀ کارون

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 95-105

10.22059/ije.2016.59193

داریوش رحیمی؛ خدایار عبداللهی؛ سادات هاشمی نسب