نویسنده = ������������ ��������
بررسی اثر توسعه‌یافتگی کارست بر رفتار هیدروژئولوژیکی چشمه‌های کارستی استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 163-173

10.22059/ije.2015.56146

محمد رحمتی؛ حمید رضا مرادی؛ حاجی کریمی؛ خلیل جلیلی