نویسنده = ��������������������� ����������������
بررسی ایزوترم های تعادلی زئولیت و پرلیت در جذب نمک سدیم کلراید از محلول آبی

دوره 1، شماره 3، دی 1393، صفحه 223-232

10.22059/ije.2014.54227

فاطمه شکریان؛ کریم سلیمانی؛ قربانعلی نعمت‌زاده؛ پوریا بی‌پروا