نویسنده = ���������� ��������
بررسی پتانسیل خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از GIS, RS و روش Fuzzy - AHP

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 713-725

10.22059/ije.2018.225917.448

شیوا کوه سلطانی؛ علی اصغر آل شیخ؛ باقر قرمزچشمه؛ سعید مهری