نویسنده = �������� ���������� ����������
کاربرد مدل LAPSUS در برآورد رواناب و رسوب در حوضۀ زوجی کاخک شهرستان گناباد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 107-119

10.22059/ije.2016.59194

مسعود عشقی زاده؛ محمد تقی دستورانی؛ حمید رضا عظیم زاده