نویسنده = �������������� ������������ ����������������